Referater


29 03 2022 Konstituering af bestyrelse

Tilstede: Hans, Nina, Maria, Lars, Lone, Nikolaj og Jakob

Afbud: Ingen.

Referent: Maria

1.       Alle de nye medlemmer bydes velkommen. 

2.       Der vælges/genvælges ansvarlige til poster

Næstformand/-kvinde

Næstformand: Nina Pedersen

Kassér: Lone Kristensen

1. suppleant og ungdomsansvarlig, samt træner: Jakob Windfeldt Petersen

2. Suppleant: Nikolaj Krag

3.       Opgaver:

Tennis Øst og DTF: Herrehold skal afmeldes -Jakob henvender sig i morgen.

Vi vedtager fremadrettet at der ved generalforsamlingen skal tages stilling til om de hold, der er tilmeldt -om de skal fortsættes eller afmeldes.

Der skal laves en holdliste med holdansvarlig, som er synlig i klubben.

Lave en punktbeskrivelse af hvad det betyder at være holdansvarlig.

 

Facebook opslag:                                                   Maria, Nina og Jakob.

Opslag til tavlen med kontaktinfo:                   Maria

Indberetning af kampresultater til pressen: Hvem samler sammen og sender til aviserne? Lejf: Holdlederne skal sende lidt omtale og resultater til Haslev/Faxe posten og Sjællandske.

 

DGI netværksmøde tirs. D. 22/3 Nina og Lone: Det var et stort ønske fra alle de små klubber at det ”gamle” DGI- format mellem små lokale klubber kunne genoplives. Det er et godt sted for nye spillere at begynde.

Nina fortæller at de til mødet foreslog at man kontaktede nogle af at de lidt større klubber om de har en træner, som ikke er fuldtid og derfor kan afsætte nogle timer hos os.

 Det er godt at ringe og skrive ud personligt til folk i forhold ti at få dem løse opgaver.

 Alternativt kunne man måske finde en gæstetræner og lave enkelte dage i løbet af året på

klubaftenerne.

Man kunne også lave et fast hold med selvtræning, hvis der er interesse.

Der kunne laves træningsaftener med et tema inspireret fra oplægget fra klubaften f.eks. flugtninger, forhånd…..

 Hans fortæller at han har hyret en DGI konsulent, Lars, til at komme og instruere til øvelser, og tennissjov, så alle kan inspirere hinanden til andet en kamp og evt. være ”vikar” til begynder og voksetræning. 

.       Træning:

Ungdom og voksen begyndertræning:  Jakob og ?? Jakob spørger et par stykker personligt.

Nina fortæller at de til mødet foreslog at man kontaktede nogle af at de lidt større klubber om de har en træner, som ikke er fuldtid og derfor kan afsætte nogle timer hos os.

 Det er godt at ringe og skrive ud personligt til folk i forhold ti at få dem løse opgaver.

 Alternativt kunne man måske finde en gæstetræner og lave enkelte dage i løbet af året på

klubaftenerne.

Man kunne også lave et fast hold med selvtræning, hvis der er interesse.

Der kunne laves træningsaftener med et tema f.eks. flugtninger, forhånd…..

 

Hans fortæller at han har hyret en DGI konsulent, Lars, til at komme og instruere til lege og øvelser, så alle kan være ”vikar” til begynder og voksetræning.

Maria vil gerne være med på sidelinjen, lægge program og varme op med dem 20 min før træningsstart. Lære dem 2 forskellige opvarmningslege som de selv kan gå i gang med.

 Maria har skrevet til Kasper Kofoed - ingen tilbagemelding og det må betragtes, som at vi skal finde en anden træner.

5.       Priser mm.:

Nye priser:

Sodavand 6 kr. pr. stk. og øl 10 kr.

Bolde: Hans har bestilt 5 kasser hos Hans Henrik - han opbevarer dem i butikken. Sælges til 60 kr. pr. rør.

”Overskuddet” går til at dække lidt af boldforbruget ved turneringer, som klubben giver medlemmerne -der er altid underskud på boldsalg i sidste ende.

2021: Boldindkøb revurderes årligt. Der købes omkring 3 kasser bolde af 18 rør årligt.

DIF/DGI sponsorat indkøb af diverse -Maria indkøber når pengene er kommet ind på kontoen. Maria har talt med Lejf i dag og han har kontaktet banken, så det burde være i orden. Maria har i dag skrevet til DIF/DGI om de har fået af vide, at det er i orden.

Klubbens bidrag til turneringskampe: Betaler for tilmelding, baner og bolde (ca. 900 kr.)

Nøgler: Beholdning er i orden -Hans lægger dem i kurven.

Den skal betales via klubmodul.

I Klubmodul skal der oprettes en oversigt over klubaftenerne - tilmelding til at være grillmester.  

Pris for klubaften:  40 kr. pr. person.

  Opslag til opslagstavlen Ude/Inde:

Nye informationer -beslutninger skal sættes på opslagstavlen inde i klubhuset: Vigtige datoer; baneklargøring, standerhejsning, turnering, nye tiltag forslag, opfordringer osv.

6.       Nye medlemmer:

7.       Standerhejsning

På den første klubaften torsdag d. 5/5 er der også standerhejsning -Hans rykker H.P Tennisanlæg så det er færdigt allersenest d. 1/5.

Program for dagen:

-Velkommen til den nye sæson

-Nationalsang og hejsning af flag

-Banerne indvies med social valgturnering

8.       Kommende opgaver og tiltag:

Søge lokaletilskud og aktivitetstilskud: Lejf overdrager til Lone.

Vi skal købe en kasse til grus til bane 3.

Der skal tages et fællesbillede af bestyrelsen til hjemmesiden, infotavlen og til Thorkild ”Sjællandske, samt lidt info om tiltag i kommende sæson, træningstider osv. til avisen med tekst.

Lejf? Gartner: Slå græs, ordne bed, krukkerne vandes og gødning, skrænten til bane 3, male stakit ?? Forslag

Baneansvarlige sidste år: De sikrer at banerne får lidt grus af og til mm.

Bane 1: Kurt

Bane 2: Kim

Bane 3: Leif og Hans

9.       Nært forestående arrangementer:

Mandag d. 18/4 Baneklargøring:

Tilmeldte: Hans, Lone, Maria, Lone K., Kurt, (evt. Lars), Kim og Lejf.

Nina booker baner hele året til Klubaften og Jakob booker til træning.

Dameaften: fredag d. 27. maj Kl. 17- ? med spisning -kun for FKT damer og der skal planlægges om vi skal invitere gæster i juni -Dato?

Lørdag d. 30/4 Tennissens dag -AFLYST Grundet baneforbedring.

VI venter med dato til Hans har talt med Baneklargøringsmanden, da det er en dårlig kombination at male, mens han støver.               9.00 morgenmad - Male klubhus færdig.

Evt:

Idéer og forslag til bestyrelsen kan lægges i postkassen i klubhuset.

Lars fortæller at vi har et købekort i menu og at Lejf har det. Lars fortæller, at man bare siger, at det er fra Faxe tennisklub -vi er enige om at der skal lægges en liste hos Menu, så de beder om et navn (bestyrelsen).

Klubmesterskabet: Single, mix og double. Der er kun pokal i single.

Klubturnering: Der skal være plads til alle.

 


14 03 - 2022 Referat af generalforsamling

  18.00 Fælles spisning: Chili Con Carne med ris og focacciabrød

1. Valg af dirigent: Kurt

Kurt fortæller at indkaldelsen er udsendt retsmæssigt og efter bedtægterne. Der takkes for god mad v. Nina, Lone K., Hans og Maria.


2. Valg af stemmetæller: Brian Hansen
3. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formand Hans Petersen beretter:

Der er ikke voldsomt meget at berette, men der har alligevel været meget positivt at fortælle.

Siden sidst er der blevet spillet Sj- Syd -Der blev vundet mange 1. pladser i år og Faxe gør sig fortsat godt i forhold til antal deltagere, næstflest i årets vinterturnering.

Der har været et godt sammenhold i klubben på trods af div. Forhindringer. 

Der har været god tilslutning til træning for både ungdom og voksen-begyndere, som Jakob Windfeld står for.

Klubfesten overgik til historien - det var årtiets bedste klubfest, siger de garvede.

  Michael Thimgaard og samarbejdet omkring padelbanen er vi meget taknemmelige over. Det er flot at vi kan få overskuddet til Faxe tennisklub.

De penge, som klubben har fået fra padelbanen går bl.a. til at få banerne ordnet af et firma.

Der kommer vinylfliser på i køkkenet.

Tøjmanden vil gerne sponsorere nye vind-net.

 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v- Brian Bay og Menna:

I Lejfs fravær har Brian gennemgået det og ikke fundet nogle bemærkninger. Indtægterne er faldet lidt grundet sponsoraterne. Omkostningsmæssigt er der status quo på meste.

Nogle år er der et lager, som bliver solgt ud året efter, det giver lidt forskydninger i regnskabet, fordi lageret ikke bliver talt op og det er fint.

Spørgsmål til regnskabet: Hvor mange medlemmer er der i klubben?

Der er ca. 100 medlemmer.

Der er budgeret med lidt færre medlemmer og derfor lidt mindre tilskud fra kommunen.

Det er alt i alt meget pænt, hvis vi kan havne på plus 10.000 kr. i forhold til klubbens nyanskaffelser. 

Jacob spørger til aftalen med Thimgaard - VI har en aftale om at vi får 10 % af overskuddet. Pengene figurerer først i 2022-regnskabet, da de først er kommet på kontoen i 2022.  


5. Indkomne forslag:

 • Wannasport -Nina er blevet kontaktet om vi som klub er interesseret i det. Det er der ikke interesse for
 • Brian Bay har forslag om at revisorposten fremover kaldes for bilagskontrollant/bilagskontrol. Jacob P. Det bliver vedtaget.
 • Nikolaj Krag med forslag til kommende klubturnering og fortæller at det har fungeret godt i mange år, men deltagerantallet er dalende og der skal ske noget for at holde liv i turneringen.

Vi har noget særligt her i Faxe, bl.a. en vandrepokal. Det er der ikke mange klubber der har mere og der bliver sat en ære i at vinde den.

Nikolaj har talt med flere forskellige medlemmer om turnering og der er mange holdninger og idéer. 

Tovholdere for klubturnering: Lars, Jacob P. og Nikolaj. De arbejder videre med de mange idéer og der kommer snarest en tilmelding, da den afgør hvilken turneringsform, der kan laves.

Hvor kan man melde sig ind med gode idéer?

Brian Hansen fortæller, at der kan laves arrangementer via hjemmesiden, som f.eks. kontingentbetaling, hvor man kan oprette begivenheder/arrangementer, som folk kan melde sig til. Maria Har administrator-rettigheder og er derfor med i udvalget .

6. Valg til bestyrelsen: Ulige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.

        Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer.  på valg er Maria Høiler (villig til genvalg)  og Lone Kristensen (villig til genvalg). Begge bliver genvalgt.


        Hvert år: 2 suppleanter som 1. og 2. suppleant for 1 år. Jakob Windfeld (villig  til genvalg) og Rolf Jensen (modtager ikke genvalg)

Nikolaj Krag er valgt til 2. suppleant i stedet for Rolf.


7. a. Valg af 1 revisor i ulige år for en 2-årig periode

    b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.  

Menna Poulsen (villig til genvalg) Menna bliver genvalgt.


8. a. Budget for det kommende år til drøftelse –
    b. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.

Nuværende kontingent-niveau fastholdes.


9. Eventuelt.

Til orientering og debat

 • Årshjul - Maria præsenterer: Der er nogle faste arrangementer, ifølge klubbens traditioner. Årshjulet skal give alle overblik og mulighed for at komme med nye/egne input til kommende bestyrelsesmøder og nye idéer/arrangementer. 
 • Banen skal gøres klar til at der kan lægges ny grus på.

Maria H. skal lave et event på hjemmesiden ang. Baneklargøring, så det professionelle firma kan komme til. Hans fortæller at der er lovning på at banerne stårklar til 1. maj -det betyder at der ikke kan være Tennissens dag og at der skal fastsættes ny dato til standerhejsning -Bestyrelsen tager sig af det ved næste møde.

Let baneklargøring: Mandag d. 18/4 Der skal tages brædder af mm.

 • Træning for begyndere, voksne og ungdom varetages fortsat af Jakob W.
 • Trænerkurser - dato og tid. Hvem har lyst?  Det er vedtaget, at der ikke er begrænsninger for antal, der kunne ønske sig trænerkursus. Ingen melder sig på dagen. Henvendelse til Nina ved interesse -Jakob kan godt bruge en makker og som minimum en vikar, så ikke træningen skal aflyses, når han er forhindret.
 • Klubaftener rykkes til torsdage i forlængelse af træningen for at byde de nye medlemmer velkommen i klubben og få dem ind i klubfællesskabet, samt at finde ny træningsmakkere.

Klubaftener afholdes på torsdage fra 5.maj til 30/6 -ingen klubaftener i august til nedlukning. Der laves en liste, som hænges op -meld jer 2 og 2 til at varetage en enkelt aften. Er der dage uden nogen skrevet på afholdes de uden spisning.  

 • Holdturnering: Holdet og holdlederne skal tage ansvar for at melde kampene ud og notere ændringer i programmet, så alle interesseret kan komme og være tilskuer. Listen hænges op, som sædvanlig. Det kan skrives på Facebook evt. kontakt, Maria hvis der er brug for at lave et opslag.

Jacob K. takker for støtten til 1.holdet i sidste sæson.

 • Lokale kampe - turnering a la det gamle DGI? Menna spørger om bestyrelsen har talt med DGI i forhold til om de arrangerer turnering, som tidligere. Det er der ikke.

Menna synes at der skal lægges lidt pres på DGI og spørge til om de har tænkt sig at ændre den turneringsform, som de præsenterede sidste år -den passer ikke til små klubber. Der er enighed om at den gamle form er bedre og vigtigt indslusning af nye i forhold til at spille kamp uden at blive fuldstændig overmatchet.

Hvem vil kontakte DGI? Menna mener at det er vigtigt at det er klubben, der kontakter DGI. Menna vil gerne hjælpe til med at få skrevet til de rette.  

 • Klubfest: Nikolaj og Lars sætter dato og engagerer Peter Stjernby. 
 • Dameaftener: Nina og Maria arrangerer/inviterer

Første dameaften bliver kun for Faxedamer og der kan vi tale om hvordan det efter skal være fremover, om f.eks. andre skal inviteres?

 • Herre aftener -der er enighed om at der skal være herreaftener. Hans, Kurt og Niels vil gerne arrangere. Lars vil gerne hjælpe til.
 • Mails fra klubben - nogle modtager ikke. Opdater jeres mailadresser og tjek spamfilter. Nye mailadresser skal man selv rette i sin brugerprofil- der kommer mange mails retur, fordi de ikke længere eksisterer og der er derfor folk, som ikke får besked.

 • Eventuelt: Tak for god ro og orden, samt et fint fremmøde med ”Nye” ansigter.

  Note: Al info og arrangementer skal meldes ud på både mail, facebook og hænges op i klubben, hvis alle skal informeres.03 02 2022 Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere: Jakob, Nina, Lone, Lejf og Maria

Afbud: Rolf og Lars-Jørgen

Referent: Maria Høiler

Lejf ønsker at trappe ud af sine opgaver. Lejfs opgaver:

Sekretær -Maria

-indkaldelse og dagsorden: Nina og Maria

-Referater: Maria

Hjemmesiden: Vedligeholdelse Maria.

Facebook: Jakob, Maria og Nina (SoME Maria)

Kontaktperson i forhold til diverse mht. turnering er ikke nødvendig. Det overordnede kan sendes til klubbens mailadresse -Skal vi finde en turneringsleder? Der skal findes en holdleder på det hold man er en del af, det er holdets egen opgave. DTF - der bliver holdlederne kontaktet direkte.

Sjælland Syd: Lejf og Menna (Jakob er suppleant) 2 gange årligt.

Avis; Sjællandske og dagbladet: Man sender bare tekst og billede til deres mailadresse. Nina skriver de overordnede ting, som standerhejsning, tennissens dag, klubturnering,

Kontaktperson -hvem skal det være? Det bliver fremover være mailadressen. Idé: klubturnering mm. Presseansvarlig samler resultater og indsender 1 gang ugentligt. Der skal være en lille tekst omkring hvordan kampene er forløbet.

Kassér kan være én uden for bestyrelsen. Lone vil gerne tage over, men vil gerne have Lejf med på sidelinjen.

Indberetning af medlemmer, som betaler kontingent i klubmodul. (Claus vedligeholder Klubmodul) Lejfs opgave har været at indberette kontantbetaling, mobilpay eller over vores konto. Vi aftaler at det skal være indbetaling pr. mobilepay eller kontonummeret -hvis man vil betale kontant, må man finde én som kan overføre for dig.

Der skal også søges tilskud hos kommunen. Driftstilskud - Lejf mødes med Lone og hun laver en liste over.

Søge haltider (januar), det gør man over nettet. Lone vil gerne være kassér.

Ungdomsafdelingen - Jakob skal sørge for at de bliver registreret.

Nye spillere; Registrering - de skal have udleveret en indmeldings-”kupon”, som de skal skrive deres data på første-anden gang man er her.

Træner: tirsdag 17-20.til let øvet (Det er egenbetaling)  Trænerbørsen. Maria spørger Kasper v. Sjælland Syd. Carl Toft?

Hans spørger i DGI.

 

Klubaftener:

Der skal lave en liste over klubaftener inden generalforsamling. Dem, der melder sig til en klubaften, har ansvar for at bytte, hvis man bliver forhindret selv. Første klubaften er torsdag d. 5. maj. Maria laver en liste.

 

Gennemgang af regnskabet og godkendelse.

Gennemgang af budget: Faste sponsorater

Fondsmidler - ansøgninger

Drift -vedligehold (tilskud v. kommunen)

Nyt gulv i klubhuset: køkken og mellemgang - Vinyl, så vi undgår ridser, sprækker mm.

Varmtvandsbeholder

Blandingsbatteri til bruserum

 

Ikke refunderbare omkostninger

Baneudbedring

Hans har indhentet tilbud - 3 forskellige muligheder:
1) 3 baner forårsklargøring 20.900 kr. (vi vil have nye midteranker i og depotaffald skal med i prisen)

2) 2 baner m. opretning 22.000 kr.

3) 2 baner maskinopretning  og 4 Ton grus.

Vi er enige om, at vores baner grundlæggende er virkelig gode og at det vil være et sats at starte helt forfra. Det er kun 10 år, siden de er laseroprettet, så vi er enige om at

Hushold: sæbe, toiletpapir, kaffe, the, mælk, opvaskemiddel.

Træning:  mandag og torsdag kl. 16 -18 (ungdom 16-17 og voksen 17-18) Jakob vil invitere/motivere ungdommen til at spille på en bane selv i den time frem til klubaften.

Datoer til kalenderen:

Generalforsamling 14. marts 2022 kl. 18 til spisning. Chili Con carne & ris.  (Nina laver til 15 og Maria laver til 15) Hans og Lone bager Foccasia.

Søndag d. 24/4 kl. 10 er der standerhejsning.

 

Vi skal have en mærkedagsliste ophængt -Sanne er fyldt 60 år 2/2-2022. Klubben giver gaver ved runde fødselsdage og jubilæum - Nina hænger op. Hans køber gave til Sanne.

Præstø inviterer til 100 års jubilæum (De har jubilæum d. 21. juni - dato for afholdelse er ikke planlagt) og vil gerne lave en lille turnering for de lokale omkringliggende små klubber.

Haslev damer vil gerne spiller træningskampe - Maria og Jens (Haslev) aftaler videre.

Hvilke damer er interesseret i Faxe tennis?

Generalforsamlingen:

·         Samle holdlederne efter generalforsamlingen og bede om en presseansvarlig: Brian Bay - Jakob spørger før generalforsamlingen.

Avis; Sjællandske og dagbladet: Man sender bare tekst og billede til deres mailadresse. Nina skriver de overordnede ting, som standerhejsning, tennissens dag, klubturnering mm. Presseansvarlig samler resultater og indsender 1 gang ugentligt. Der skal være en lille tekst omkring hvordan kampene er forløbet.

Haveansvarlig: Lejf.

April: Nyhedbrev ang. Baneåbningsdag og træning; begynder, junior på mandag og torsdage, samt klubaften og tirsdage 17-20 selvbetalt træning for øvet voksen (træner) Nina og Maria

Opslagstavlerne skal aktiveres ude og inde. Lyskæder og nyheder i flot farver. Nina og Maria

 
18 10 2021 Referat af bestyrelsesmøde FTK

 

Deltagere: Jakob, Nina, Lejf, Hans, Maria, Lone og Lars-Jørgen.

Afbud: Rolf.

1)      Status på året der er gået og plan for næste sæson:

·         Vind-net ml. bane 3 og padelbanen: Hans har talt med den nye Meny købmand, Fie Blume og Allan SJEB i forhold til at få nye bannere på bane 1 og 2 og flytte de gamle ned ml. bane 3 og Padel.

·         Nyt køkkengulv skal lægges i efteråret og er første prioritet i forhold til de midler, som Padelbanen har indtjent til Faxe tennisklub.

Lars spørger Per om han vil måle op og bestille slidstærkt laminat/pergo. Lars, Per og Hans lægger nyt gulv i efteråret, som planlagt. Lars er tovholder for dette punkt.

 

Forårsopgaver -hvordan skal de prioriteres?:

·         Male klubhus færdigt

·         Planering af banerne; skal der et firma til? Hans undersøger pris.

·         Vanding af banerne: Hvis det er et automatisk anlæg, så skal der være en ansvarlig til at vedligeholde det. Det giver bedre mening at få et pumpehus, som kan øge trykket på vandet.

·         Banelys - Lars har pris på lys til bane 3, så der skal som næste trin søges fonde. Kurt og Hans Jørgen ansøger fonde, når det bliver aktuelt, da nogle fondsmidler først frigives, når ”projektet er i gang.

·         Tilgang til bane 3 er problematisk ved turneringskampe -der skal ikke være ”trafik” midt i kampene mellem bane 1 og 2. Hans taler omen fast kode til Padeldøren,  som holdlederne får. Alternativet er at få lavet en låge fra stien til bane 3 (den idé kommer til, da der tales om baneudbedring og den smalle tilgang til bane 3, men også en unødig udgift hvis vi kan få en kode)

 

2)      Træning i kommende sæson

·         Hvem: Jakob vil meget gerne være ungdomstræner. Rolf?

·         Klubben vil gerne uddanne flere trænere -hvem kan være interesseret? Vi vil gerne sende 2-4 afsted på trænerkursus, som kan være en del af trænerteamet og indgå i ungdomstræningen. (Dorthe!)

·         Dag og tid: Det bliver mandag og torsdag kl. 16-17 ungdom og 17-18 voksne. Torsdag er også klubaften fremover.

·         Ungdommen skal kun betale kontingent.

·         Voksne på 2. års træning, skal de betale et symbolsk beløb for træning?

Der er enighed om at træningen skal forblive gratis for at fastholde medlemmerne. De skal inviteres ind i klubben og spille med andre ved at træningen ligger lige før klubaften.

·         Booking af bane: Jakob booker selv bane

·         Hvordan gør man når der skal bookes baner til kamp og de er optaget? Turneringsholdets kampe har fortrinsret til banerne og hvis banerne er booket. Alle bookninger til klubkampe, holdkampe, DGI-kampe skal skrives i noterne, som kamp, så der ikke er tvivl. Herreraften/dameaften. 

·         Ungdomsansvarlig: Jakob skal stå på som ansvarlig på hjemmesiden. Maria vil gerne bakke op om ungdom og lave forskellige slags turneringskamp internt eller invitere nogle til at spille med.

·         Kasper Kofoed: Nina skriver til ham med tilbud om at kunne træne i Faxe tirsdag kl. 17-20 Hvis han ikke svarer retur inden d. 1/12 så arbejder vi for at finde en anden træner. Maria laver et opslag til klubbens opslagstavle ang. Træning, når Nina har en tilbagemelding, så det ikke kun er dem Kasper tidligere har trænet, som får tilbuddet.

 

3)      Tennissens dag -rekruttering af nye medlemmer. Det er lørdag d. 30/4-2022 kl. 10-13 frokosthygge som afslutning. Nina er tovholder på den -Brian Bay, Dorthe og de ”Nye” Susanne, Lone, Cecilie, Jesper og Camilla til at være med på dagen og fortælle om hvordan det fungerer, når man er ny. Maria tager kontakt til dem og spørger.

 

4)      TennisCamp? Jakob vil gerne afholde tennisskole igen til næste sommer, men reducere til: Mandag til torsdag i tidsrummet 10-14. Vil gerne afholde det i uge 26, den første uge af skolernes sommerferie og ugen før fodboldskolen.

5)      Klubaftener næste år:

·         Torsdage kl. 18 til vi ikke gider længere. Vi har valgt at lægge klubaften i forlængelse af træningen torsdag, fordi vi rigtig gerne vil skabe en hyggelig og god klubkultur, hvor gamle tager imod nye og alle spiller med hinanden. 

·         Der skal sætte ansvarlige på alle datoerne fra en start: én fra bestyrelsen og 1 anden. Hvis ikke der er andre end bestyrelsen, som skriver sig på listen, så må man som klubmeldlem forvente at man kan blive spurgt. Vi håber, at der vil være flere, der har lyst til at give en hånd med. Er der ikke andre end bestyrelsen, som melder sig ind på dagene, så gennemføres klubaften alligevel, men uden mad.

Der vil kun være klubaftener i forårsperioden. Erfaringen viser, at der er travlt med afvikling af diverse turneringer og derfor hverken tid eller overskud til at deltage i klubaften august-oktober.

 

6)      Diverse praktiske opgaver:

·         Rengøring: Lone Pedersen vil fortsat gerne, men har brug for en makker. Er der nogen som vil byde ind på rengøring 1 gang om ugen sammen med Lone?

·         Indkøb af sodavand og øl; Hans.

·         Indkøb af toiletpapir, kaffe, håndsæbe, opvaskemiddel, servietter, paptallerkner mm.: Nina

·         Oprydning: Alle - ryd op efter dig selv, som du plejer.

·         Havemand/dame: 150 kr. i timen, hvem kan tænkes at løse den opgave?  Er der nogen, som kender nogen? Maria spørger mor og søn.

 

7)      Banelukning:

Nu på lørdag d. 30/10 Vel mødt alle sammen, håber at mange giver en hånd med -det kan klares på en formiddag. Vi starter kl. 9.00 med kaffe og morgenbrød. Maria.

Maria skriver mail rundt til alle med anvisning til referat på hjemmesiden og datoer for nedlukning mm. Maria

8)      Årshjul: Maria og Nina laver et visuelt årshjul, som skal give alle et overblik over klubbens opgaver og arrangementer henover året.

 

Brian Bay sidder for 2 år og blev genvalgt 2021. Menna er suppleant og skal spørges hvert år.

Jakob og Rolf er suppleant -Jakob modtager gerne genvalg. Nina laver indkaldelse slut februar

 

9)      Evt.

·         Indtægt fra Padelbanen 35.000 kr. hvad skal de prioriteres til?

·         Beskæring af træerne omkring banerne har kommunen ikke taget sig af endnu.

·         SoMe skal der lægges noget op i tråd med årshjulet? Holdlederne skal kobles på Facebook, så de selv kan lægge billeder og resultater op eller via Maria -det er et stort ønske, at klubkampe datoer bliver meldt ud på facebook, så andre kan komme og heppe. Hvis ikke du selv kan/vil eller ved hvordan er du velkommen til at sende dato og tid, når en kamp er planlagt, til Maria Høiler på 24201889 og så vil jeg lave et opslag.

·         Der er meget ekstraarbejde i forhold til nedfaldsblade, kastanjer osv. På bane 3. Hans er i dialog med kommunen.

·         Der skal købes flere, måske dobbelt op på de bolde, som bliver turneringsbold næste år. De blev lidt for hurtigt udsolgt i år -Hans taler med Allan fra SJEB om en god pris og nyt vind-net med flot tryk.

·         Hans fortæller, at der i morgen kommer en repræsentant fra DGI og evaluerer på Tennissens dag tirsdag d. 19/10 kl. 19.00 Alle er velkomne til at deltage. Lige p.t. er det Hans og Jakob der deltager.

·         Generalforsamling d. 14. marts 2022:

Genvalg eller ikke genvalg: (Man svælges ind for 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år og formanden i ulige år). Hans, Lars og Nina er ikke på valg. Lone og Maria er på valg.

 

Næste bestyrelsesmøde: slut januar -planlægning af generalforsamlingen i marts.

Vi håber på at se rigtig mange af jer først ved klub nedlukningen på lørdag kl. 9-13 og dernæst ved generalforsamlingen 


29 06 - 2021 Referat af bestyrelsesmøde

Tilstede: Hans, Lejf, Nina, Jakob, Lars-Jørgen og Maria

Referent: Maria

Dagsorden:

1.       Padelbanen -overskud for dette år er estimeret til 30-50.000 kr. Det er virkelig fornemt. Vi skal dog nok ikke planlægge ud fra det beløb, men være lidt afventende i forhold til kommende sæsoner og muligt overskud, da der popper mange nye padelbaner op rundt omkring lige nu.

2.       Træning: Hvordan funger det?

Jakob synes det fungerer fint. Der er 4-6 til begynder voksentræning. Ungdom ml. 6-10 elever. Tiderne fungerer rigtig fint mandag 16-17 ungdom og 17-18 voksen, samt torsdag 17-18 ungdom og 18-19 voksen.

Jakob tager lige en snak med Rolf, hvordan det ser ud i forhold til det nye job, som han har fået. Fordeling af træneransvaret mellem dem på de 2 dage, så der altid er én med en plan. Hvilken dag de hver skal have med primært ansvar og hvad de gør ved ”afbud” fra én af dem.

Vi taler om, at det er en god idé at sende flere afsted på trænerkursus, så vi kan få et ”team”, så ansvaret kan deles over flere endnu og der er nogle at sparre med i klubben.

Hvem der vil på hjælpetrænerkursus eller trænerkursus? Når man melder sig, forpligter det at indgå i Faxe tennis trænerteam.

Folk skal selvfølgelig selv melde sig, men der kunne jo godt prikkes til nogen. Der er flere gode forslag: Frederikke, Dorthe, Thea, Tobias.

Maria fortæller at Thea allerede har været på hjælpetrænerkursus her i foråret.

Ungdom -Hvordan fastholder man interessen hos de dygtigste? Det er en udfordring at være én træner til 3 niveauer, selvom det kun er fordelt på en 6-8 unge. Der er altid nogen, som ikke helt bliver mødt på eget niveau.

En mulighed kunne være at der laves samarbejde og f.eks. nogle miniturneringer med f.eks. Haslev. Jens, som er ungdomsansvarlig har selv kontaktet Maria i forhold til samarbejde og der er aftale om at tale sammen til august.  

3.       Tenniscamp:

Hans hjælper Jakob og fortæller, at der er fart over feltet. Der er behov for at være 2 voksne/trænere, selvom der få deltagere. Det er sjovt, men det er en lang dag -måske der skal tænkes i at reducere dagen til f.eks. 9/10-14, hvis der skal være Camp igen næste år. Niveauet er meget spredt, så hvis der skal være tennisskole næste år, så er det en god idé at samarbejde med en anden klub (Haslev-Vordingborg).

Jakob har fået en faktura fra DGI, som han sender til Lejf.

 

 

 

Klubaftener: De første 4 var der godt gang i den og så faldt deltagerantallet.

Sidste klubaften aflyses og der afholdes ikke klubaftner efter sommerferien.

Der har tidligere været tradition for at det er bestyrelsen, der tager sig af maden på klubaftner - det vil det ikke være fremover. Bestyrelsen sætter rammen for klubaften, men det er ALLE klubbens medlemmers ansvar at afholde klubaften. Der er ca. 10 klubaftner på et år - det er 10 personer som skal melde sig!

Der sættes en ansvarlig på fra bestyrelsen, som har det overordnede ansvar på dagen og deler opgaven med et klubmedlem. Dagene fordeles mellem bestyrelsen og det forventes at andre medlemmer selv byder ind på en dato sammen med et bestyrelsesmedlem -ellers tager opgaven på sig, hvis der spørges.

Der skal også lukkes og slukkes - det er en fælles opgave for alle deltagere på klubaften!

Mange i bestyrelsen har været ophængt på onsdag og har derfor heller ikke kunnet være med på klubaften, som ønsket og tankerne for klubaften, som et socialt arrangement, hvor ny og gamle medlemmer mødes og spiller på tværs -lærer hinanden at kende og får måske endda lavet aftaler om spil på andre tidspunkter.

Det er derfor besluttet at Klubaften rykkes til torsdag i næste sæson i forlængelse af ungdoms- og voksentræningen, så de bliver og er en del af klubaften.

Når vi starter klubaften op igen, bliver den flyttet klubaften til torsdag kl. 18 i forlængelse af voksentræningen, så ungdom og begynder voksne bliver hængende og er med.

Boldmaskinen: Der bliver brugt forkerte bolde til boldmaskinen - STOP venligst at at bruge alle mulige bolde, maskinen går i stykker. Der må KUN bruges Academy og bold med GRØN prik. Der er købt en ny spand bolde til boldmaskinen, som ankommer i weekenden.

Turneringer: Der er ingen der ved noget om klubben, da der ikke er sendt noget ud. Der mangler en PR -mand/kvinde. Der mangler noget omtale i lokalavisen.

Holdlederne skal sende info videre til Rolf og så han kan samle sammen turneringsresultater sammen for en uge og sende resultaterne ind til avisen. Holdlederne skal skrive resultatet og hvem der har spillet for Faxe og hvem der blev spillet mod.

Lars-Jørgen synes ikke, at vi skal være med i TennisØst igen. Der er meget langt at køre til de fleste kampe og der er mange kampe at afvikle på én dag.  Eller måske skal der kun være et hold.

Anlæg/baner opgradering:

Der er lagt en plan for, hvad vi skal investere i på sigt, som vi skal forholde os til, inden der lægges nye planer, men derfor kan pris osv. godt undersøges. Det skal være på plads inden en fondssøgning f.eks.

Lys på banerne er første prioritet!

Køkkenet skal ordnes i efterår.

Der er opstået nye behov, som vi ikke har kunnet forudse i forhold til at der er kommet en padelbane-både lyd og visuelt. Der er også gener fra

Visuel afskærmning med vind-net i kommende uge.

Forslag om ny investering i indgangsdør til bane 3, da det er en udfordring at komme ind på bane 3, når der spilles kampe. Lars undersøger pris osv.

Vandingsanlæg -Præstø er et godt eksempel. Lars undersøger prisen.

Der er nok behov for at vide hvad der skal gøres -det skal beskrives. Banerne har ikke set så godt ud grundet sygdom hos gartneren.

Der skal måske være en baneklargøring midt på sæsonen. Hvis man beslutter sig for at tage en tørn -

1)      Vand

2)      Grus på som planeres

3)      Tromle

4)      Vand igen

Der skal en gruskasse ned på bane 3 - Hans køber én.

Klubturnering -afslutning/klubfest:

Der er næsten ingen tilmeldte -hvorfor? Skal ranglisten genoplives?

Dato for klubfest er lørdag d. 18/9-2021. Fra klokken 9 er der afvikling af finalekampe.

Adler sørger for underholdning -”Pianoman”.

Velkomst og drinks v. klubben -resten står folk selv for. Fadølsanlæg lejes eller lånes af Maria.

Evt:

Adler har 30 års jubilæum 15. juli 2021 - det fejrer vi til klubfesten.

Det besluttes, at der skal købes en ny grill -den gamle er slidt op, men den skal gemmes til klubfesten, så vi har to til den dag. Der købes også en kasse til grus til banen 3

Der skal findes en dato til at male klubhuset færdig - fredag d. 10/9 kl. ?  (Maria og Lars-Jørgen kommer efter kl. 15) og evt. lørdag d. 11/9 kl. 10.

Der afholdes næste bestyrelsesmøde, når vi alligevel samles til at male klubhus.

 14 04 -2021 Konstituering af ny bestyrelse

Tilstede: Hans, Leif, Nina, Lone K., Rolf og Maria.

Afbud: Jakob og Lars Jørgen.

Referent: Maria

Der er en fast dagsorden til dette møde, som Leif har rundsendt.

1.        Alle de nye medlemmer bydes velkommen.

  2.        Der vælges nye ansvarlige til poster

Næstformand/-kvinde, sekretær og ansvarlig for ungdomsafdelingen i samarbejde med trænerne; Rolf og Jakob

Næstformand: Nina Pedersen

sekretær: Maria Høiler.

Ungdomsafdeling: Maria Høiler 

3.       Opgaver:

Tennis Øst og DTF: Brian Bay Indberetter spillere osv. Holdlederen videregiveroplysningerne til Brian ved sæsonstart.

 

Facebook opslag: Maria, Nina og Jakob -vi vil meget gerne have bidrag til siden (I må meget gerne selv lægge op -kontakt Jakob W.)

Opslag til tavlen med kontaktinfo: Maria

Indberetning af kampresultater til pressen: Rolf - Holdlederne skal sende lidt omtale og resultater til Haslev/Faxe posten og Sjællandske.

 

4.       Træning:

Ungdom og voksen begyndertræning: Rolf og Jakob.

Træner kursusdeltagelse betaltes af klubben og der ansøges efterfølgende tilskud hos kommunen.

 

Træning v. ???   -Der er egenbetaling. Klubben lægger bolde og baner til ved holdtræning.

Der er en forhåbning om at Kasper Kofoed vil blive træner i Faxe Tennisklub igen i år dvs. tilbyde brugerbetalt privat- og holdtræning, men vi mangler etendeligt tilsagn fra ham.

5.       Priser mm.:

Øl og vand: Vi er enige om at prisen forbliver 5 kr. pr. stk.

Bolde: Head DTF. Pris hos Hans Henrik -han kan sælge 1 rør m. 4 bolde for 52 kr. Vi er enige om at købe af Sportigan (Hans Henrik) i år og sælge den til 60 kr. pr. rør.

”Overskuddet” går til at dække lidt af boldforbruget ved turneringer, som klubben giver medlemmerne (-der er altid underskud)

Boldindkøb revurderes årligt. Der købes omkring 3 kasser bolde af 18 rør årligt.

Boldene er lidt dyrere end sædvanlig, men vi har besluttet at støtte lokalmiljøet og Sportigan, som vi har modtaget 3000 kr. i sponsorat fra og Hans Henrik bakker også op om klubben med f.eks. flag, som han sætter op ved tennissens dag osv.

Klubbens bidrag til turneringskampe: Betaler for tilmelding, baner og bolde (ca. 900 kr.)

Nøgler: Der er ikke flere klubnøgler. Hans bestiller 20 nøgler. Èn nøgle koster 60 kr. -kun for medlemmer.

Der er p.t. kun 4 nøgler til det blå skab (Leif, Rolf, Hans og Lone), hvor nye bolde låses ind. Det vedtages at alle i bestyrelsen skal have en nøgle, så alle kan sælge bolde.  Hans får lavet 3 nøgler til Lars Jørgen, Maria og Nina

 Medlemmer kan tage gæst med til 50 kr. Turister o.l. kan leje en bane for 100 kr. for en time -hvordan skal det arrangeres? Hvem skal booke for dem?

Hans skal stå, som kontakt i forhold til hvis turister vil leje banen på timebasis.    Pris 100 kr. i timen.

Pris for klubaften (med grillguf) fastholdes på 30 kr. pr. person.

Leje af boldmaskinen: gratis for medlemmer. Introduktion på søndag v. standerhejsning kl. 10.00

Boldene til boldmaskinen - Tennispoint: Leif bestiller.

Opslag til opslagstavlen Ude/Inde:

Nye informationer -beslutninger skal sættes på opslagstavlen inde i klubhuset: Vigtige datoer; baneklargøring, standerhejsning, turnering, nye tiltag forslag, opfordringer osv.

Bolde 1 Head DTF: 4 bolde pr. rør 60 kr. stk. Mobilepay: 101846. Maria (Husk at laminere.) -Maria

Kontaktinfo: Klubbens mailadresse og Hans TLF. -Maria

Billede og navn på bestyrelsesmedlemmer. -Maria

Info om årets arrangementer og de ugentlige begivenheder. -Maria

6.       Nye medlemmer:

Leif fortæller at der engang var: Onkler og tanter -nogen der tager sig af de nye, opfordrer dem til at komme til det forskellige, finde makkere og træningsmakkere. Vi skal alle være opmærksomme på nye ansigt og hjælpe dem ind i klubben.

7.       Standerhejsning søndag d. 18/4 kl. 10

Der bliver serveret pølser og brød mm. traditionen tro -Leif sørger for indkøb.

Program for dagen:

-Velkommen til den nye sæson

-Nationalsang og hejsning af flag

-Banerne indvies med social valgturnering

8.       Kommende opgaver og tiltag:

Hans er i dialog med kommunen i forhold til beskæring af træer omkring bane 3 og toppen af Tujaerne ved bane 1 -Der skal ”barberes” 1 m. af og samtidig er Hans i dialog med kommunen om at få en gammel saltkasse, som der kan være grus i placeret ved bane 3.

Der skal tages et fællesbillede af bestyrelsen til hjemmesiden, infotavlen og til Thorkild ”Sjællandske, samt lidt info om tiltag i kommende sæson, træningstider osv. til avisen med tekst. Forslag til at Maria og Nina forfatter teksten.

Gartnerne: Slå græs, ordne bed, krukkerne vandes og gødning, skrænten til bane 3, male stakit - Havefolket (Britta Johansen og Adam Høiler) har accepteret opgaverne.

Skrald skal selv transporteres til skraldespandende ude ved indgangen og sorteres. På forhånd tak.

Baneansvarlige: Vi søger medlemmer, som vil tage det overordnede ansvar for at hold 1 bane ukrudtsfri og velplejet -alle skal selvfølgelig bidrage, som hidtil. Vi mangler én eller to til at have et øje på bane 2 -tak til jer der allerede har meldt jer.

Bane 1: ?

Bane 2: Kurt

Bane 3: Leif og Hans

9.       Nært forestående  arrangementer:

Onsdag d. 21/4 er der første klubaften kl. 18-? Vi håber at mange vil støtte op om årets første klubaften, Husk tilmelding til spisning.

Hans er Grill-mester.

Maria køber ind til grill - Klubaften d. 21/4-2021.

Nina booker baner hele året til Klubaften og laver en seddel med alle onsdage, som Grillmestre kan skrive sig på -kom frisk og tag ansvar for en aften eller 2 henover året. Grillmesteren bestemmer menu.

Lørdag d. 8. maj Tennissens dag -meld jer gerne på banen til at være med på dagen.

Lørdag d. 15. maj fra kl. 9 - (morgenmad) bliver der malet klubhus. Hvem vil komme og give en hånd, selv en time er en hjælp? Hans køber maling, pensler og afdækning.

Evt:

Mail til klubbens medlemmer i forhold til + 40 turneringen (4. division) sendes ud og der er brug for hurtig tilbagemelding til www.tennisfaxe@gmail.com  HUSK gerne CC til  Lone Kristensen, Emne: turnering

Idéer og forslag til bestyrelsen kan lægges i postkassen i klubhuset.

Båstad dametur i det tidlige efterår arrangeres af Nina og Maria.

Swedish open i 5-7. juli i Båstad? 


Referat
Generalforsamlingen lørdag, d. 4.april 2021

Der var et meget fint fremmøde til generalforsamlingen ca. 20 personer.
Morgenbrød og kaffe til alle.
Dirigent: Brian Bay
Konstatering: Generalforsamling er lovligt indvarslet 14 dage før.
Normalt er der krav om afholdelse inden 31. marts, men grundet forsamlingsbegrænsningen tidligere, forventes det, at der ses igennem fingre med dette år.
Pkt. 1 Valg af stemmetællere, tages hvis behovet opstår.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Der er ikke sket så meget, som man kunne ønske grundet nuværende forsamlingsforbud mv.: Ingen klubfester, klubdage o.l. det har været lidt trist, men er godt at se frem mod
Der er dog kommet en del nye medlemmer i bestyrelsen, som kommer med ny energi, det er dejligt.
Der har været hold i både DTF og DGI. Lone fortæller om kommende sæsons turneringers nye rammer og meddeler at der er tilmeldt er to +40 hold. Der bliver sendt mail rundt, så man kan tilmelde sig.
Padelbanen trækker rigtig mange kunder og når indkomsten er på 60.000 kr. tilfalder øvrige beløb Faxe tennisklub -det tyder på, at der allerede i år begynder at komme en indkomst. Banen er næsten altid i brug.
Fornyelser i klubhuset gulv og evt. bliver først i efteråret, da der er prioriteret at få sæsonen skudt i gang.
Tiltag i kommende sæson: Der er tilmeldt 2 medlemmer; Jakob W. og Rolf til instruktørkursus, som dog er blevet udsat, men de vil fortsat gerne varetage træning af ungdom og begyndervoksne (mandag og torsdag kl. 16-18), Tennissens dag d. 8. maj og Tenniscamp i uge 26. 
Sven-Aage og Jette fratræder bestyrelsen, men vil fortsat gerne løfte mange af de opgaver, som de har gjort hidtil. Jette frasiger sig ungdomshold og bestyrelsespost, men vil gerne fortsat varetage de praktiske opgaver i klubben, som hidtil: rengøring og opfyldning af diverse til den daglige drift. Sven-Aage frasiger sig også bestyrelsespost, men varetager fortsat it.
Menna fortæller, at hun er i dialog med Pia fra Hyllinge Tennis  om at lave egen turnering i Sjælland Syd regi grundet de ændringer, der er i den kommende Tennis Øst/ DGI-turnering, som ikke tilgodeser alle de små klubber, heller ikke nye spillere der vil prøve at spille kamp og i det hele taget er foreningslivet ikke taget i betragtning og tilgodeset i den nye turneringsform. Menna er ved at undersøge, hvorfor det er blevet ændret og af hvem -hun har svært ved at finde svar. 
Nina fortæller om plakater og postkort til tennissens dag, som alle gerne må tage ansvar for at dele rundt -Man kan skrive på listen, hvor man hænger op, så ikke alle går til den samme mht. plakaten. Postkortene er tænkt til omdeling i nabolagets postkasser eller til at lægge i en butik eller lign. Frisører har mange besøgende lige p.t. og Marianne foreslår at hænge op nede i corona-testcenteret -alle kommer der mere eller mindre jævnligt.
Beretningen taget til efterretning
Årsregnskabet der udviser et underskud på 3.931 kr og en egenkapital på 271.781 kr: Der er investeret f.eks. hegn v. bane 3 og boldmaskinen. Der takkes for, at der er betalt vinterkontingent uden brok, selvom der har været en meget begrænset mulighed for at benytte tilbuddet.
De 17.000 kr. på elregningen er for etableringen af el ved Padelbanen. Hertil er der givet tilskud i form af sponsorater; 15.000 kr. fra Michael Thimgaard og 5.000 kr. fra elektrikeren.
Der er tilskud fra kommunen til omkostninger. Tilskuddet tilfalder i forhold til hvor mange aktive unge under 25 år, der er i klubben. 
Spørgsmål: Hvis udgifterne til el nedbringes ved f.eks. et solcelleanlæg, så vil tilskuddet fra kommunen tilsvarende falde- det er korrekt.
Det er forslag til at investere i lysanlæg på alle 3 baner og det fremgår ikke af budgettet, da det er de kommende investeringstanker og det skal finansieres via fonde og sponsorer. Menna påpeger at 50 års jubilæum hos Faxe kondi, måske kan betyde muligheden for at hente tilskud hos dem.
Der spørges til udgiften på Småanskaffelser, som er maling til klubhus og træværk, gulv i klubhuset evt. nye fronter på køkkenet.
Regnskabet godkendt
Pkt. 3 Valg til bestyrelsen:
Formand Hans Genvalgt 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Lars Jørgen og Nina Pedersen er valgt (Sven-Aages fratræden)      Jette Pommergaard afgår: Lone Kristensen tager hendes plads (1 år og er så på valg igen)
2. suppleanter: Jakob Windfeldt og Rolf Jensen er valgt.
Revisor: Brian Bay er genvalgt. Og Menna genvalgt som suppleant.
Budget 2021 gennemgået og godkendt. Bestyrelsen foreslår, at kontingent skal være uændret, da der er god balance i økonomien -det er vedtaget.
Evt:
Peter har været i kontakt med Haslev, som gerne vil spille på grus og de har til gengæld bygget en indendørs hal. Hans har talt med Flemming (Haslev formand). 
Skal man kunne booke hinandens baner? Eller hvordan skal det samarbejde etableres. Det er godt at kunne samarbejde - vi skal bare tænke på kapaciteten. Der er tiltage, som tager tider. Vi kan ikke tilbyde det til f.eks. deres turneringer. 
Hvilke tiltag er der i kommende sæson, når man igen må mødes på normal vis? Det er egentlig de samme aktiviteter, som der var førhen, som skal genoptages: dame-/herreaften, klubaften, tilkøb af træning privat eller på hold, klubfest og klubmester-kampene. I forlængelse af tennissens dag d. 8/5 og tenniscamp i uge 26 kan det være en god idé at arrangeres nogle familieaftener eller formiddage i weekenderne, som kan samle op på en evt. interesse fra de, som er blevet inspireret og som giver hele familien mulighed for at være sammen om tennis. Nyt tiltag er en dametur til Båstad i det tidlige efterår (luksus, velvære, hygge og masser af tennis), som der vil blive reklameret for pr. mail og ved opslag i klubben. 
Alle er velkomne til at komme med gode forslag eller tage initiativ til en aktivitet eller tiltag.  Forslag til arrangementer, som kunne genoptages: Nattennis
Peter fortæller, at han har været i kontakt med Haslev tennisklub, som ønsker at samarbejde - de vil gerne spille på grus og vi er interesseret i deres indendørshal til vinter og evt. deres kunstbaner ved meget vådt vejr. 
Hvis man skal have fri adgang til booking hos hinanden, er der i forhold til de mange træningstiltag og forhåbentlig mulighed for at vende tilbage til normalen en bekymring for kø til baner. Peter fortæller, at det mener han er ubegrundet, da de i Haslev ikke har særlig mange bookinger på egne baner. Der blvier talt om gunstige tidspunkter, hvor egne baner ikke benyttes så ofte -fredag aften og lørdag efter kl. 15 -kan det være en mulighed, at tilbyde Haslev de tider? Der er enighed om, at der er en god idé, at spørge Haslev tennis, hvad deres ønsker og tanker i forhold til et samarbejde er. Hans vil gå videre med det, da han allerede er i kontakt med formanden, Flemming. Peter ved at Haslevs medlemmer får en sms, det synes han kunne være smart -kan vi få det? Det er  brugerbetaling på den service og det vil betyde opkrævning af højere kontingent.
Der ytres ønske om en single B-række i klubturneringen. Der har været én tidligere, men ikke nok tilmeldte.
I singlerækken har der været cup-principper hidtil. Der er enighed om, at det er en god idé at indføre en B-række fremover, så alle har mulighed for at være med i turneringen og se om der kommer tilmeldte nok.
Sven-Aage får en gavekurv og tak for hans i bestyrelsen gennem årene. Sven-Aage takker og går af med god tiltro til nye kræfter. Lone Petersen giver Jette hendes gavekurv, da hun ikke kunne være tilstede i dag.
Leif får en erkendtlighed fra Hans, som tak for støtten i hans formandskab. Leif fortæller, at det får han egentlig løn for, da han er ansat til opgaver (midlertidigt  -gennem de sidste 10 år), som der ikke har været andre til at tage over. Han forventer langsom at overgive sine opgaver til andre og fratræde sine opgaver  ved næste generalforsamlingen.
Dirigenten takker for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen.

Referent: Maria Høiler

28 03 2021   Bestyrelsesmøde -viderebehandling af punkterne; 9, 10 og 11 fra  07 03 - 2021

9. Fondsansøgninger: 
Hans har talt med Kurt, som gerne vil hjælpe til med at søge. Han vil spørge om Hans Jørgen, om han vil hjælpe. Der er mange regler for midler fra fondssøgning -dem skal der lige være OBS på inden der søges.
Hvad skal vi søge om? Vi skal have lavet en plan i forhold til hvad, det er vi gerne vil have både nu og på sigt. En prioriteret rækkefølge, så folk kan byde ind, hvis der er noget, som de har kompetencer indenfor.
Leif foreslår at søge til: Lys og vandingsanlæg
Lyset, bør være en fælles ansøgning til alle 3 baner. Ekstra lys på bane 1 og 2, samt lys på bane 3.
Bestyrelsen beslutter:
Lys på alle 3 baner. Hans iværksætter processen.
Vandingen skal optimeres, så vi kan vande på alle 3 baner på én gang. 
Vi taler om at det vigtigste er at der er tryk på slangen.
Hvis det er et selvvandingsanlæg, så skal der være én der sørger for at vedligeholde det, som har ansvaret og passer det. 
Forslag: Man kan tale med de forskellige klubber; Præstø -selvvanding. Hårlev har noget vandingsanlæg siddende på hegnet. 
Lars fortæller, at man også kan sætte en almindlige havevander ud på banen, som alternativ til alt det, som vil kræve penge og ekstra vedligeholdelse.
 
Der var sidst tale om både kunstgræsbaner og en indendørs hal. Der nogle hensyn at tage i forhold til f.eks. at etablere en hal og vedligeholdelsen - hvis det kommer på tale, skal det være i samarbejde med kommunen.  Det kunne evt. være en god idé, at lave et samarbejde med f.eks. Haslev i stedeet for at bygge egen hal.
Kunstgræsbane på bane 3 Leif mener at der bliver for fugtigt på bane 3 til kunstgræs. Og i forhold til den nye turneringsform, så er der enighed om, at man ikke kan spille på flere forskellige slags underlag. 
10.  Arbejdsopgave-oversigt med ansvarlige eller ledige opgaver. Alle opgaver samles. 
Vil Jette og Sven-Aage fortsætte med nogle opgaver?
Sven-Aage: Fortsætter med at styre computeren, men ønsker ikke andre opgaver. Claus Fnug sørger for klub-modulet.
Jette: Hun vil fortsat gerne hjælpe til, men har ikke sagt noget specifikt. 
Vi skal have listet opgaverne op, så folk kan melde sig ind på nogle småopgaver. 
Når formanden takker ved generalforsamlingen, kan det måske være kærkomment at nævne, at der nævnes de mange opgaver Jette har løst, som bliver udliciteret (fælles) nu. 

11. Hjemmeside 
Hjemmeside -lige p.t. er det Leif, der laver opslag og presse. Den skal være oplysende -ikke det samme som facebooksiden. Det skal være fakta, som er nemme at komme til. 
Facebook (Jakob Windfeld), der er god response på siden. 1200 har set opslaget om tennissens dag.
11. Tennissens dag:
Plan for ophængning af plakater;  3 uger til  14 dage før d. 08 05 Husk at skrive mailadressen på plakaterne til tennissens dag: Tennisfaxe@mail.com
Plakaterne til ophængning:
Lars vil gerne have en 3-4 plakater til hans arbejdsplads.
Sporten, kommunen, butikker, frisører, bryggeri, kalkbrud, 
Rulletavlen ude ved rundkørslen -hvem skal man kontakte?? Nina undersøger det.  Skal vi investere i nogle flag, der kan stå ude ved vejen? DGI -de koster 1100 kr. det er der ikke stemning for, at bruge penge på. Lars spørger Hans Henrik, han har nogle ved butikken, som måske kan lånes -de skal bare stå og være blikfang.

12. Generalforsamlingen
Vi er enige om at kontingentet ikke bør hæves - der har været en fin sammenhæng mellem indtægter og udgifter på trods af, at der er investeret i meget i år.
Valg af dirigent -Leif finder én.
Praktisk omkring generalforsamling/baneklargøring d. 10/4:
Lone køber morgenbrød og pålæg osv. 
Nina køber kaffe, nescafé, 2 x juice, paptallerkner, køkkenrulle og toiletpapir. 
Maria og Lars tager håndsprit med.
Formandens beretning -Sidste nyt:
Klubturnering 2020:
4 hold med i DGI
Og 2 hold med i tennis øst. 
Året hvor padelbanen blev en realitet - det tegner til indkomst fra padelbanen allerede nu. Dejligt, at der næsten altid er nogen, der spiller på banen.
Der er blevet ryddet træer omkring banerne -det er dejligt at folk kan kigge ind.
Ny turneringspuljer - Lone er holdleder og informerer om den nye måde der er arrangeret turneringer på.
Der er planlagt standerhejsning søndag d. 18. kl. 10 - så åbnes der for spil på banerne. 
Der bliver lavet gulv i klubhuset til efteråret. 
Der uddannes trænere: Jacob og Rolf.  

Der afholdes tennissens dag d. 8/5 og tenniscamp i uge 26 hvor Tobias, Thea og William er hjælpetrænere. Der mangler minimum 1-2 voksne pr. dag til at være i klubben omkring frokost, samt indkøb af frugt, saft og lidt snacks f.eks. nødder, saltstænger, kiks osv.
Fredag inviteres forældrene med til tennis og grill, derfor vil det være rart med en grillmester eller 2.
Den nye bestyrelse samles lige efter generalforsamlingen og der skal efterfølgende indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde forholdsvis hurtigt. 

Hvornår skal der sendes info ud om tenniscamp? Vi er enige om, at det er en god idé at gøre det nu, da der er mange aktiviteter, som de unge tilbydes og forældrene begynder at planlægge. Der er begrænset pladser(25).
Jakob bør lægge det op på F.B. og hjemmesiden. 
Maria laver flyer med al info omkring div. Aktiviteter og priser klar til tennissens dag, så folk kan tage en med hjem.
Ny turneringspuljer - Lone informerer. 
Turnering - skal vi lave vores egen? 
Der bør laves en skrivelse til Kurt Søndergaard. Puljesammensætninger og afstand til klubberne.  2 mix, 2 DD og 3 HD. Der er for krævende tidsmæssigt og det udelukker nye spillere fra at kunne træde forsigtigt ind i at spille kampe, som i den tidligere måde at arrangere puljer på (serier)
Voksentræning: Kasper Kofoed er på tale, han har henvendt sig - vi taler om at det skal koordineres i forhold til den anden træning, så ikke alt for mange dage bookes fast af træning. 
Årlig dametur til Båstad i efteråret.
Instruktion til boldmaskinen for bestyrelsen og klubbens medlemmer - hvornår skal der laves en dag?

Næste bestyrelsesmøde: kort efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde Faxe Tennisklub 07 03 2021

Tilstede: Lars Jørgen, Sven Aage, Lone, Nina, Hans, Leif og Maria (Jakob deltog kortvarigt ang. træning og tenniscamp).
Referent: Maria

Dagsorden og referat:
1. Generalforsamlingen er altid slut marts, såfremt det er en mulighed (corona).
Der aftales generalforsamling til lørdag d. 10/4 kl. 9.00, hvor der inviteres til morgenmad (efterfølgende åbningsarbejde på banerne)
 På valg er: Formand Hans og Lars Jørgen. (Sven- Aage og Jette ønsker at træde ud af bestyrelsen) Lone og Nina træder ind i bestyrelsen i stedet for at være suppleanter. Der skal findes 2 nye suppleanter. Forslag: Jakob Windfeld og Rolf.
2. Bane klargøring:
Fredag d. 9/4 kl. 9-12 og lørdag efter generalforsamlingen.
Lars laver en tjekliste, så man kan se hvilke opgaver der er og tjekke af, når opgaven er klaret.
Tidligere udtrykt ønske om professionel assistance i forhold til udjævning af baner og linjer, er umiddelbart ikke relevant. Vi håber, at denne opgave kan løftes i samlet flok. NOTE: medlemmerne skal have kort forklaring af hvordan det gøres bedst - at vande af, køre grus på og tromle.
Forslag til baneansvarlige: Der bliver sat navn på hver bane, som har det overordnede ansvar for banens beskaffenhed og sørger for hjælp til vedligeholdelse. Der skal også være en generel appel til at alle tager
ansvar og giver en hånd på banerne f.eks. før/efter spil ved behov.
3. Økonomi:
Gennemgang af regnskab: Overordnet har det været et fint år. Et lille overskud, hvilket er tilfredsstillende med henblik på årets store investeringer.
Der har været 114 medlemmer sæson 2020 - og en derfor en betydelig højere kontingent indtægt. Der har være dobbelt op på det kommunale tilskud: Aktivitetstime-tilskud til unge under 25. Leif har tydeliggjort, hvorfor det ikke er muligt at opgive timeforbrug for de unge og det er accepteret.
 Leif søger fortsat kommunale tilskud. Kommende sæson forventes et betydeligt fald i kommunalt tilskud, da det er beregnet på ungdomstræning henover vinteren (ikke muligt i år) og grundet en uventet pose penge fra kommunen -en sum penge, som kommunen havde til overs og fordelte ud på foreninger.
 Boldindkøb: Der er forhandlinger med Hans Henrik. Head/Winston
 Padelbanen er umiddelbart ikke en del af FaxeTennisklub, men der er flere interesser i spil: økonomisk og potentielle ny medlemmer?
Der er interesse for padelbanens indtjening bl.a. fordi indtjeningen tilfalder Faxe tennisklub, når beløbet har rundet 60.000 kr. Hvad er status? Hans taler med Michael Thimgaard.
Kan vi tiltrække nogle af de mange brugere af banen til tennisklubben? Og hvordan?
4. Budget og kontingent 2021
 Udearealer:
Havedame og nevø vil gerne fortsætte og tilbyder også at påtage sig, at male plankeværket ud mod vejen.
Der er stor taknemmelighed over den måde arealerne blev holdt på i år og bestyrelsen vil meget gerne forlænge ”kontrakten”.
5. Sponsorer og fondsansøgninger:
 Projektering og målsætning:
Hvad vil vi gerne skaffe midler til? Det foreslås, at der laves en prioriteret liste. Langsigtende og kortsigtede projekter.
 Sponsorater 2020:
Ab-elko el-installatør fra Ringsted: ca. 5000 kr.
Michael Thimgaard 15.000 kr.
SJEB 3000 kr. mangler indbetaling.
Lars har talt med Annette ang. Bannere (1400 kr. årligt)
Det aftales at dette punkt fortsættes ved næste møde.
 Anskaffelser: Boldmaskine 9.000 kr.
6. Kommende udgifter:
 Nyt gulv i klubhus: Hans har forhørt sig hos Per Henriksen, som mener det kan gøres på én dag med 3-4 mand. Prisoverslag: ca. 5-6000 kr.
Lone spørger til elementerne i køkkenet -  de er ikke tænkt med ind i renoveringsprojektet i første omgang. Skal de udskiftes på sigt?
 Maling til Klubhuset. Det skal males evt. ved baneåbning?
 Grus: der skal indkøbes 500 kg.
Ovenstående vedligeholdelsesudgifter anslås til ca. 15.000 kr.
Kommende ønsker: lysanlæg 80.000 kr -fondssøgning. Forslag om at der skal kunststof på bane 1 og 2.
Vi aftaler at fremtidsplanerne diskuteres ved generalforsamling.
Hvad med ansøgning hos kommunen til at få bygget en indendørshal?
7. Arrangementer: Jakob Windfeld fortæller om hans idéer og tiltag.
Trænerkursus - Rolf og Jakob skal deltage midt april. Idé: kan Jacob Grønkær være interesseret? Jakob spørger og Jacob Grønkær ang. DGI trænerkursus.
Hvad med Frederikke? (Lars spørger hende)
Jakob og Rolf træner mandag og torsdag kl. 16-18.
Hans fremviser DGI-kataloget, her er masser af gode idéer til spil, lege og boldøvelser. De forskellige boldtyper og øvelser, som styrker tennisforståelsen.
 TennisCAMP i sommerferien uge 26. kl. 9-15 mandag til fredag. Der er også tænkt i aktiviteter ind i området omkring tennisklubben. Det er også muligt at låne svømmehallen en dag.
DGI laver indbydelser. Alle materialer lånes via DGI. Det koster 60 kr. pr. deltager
Jakob er lidt i tvivl om hvor mange deltagere vi kan ”bære”.
Vi taler om, at det kan være en god idé at sætte et lille max. På det vi kan være med restriktioner og hjælpere osv.
Det vil være godt at få lov til at have rådighed over padelbanen -aftale skal lave med Michael.
 Hvad skal det koste? 800 kr -hvad indeholder prisen?
 Hvornår er der sidste tilmelding?
 Jakob har et telefonisk møde med DGI-konsulent i morgen mandag d. 8/3 og forventer at få input i forhold til de ovenstående spørgsmål.
 Jakob kræver ingen løn for sit arbejde, men gratis kontingent for sæson 20/21 for at være træner og afholde TennisCAMP. Der er behov for hjælpetrænere -1 voksen og 2-3 unge mennesker, samt nogle til at styre logistikken og praktiske gøremål.
Idé: det kunne være smart at invitere forældrene til at være med på en af dagene, når de alligevel skal hente børnene. En konkurrence voksne mod børn og efterfølgende spisning - fredag aften f.eks.

 Tennissens dag 8. maj -Er der bestilt markedsføringsmateriale?
Plakat fremvises -men det viser sig at DGI har fremsendt plakater og kort.
Tilmelding til mail? Forslag om egen mail til klubben vedtages. Nina opretter en gmail. Alle i bestyrelsen eller andre relevante personer, kan få password til mailen.
8. Træning:
 Begyndere og ungdom: man/torsdag kl. 16-18 Jakob, Rolf og Jacob.
 Voksne øvet: Træner fra trænerbørsen? En kompetent træner -hvilken aftale kan der laves? Lars kontakter
DGI-konsulenten. Der kan ikke tages beslutning på disse områder endnu: Hvilken ugedag og tidsrum? -
Samarbejde med Hyllinge og Fladså?
Punkt 9, 10 og 11 viderebehandles ved næste møde.
9. Kommunikation og profilering:
 Facebook (Jakob Windfeld), hjemmeside, opslag og presse.
10. Årshjul til ophængning i klubben
11. Arbejdsopgave-oversigt med ansvarlige eller ledige opgaver. Alle opgaver samles.
12. Eventuelt:
 Jette har bedt om at fratræde bestyrelsen grundet sygdom. Lone tager Jettes plads året ud og er på valg
næste år?
 Nina kan tiltræde i Sven-Aages plads fra næste generalforsamling.
 Leif vil gerne langsomt udfases i de opgaver han varetager, nu hvor der er nye kræfter på vej ind i bestyrelsesarbejdet. Det betyder at der skal findes en kasser, Revisor/Regnskab, sekretær, søgning af tilskud fra kommunen osv.
 Opsamling frasidste møde: Hjertestarter. Den koster 4-7.000 kr. som klubben selv skal betale og vedligeholde. Der er en hjertestarter til offentlig benyttelse ved vandrehjemmet. Der bør laves et skilt i tennisklubben, som henviser til det.
 Ændringer fra DGI, som der skal tages stilling til fra holdledere. 
 Lone fortæller at DGI holdturnering og Sjælland Øst er slået sammen, hvilket betyder at der er nye rækker og konstellationer, som der skal tages beslutning om i næste uge. Leif og Nina (som holdledere), vil være opsøgende og sætte sig ind i
hvad det betyder.
13. Dato for næste bestyrelsesmøde
 Den 28/3 kl. 10.00. i udearealerne ved klubben
Punkter fra sidste møde, som ikke blev færdigbehandlet:
 Fondsansøgninger
 Vil Jette og Sven Aage beholde nogle opgaver -hvilke?
 Langsigtede ønsker for Faxe Tennisklub
-Lysanlæg 80.000 kr -fondssøgning.
-Forslag om at der skal kunststof på bane 1 og 2.
-Hvad med ansøgning hos kommunen til at få bygget en indendørshal?
Skal der både være hal og kunststofbaner??
 Vedr tenniscamp: bookning af padelbane hele uge i tidsintervallet ?-? Hvem booker?
 Tennissens dag 8. maj -Er der bestilt markedsføringsmateriale? 
Klub mailadresse skal skrives på plakaten!
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 5/11-20

Tilstede: Hans W Petersen (formand), Lone Kristensen, Maria Høiler, Jette Pommergaard (Næstformand),
Sven-Aage Asmussen, Lars J Hansen, Nina Pedersen (suppleant) og Leif Nielsen (Administrator/kasser)
Referent: Nina Pedersen

1. Nedsætning af div. udvalg. Der blev talt om at få identificeret og prioriteret de tiltag som klubben vil fokusere på i den kommende tid samt visioner/ønsker for fremtiden.
Vores første og største prioritet er at forsøge at øge medlemstallet i klubben. For at kunne vækste er det nødvendigt at skaffe flere medlemmer som er lig med en forbedring af klubbens økonomiske
råderum som igen på sigt kan betyde forbedring af klubbens faciliteter
For at få nye medlemmer godt integreret i klubben er det bestyrelsens holdning at der skal kunne tilbydes god introduktion til det at spille tennis. Dette indebærer at få lavet nogle begynderhold med en fast træner som vil stå for den grundlæggende træning. Som mange af jer ved er vores faste træner Kasper stoppet og det er derfor nødvendigt at vi kan få lavet en aftale med en ny træner. Maria foreslår, at vi kontakter klubberne i vores nærområde (Præstø, Haslev mv) for at høre om de har interesse i at indgå i en træneralliance således at de også får mulighed for at udbyde træning til deres medlemmer. Dette gøres for at kunne tilbyde en evt. ny træner flere træningsdage (og hermed en større økonomisk gevinst) i vores område. Der skal også være mulighed for at bestille enkelte træningstimer for de medlemmer som har behov for personlig træning. Det er bestyrelsen ønske at den faste træningsdag lægges mandag, tirsdag eller torsdag.
Med ungdomstræning først og efterfølgende voksentræning. Det aftales at Maria og Nina afsøger mulighederne for af få ny træner i klubben.
Lars foreslår at vi via DGI inviterer en konsulent ud her i løbet af januar som med ideer, råd og vejledning kan hjælpe os med at skaffe og fastholde evt. nye medlemmer (Lars er tovholder på dette)
Leif fortæller at man på DGI’s hjemmeside kan finde megen inspiration til hvordan man kan øge og fastholde et rigt klubliv – hvilket vi i bestyrelsen er meget interesseret i. Vi ønsker at fastholde vores klubaftner som evt. også suppleres med rene pige-, mande- og familie aftner. Dette også for at kunne tage imod nye medlemmer som således bliver inviteret ind i klubben og lærer os andre
klubmedlemmer at kende og måske får mulighed for at få lavet tennisaftaler med andre end dem de er på hold med – en slags makkerbørs. Det er bestyrelsen ønske at man gennem klubaftner kan få blandet nye og ”gamle” spillere (dette planlægges når vi nærmere os sæsonstart og vi ved hvordan Corona situationen udvikler sig). Det er også et ønske at klubben afholder ”tennissens
dag” hvor der afholdes åbent hus for alle der kunne være interesseret i at spille tennis. Derudover blev det foreslået om vi i klubben evt. kunne tilbyde at holde tennis camp for ungdomsspillerne en uge i skolesommerferien. Dette punkt tages op igen på et senere møde

2. Trænere for ungdom og seniorer 2021
Se ovenstående.

Det er bestyrelsens ønske at tilbyde at betale for DGI trænerkursus til 2 af klubbens egne medlemmer med ønsket om at de 2 personer der kommer på kursus, efterfølgende vil bruge dette til gavn for klubbens medlemmer. Dvs. (når det kan lade sig gøre) deltager i evt. fastlagte klubaftner med begyndere og børn.
Det aftales at Leif sender mail ud til alle klubbens medlemmer hvori det fremgår at det udbydes 2 pladser på DGI trænerkursus og disse 2 vælges efter først til mølle-princippet.
3. Lysanlæg til klubben
Nyt lys til bane 1 + 2 koster 80.000 eksklusiv moms (dvs. ca. 100.000 kr.) Det aftales at klubben vil forsøge at skaffe penge til dette eller dele af det gennem fondsansøgninger. Maria er tovholder på dette.
Lokale sponsoraftaler er Hans W. P tovholder på
4. Det er på tidligere bestyrelsesmøde besluttet at der skal laves nyt gulv i klubhuset. Dette bliver gjort engang i januar.

5. Klubben har investeret i en ny boldmaskine. Der vil engang i januar blive inviteret til introduktion og
prøvning af boldmaskinen i hallen. Datoen vil blive lagt ud på hjemmesiden.
6. Model til herre/dame aftener. Se under pkt. 1.
7. Klubaften. Se unde pkt. 1
8. Nye medlemmer. Se under pkt. 1
9. Maling af klubhuset bliver til foråret (muligvis omkring påske) før sæsonstart. Hans skriver ud til alle medlemmer og bestyrelsen opfordrer alle der har mulighed for at hjælpe til at deltage. Efter maling og forårsklargøring byder klubben på smørrebrød som tak for hjælpen.
10. Vores havedame som holder vores grønne område samt potter og krukker omkring klubben så fint har sagt ja til at fortsætte. Tak for det. Derudover er det klubbens ansvar at holde området omkring
padel-banen pæn og fri for blade. Derfor er det et ønske at klubben anskaffer sig en løvblæser/suger til dette formål hvilket godkendes
11. Sponsorer. Skal tilbydes bannerreklame/skilte rundt omkring banerne. Derudover foreslås det at  sponsoraftaler også fremgår på hjemmesiden såfremt dette kan lade sig gøre. Formand Hans er tovholder på dette
12. Baneklargøring. Det ønskes at der til foråret indhentes tilbud omkring maskinel tromling og klargøring af bane 1 + 2. Derudover aftales det at der indhentes tilbud på lys samt etablering af kunststofbane (helårsbane) på bane 3. (evt. mht. Også at søge fondsmidler til etablering af denne)
13. EVT

Fokus på klubben på sociale medier. Der laves ny facebookside ”Faxe Tennisklub” hvor vi vil reklamere for klubben og vores arrangementer. Nina overtager administratorposten på denne.
Derudover er det et ønske at der laves en ide kasse i klubben hvor alle medlemmer har mulighed for at ønske eller foreslå ting til bestyrelsen som vi kan arbejde videre med. Dette kunne eksempelvis være ønsker til forbedringer, arrangementer, turneringer, tennisrejser mm.
Vi skal være bedre til at informerer medlemmerne omkring de ting der foregår i klubben enten via opslagstavlen og vhj. af vores glasindrammede infotavler der hænger på endevæggen mod skuret.
Derudover er vi pt. ved at undersøge om og vi evt. skal have en hjertestarter op i klubben og hvor den skal hænge hvad kommer til at koste og om der skal tilbydes 1. hjælps kurser mv. mv. (Nina er tovholder på dette)  

ALLE er velkomne til at byde ind med forslag og gode ideer til forbedringer mv i klubben. Har i forslag, kommentarer eller ting i synes at der skal drøftes i bestyrelsen er i velkomne til at sende en mail til klubben på vores hjemmeside www.faxetennisklub.dk du kan finde beskedfeltet i venstre side under kontakt.

referent: Nina Pedersen

Referrat

Generalforsamling Faxe Tennisklub

Tid: Søndag den 25. oktober 2020, kl. 11.00

Sted: Gl. Sportshal, Præstøvej

 

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af stemmetællere.
3.  Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
4.  Fremlæggelse af revideret regnskab.
5.  Indkomne forslag.
6.  Valg til bestyrelsen: Ulige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år: 2 suppleanter som 1. og 2. suppleant for 1 år.
7.  a. Valg af 1 revisor i ulige år for en 2-årig periode b.
    Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
8.  a. Budget for det kommende år til drøftelse –
b. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
9.  Eventuelt.

 

På valg til bestyrelsen er Jette Pommergaard (villig til genvalg) og Mikael Buse (modtager ikke genvalg) .

Suppleanterne Lone Kristensen og Annete Kock villige til genvalg .

Revisorsuppleant er Menna O. Poulsen

_______________________________________________________________________________


Formand Hans W. Petersen bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer.

(Heraf fra bestyrelsen: Hans W. Petersen, Lars Jørgen Hansen, Svend-Aage Asmussen, Suppleant: Lone Kristensen og Annette Kock.)


Ad 1 Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Kjeld Sørensen.

Ad 2 Valg af stemmetæller

Der blev ikke valgt stemmetæller, 

Ad3 Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløben år

Formanden aflagde en beskeden beretning om årets gang i klubben.

Klubben havde 7 hold tilmeldt DGI, 5 hold i DTF og 1 hold i SLTU.

Hans formand har lavet et stort forarbejde i forbindelse med Padel-banen.


Klubben har købt en boldmaskine, som pt. er opbevaret hos Claus Fnug. 

Der blev talt om at afholde et ”kursus” i hallen, så man kan lære boldmaskinen af kende - evt. en søndag eftermiddag.

Boldmaskinen har et par sponsorer: 5.000 kr. fra AB-Elco i Ringsted og 3.000 kr. fra SJEB.

Endvidere er der sponsoreret 15.000 kr. fra Michael Thimgaard til etablering af strøm og hegn til Padelbanen.

Ad 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev spurgt ind til posterne: Bane og anlæg, kontorhold, forsikringer, ungdom og it.

Hvad blev der afholdt af sociale arrangementer: Klubaften m. mad.?

Der blev nævnt, at man kan søge tilskud til gebyr ved MobilePay.

Ad 5 Indkomne forslag: Ingen.

Ad 6 Valg til bestyrelsen

I bestyrelsen er Mikael Buse stoppet og i stedet valgtes Maria Høiler. Jette Pommergaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Som 1. suppleant genvalgtes Lone Kristensen, og som 2. suppleant er Annette Kock stoppet og i stedet valgtes Nina Pedersen.

Bestyrelsen er nu bestående af:

Formand Hans W. Petersen

Jette Pommergaard

Lars Jørgen Hansen

Svend-Aage Asmussen

Maria Høiler

Suppleanter:

1. suppleant Lone H. J. Kristensen

2. suppleant Nina Pedersen


Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant

Menna O. Poulsen enstemmigt genvalgt til revisorsuppleant.

Ad 8 Budget for det kommende år til drøftelse og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år: Intet – alt uændret.


Administrator: Leif Nielsen

Ad 8  Budget for det kommende år til drøftelse og f astsættelse af medlemskontingent for det kommende år

Intet – alt uændret.

Ad 9  Eventuelt

Der blev drøftet, hvad der kunne være af sociale arrangementet i fremtiden. 

Hvad kan vi gøre? 
Få nedsat en gruppe, der varetager fremtidige arrangementer. Også set i forhold til nye medlemmer.
Hans har haft fat i vejformanden mht. beskæring af træer på Bane 3.
Fjernelse af blade udenfor anlægget – bag Bane 3 og bortskaffelse heraf.
Hvordan booker man boldmaskinen?
Bolde: Hvor skal de købes. Hos dem der sponsorerer os? Hans og Lars har lavet en aftale med Hans Henrik omkring køb af bolde i det nye år.
Sponsorskilte i næste sæson.
Nyt lys til banerne – ansøgning hos fonde. Hvem vil være med til at søge fonde? 
Fonde der blev nævnt. DGI har en side, hvor man kan se 10 fonde, der er gode i forbindelse med tennis. 
Lav et udvalg, der har interesse heri. Mht. til lys skal der forelægge et nøjagtige budget, inden der kan søges.
Lars finder en, der kan lave et tilbud.
Automatisk vanding blev nævnt. Lars tager fat i Søren fra Præstø.
Bestyrelsen har besluttet af lægge nyt gulv i køkkenet samt renovering af køkkenet. Januar og februar 2021 i samarbejde med Per Henriksen.
Køb af maling til klubhus og maling heraf.
Rekruttering af træner til ungdom og senior. Man forventer ikke, at Kasper fortsætter. Hvad gør vi? DTFs trænerbank blev nævnt som en mulighed.
Lars fremlagde forløb med etablering af padlebane mv.

Referent: Lone Kristensen


Referat bestyrelsesmøde 6.okt

Den udskudte generalforsamling afholdes søndag, d. 25.okt kl 11.00 i 
Gl Skolehal, Præstøvej
På valg er Mikael Bus (ønsker ikke genvalg) og Jette Pommergaard (Modtager genvalg)
Suppleanter Annette Kock og Lone Kristensen modtager genvalg. Revisorsuppl er Menna.
Leif udsender indkaldelse. grundet Corona er tilmelding nødvendig - jfr forsamlingsforbuddet.

Status padelbanen: Bestyrelsen har modtaget kontraktudkast. 
Usikkerhed ved nogle af punkterne. 
Padeludvalget med Hans, Lars Jørgen og Mikael mødes med Michal Thimgaard for yderligere afklaring. Hans indkalder til mødet.

Besluttet at der skal pålægges nyt guld i køkkenet. Hans har talt med Per Henriksen om hjælp til pålægning. Sker efter jul.

Nedlukning af anlægget: fredag/lørdag 23.-24.okt - begge dage fra kl 9.00

Der er udskiftet net i hallen.

Annette er reklameholder

referent: LeifReferat 

bestyrelsesmøde 17.aug 2020


Siden sidst

Padelbanen i fuld vigør.

Klubben har investeret i nyt hegn på bane 3 mod padelbanen - pris ca 30.000 kr. 

I.f.m etableringen af padelbanen betaler klubben for indlagt strøm - ca 8.000 kr + moms

Klubben har også forpligtet sig til at afholde løbende udgifter til strøm til padelbanens lysanlæg.

Klubturnering/Fest

Lars og Sonja er tovholdere på turneringen. Finaler spilles fredag 18.sep og lørdag 19.sept. Lørdag med  pølser, kaffe mv. Leif sørger for indkøb. Ingen afslutningsfest i år.

Boldmaskine mrk Spinfire er bestilt gennem Presenco, leveringstid ca 4 uger.   Pris godt 13.000 kr.

Vintertider 2020/21 nogenlunde de samme som sidste år.  Pris 800 kr/bane pr 1½ time.Lodtrækning: mandag, d. 21.sept kl 19.00

Generalforsamling udskudt

Nyt gulv i køkken: Lars og Hans på sagen.

Vintertræning børn/unge:  Ja om Kasper Kofoed og haltider kan passe. Pris 400 kr.   Jette tovholder.

Klubhuset trænger til en omgang træbeskyttelse. Hans indkøber maling og div værktøj. 

referent: Leif  

Referat 

Bestyrelsesmøde 27/4 2020       Alle mødt

Kontingent og brugerbetaling uændret                                 

Dato for åbning: Søndag, d. 3.maj uden festivitas                  

Træning for børn/unge og seniores bliver på tirsdage.        Jette kontakter Kasper Kofoed

Regler for adfærd mv

Booking af baner skal, såfremt det er muligt, bookes online. Undgå kontakt med bookingsystem i klubben. 

Forudsætning for Booking og spil er selvfølgelig, at kontingentet er betalt. Kontingentet er det samme som sidste år. Betal med dankort via Klubmodul - se evt hjemmesiden: www.faxetennisklub.dk under links 

Der kan spilles singler og doubler

Klubhus lukket, dog må toilettet benyttes - husk afspritning

Man møder op omklædt

• Man skal ikke opholde sig i klubben udenfor banerne.

• Ankom tidligst 5 minutter før starttid.

• Hold god afstand og husk god håndhygiejne.

• Forlad banen 5 minutter før din booking udløber.

• Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde,

   ketsjere og tasker.

• Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én

   spiller rører ved ét sæt bolde.

• Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale

   på og udenfor banen.

• Minimer sidebytte.

• Brug engangshandsker eller sprit i forbindelse med

   banefejning og vanding.


Klubaftener aflyst indtil videre

Der er ikke salg af øl/vand

Bolde (Wilson US Open) 2 rør = 100 kr  kan købes hos formand Hans eller Leif

Besluttet at der opsættes et 3 m højt hegn mellem bane 3 og Padelbanen. Lars på sagen.

Næste møde: Efter behov

Referent: Leif

Referat 

Bestyrelsesmøde 4.feb 2020


Siden sidst

Ønske om at Nytårsstævne afholdes selv ved mindre tilmeldiger

Klubben har deltaget i vinterens Sjælland Syd med 21 spillere og høstede flere første  og anden pladser.

Status Padelbane

Iflg formand Hans er der godt gang i sagen. God kontakt til kommunen. Lars undersøger muligheder for låsesystem og booking, samt hvilke underlag der kan anvendes.

Budget

Det forelagte budget rettet til med ønske om 3 stk borde/bænke. Ny boldmaskine hvor kommunen har givet tilsagn om tilskud på 30%. 

Kontingent 2020

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Generalforsamling

Fastsat til tirsdag, d. 24.marts kl 19.00. Bestyrelsen møder kl 17.30

På valg er Jette og Mikael samt suppleanterne Lone og Annette. Alle villige til genvalg


Forårsklargøring

fredag og lørdag, d. 17. og 18. april fra kl 09.00 - evt søndag 19.apr om nødvendigt.


Åbning/Standerhejsning med åbningsturnering

søndag, d. 26.april kl 10.00


Evt

Hans vil undersøge mulighederne for opdatering af lysanlægget.

Hvor man kan søge fonde

Hvem der evt vil sponsorere nye vindnet.


Næste møde

Generalforsamlingen kl 17.30


referent

Leif
Referat bestyrelsesmøde 5.sept

afbud fra formand Hans og Annette


Siden sidst

Sæsonen gået over al forventning.

Træning for voksne en succes. Fortsættes

Klubaftener

God tilslutning før sommerferien. Grill succes. Efter sommerferien uden grill -

dog pæn tilslutning.

Klubaftener slutter onsdag, d. 18.sept

Ungdomstræning

Slutter tirsdag 24.sept med lidt spil og godter.

Jette undersøger interessen for vintertræning.

Finaler og klubfest lørdag 21.sept

Lars udfærdiger finaleprogram og indkøber præmier (vin)

Lars sørger for opsætning af elementer på terrassen

Leif sørger for pølser/brød mv

Jette tovholder på borddækning, indkøb af velkomsdrink/ snacks mv

Padelbane - den nye trend

Flere klubber påtænker opførelse - bl.a. Næstved

Vi er bestemt interesseret og går i undersøgelses fase

Formand Hans har fået henvendelse fra Michael Thimgård om opførelse

Aftalt at Hans kontakter Michael for aftale om møde med bestyrelsen.

Vintertennis

Lodtrækning: Mandag 23.sept kl 19.30.

Pris: 800 kr pr bane

Nedlukning af baner : weekend 26-27.okt

Store bladsamlingsdag: lørdag, d. 23.nov - kl 08.00


Næste møde: lørdag, d. 26.okt

Referent: Leif
Bestyrelsesmøde, d. 12.april 2019

Brugerbetaling: Uændret - se hjemmesiden

Turneringshold i Tennis Øst og DGI: Klubben betaler holdtilmeldinger og lægger bolde til.

Det blev besluttet ikke at indrykke annonce om åbning og træning. Istedet indsendes foromtale om klubbens virke og start. Jette på sagen.

Tennissportens dag 4.maj gør vi ikke noget ud af. 

Træning for børn/unge med Kasper Kofoed. Lone og Jette sætter opslag på skole og  andre steder. Træning for seniorer:  Jette tovholder

Træning nybegyndere: Inger lovet at tage en tørn igen.

Klubaftener med grill indtil sommerferien med start onsdag, d. 8.maj - slut onsdag, d. 26.juni

Klubbens 120 års fødselsdag d. 29.maj falder på en klubaften. Det gøres der lidt ekstraordinært ud af.  "Festudvalg" = Hans og pigerne

Åbning/standerhejsning søndag, d. 28.april kl 10.00. Konceptet som tidligere år med pølsekoger og valgturnering. Leif sørger for indkøb af pølser m tilbehør.

Øl/vand: Hans og Leif står for indkøb. Enhedspris 5.00 kr/stk

Presse/omtale i aviser; Jette for omtale. Leif sender resultater fra holdkampe - indhentet hos holdlederne. Konstituerende møde 25.marts 2019


Den nye formand Hans W Petersen blev budt velkommen og bestyrelsen valgte Jette Pommergaard til næstformand.

Havemand Erik Molnit har sagt op. Jette har "fundet" en ny som bliver indbudt til "syn for sagen" efter klargøringen.

Der indgåes aftale med vandrehjemmet om leje af baner til turister. Kan styres via klubmodul. Leif indgår endelig aftale pris, lån af ketchere og bolde.

Hans bestiller hos HP tennis:

 • 2 tons grus

 • 4 koste

 • 2 vandspredere

 • 1 vandslange

Leif udsender mail til alle medlemmer om baneklargøringen 12-13.april

Næste møde: lørdag, d. 13.april kl 08.00

referent: Leif Nielsen
Referat 

generalforsamlingen  mandag, d. 25.marts 2019

Formand Claus bød velkommen til de 20 fremmødte medlemmer.

Brian Hansen valgt til dirigent.

Formanden aflagde en god og fyldig beretning om årets gang i klubben. Klubturneringen kunne være bedre "bemandet". Alligevel blev der afviklet nogle gode kampe. Klubfesten som sædvanlig med god tilslutning. Mange deltager heldigvis i turneringer. Klubben havde 2 hold i SLTU, et herrehold og et veteran 40+ mix. I DGI var tilmeldt 7 hold incl for første gang et 60+ hold. DTF Cuppen med 5 hold, hvor Herreholdet med Brian og Brian of mixholdet med Helle, Sanne og Henrik Nielsen nåede landsfinalen. Ingen kom dog hjem med guld. Klubben deltager i Sjælland Syd både sommer og vinter med et pænt antal deltagere. Børnetræningen blev i 2018 varetaget af Kasper Kofoed fra Næstved på tirsdage kl 16-18 for en 10-12 spillere. Begyndertræning ved Inger. Klubaftener med grillarrangement indtil sommerferien forløb tilfredsstillende. Nytårsstævnet en succes. 16 deltog i spil og efterfø'lgende "fest" i klubhuset.

Havemand Erik til stor hjælp. Erik stopper, men ny er fundet. Klubben kunne mønstre 101medlemmer - en fremgang på 21.

Regnskabet  udviste et overskud på 17.713 kr og en egenkapital på godt 25267.645kr. Regnskabet godkendt.

Valg: Formand Claus har valgt at stoppe og i stedet valgtes Hans W Petersen til ny formand. Sven-Aage Asmussen og Lars Jørgen Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. Som 1.suppleant genvalgtes Lone Kristensen og som 2.suppleant nyvalgtes Annette Kock.

Som resvisor for 2 år genvalgtes Brian Bay

Revisorsuppll Menna Poulsen genvalgtes som revisorsuppleant. 

Ingen indkomne forslag

Budget 2018 drøftet og taget til efterretning.

Kontingentet for 2019 vedtaget uændret.

Dirigenten takke de for god ro og orden og lukkede forsamlingen.

Referent: Leif Nielsen
Bestyrelsesmøde 4.feb 2019

Afbud fra Claus og Annette


Siden sidst

Nytårsstævne afholdt 26.jan med 12 til spil i hallen og 16 til spisning og underholdning i klubhuset.

Til Sjælland Syd 1-2-3.feb var Faxe repræsenteret med 24 deltagere og var i 6 finaler.

Årsregnskab 2018 og Budget 2019.

Regnskabet udviser et overskud på godt 13.000 kr og en formue på 267.645 kr

Forslag til budget 2019 godkendt.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019

Generalforsamling fastsat til mandag, d. 25.marts kl 19.30

På valg er formand Claus, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen vil foreslå Hans Windfeld til formand. På valg er også Lars Jørgen og Sven-Age, som begge er villige til genvalg. Suppleanterne Lone Kristensen og Annette Kock også villige til genvalg.

Leif indkalder til generalforsamling via mail til alle medlemmer

Forårsklargøring fredag/lørdag 12 og 13.april. Leif hidkalder hjælp via mail.

Der må spilles på banerne i påsken før selve standerhejsning

Standerhejsning og Åbningsturnering: Søndag, d. 28.april fra kl 10.00

Klubben fylder 120 år onsdag d. 29.maj som også er klubaften. Det vil vi gøre noget ekstra ud af.

Evt

Lars undersøger muligheder for nyt lys på banerne.

Næste møde: mandag, d. 25. marts kl 18.00 (før generalforsamlingen)

Referent: Leif
Bestyrelsesmøde 27.okt 2018

Afbud fra Mikael, Lars og Annette

Anlægget er gået i vinterhi, alt er lukket ned. Vindnet forbliver opsat vinteren over

Kommunen har gjort opmærksom på, at vi ikke må opkræve en banepris, da hallen stilles gratis til rådighed for foreninger. I stedet kan opkræves et fast vinterkontingent. Dette er nu tilrettet på hjemmesiden.

Formand Claus har meddelt at han ikke ønsker at genopstille som formand, men gerne fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. Hans Windfeld har meldt sit kandidatur.

Ikke solgte timer i hallen afmeldes til kommunen, dog beholdes mellemtider, som medlemmer kan booke sig ind på.

Medlemmer der har betalt vinterkontingent, kan gratis booke ind på ledige timer via klubmodul

Det samme gælder for øvrige medlemmer mod betaling af 200 kr/pers. Gælder for hele vintersæsonen.

Leif udsender indbydelse til nytårsstævne til afholdelse lørdag, d. 26.jan 2019. Samme koncept som sidste år.

Dato for store bladsamlingsdag fastsat til lørdag, d. 24.nov kl 10.00

Næste møde: mandag, d. 4.feb 2019 kl 19.30

referent: Leif Bestyrelsesmøde 6.sep 2018

Afbud fra Mikael og Jette

Klubaftener slutter onsdag 19.sep

Ungdomstræning slutter 25.sep. Lone sørger for afslutningsguf.

Finaler og klubfest 22.sep. Leif sørger for pølser mv under finalerne.

Fælles om borddækning.  Lars sørger for opsætning af "vægge" på terressen. 

Annette sørger for serviette, deko mv,  kager til kaffe. Claus sørger for velkomsdrik og snacks. Lars  indkøber vin til præmier og erkendtligheder. 

Ad Hocudvalg: Annette, Lars, Lone med tanke på ændring af klubturneringen.

Vandtryk:  Ønske om større tryk på vandet. Lars undersøger i Fladså og/eller Hårlev om deres system.

Vintertennis. Lodtrækning mandag 24.sep kl 19 i klubhuset. Pris 800 kr pr bane. leif indkøber bolde.

Nedlukning af baner: 26-27-28. okt.

Næste møde: lørdag 27.okt kl 08.00

Referent: Leif
Bestyrelsesmøde 14.apr 2018

Brugerbetaling vedtaget uændret                                           

Der indkøbes 1/2 tons grus                                                     

Jette indrykker annonce vedr træning og opstart                   

Låsen i hoveddøren besværlig. Sven-Aage fixer                         

Havemand Erik fortsætter                                                       

Åbent Hus og Åbningsturnering samme dag - 5.maj. kl 10-1
Konstitueret møde 14.marts 2018

Jette Pommergaard valgt til næstformand

Jette og Lone har planer for børn/unge. Påtænker at lave nogle plakater til ophængning i skoler.

Børnetræning hver tirsdag kl 16-18. Aldersgruppe 7+. Træner bliver Kasper Kofoed,

Standerhejsning søndag 22.april 10

Åbent hus på Tennissportens dag – lørdag 5.maj kl 11. Annonce indrykkes

Åbningsturnering søndag 6.maj – fra kl 10. Tilmelding nødvendig. Der udfærdiges spilleprogram.

Klubaftener med grill indtil sommerferien – opstart onsdag 9.maj

Dame/Herre aften fredag 8.juni

Næste møde lørdag 14.april – kl 8.15
Referat Generalforsamlingen, onsdag 14.marts 2018

Formand Claus bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer.

Brian Hansen valgt til dirigent.

Formanden aflagde en god og fyldig beretning om årets gang i klubben. Klubturneringen kunne være bedre "bemandet". Alligevel blev der afviklet nogle gode kampe. Klubfesten som sædvanlig med god tilslutning. Mange deltager heldigvis i turneringer. Klubben havde 2 hold i SLTU, et senior mix og et vetaran 40+ mix. Begge endte i den nedre halvdel. I DGI var tilmeldt 6 hold, som vist klarede sig hæderligt. DTF Cuppen med 4 hold, hvor Herreholdet med Brian og Brian nåede landsfinalen. Klubben deltager i Sjællande Syd både sommer og vinter med et pænt antal deltagere. Børnetræningen blev i 2017 varetaget af Jesper Dahlberg fra Næstved på torsdage kl 16-18 for en 10-12 spillere. Begyndertræning ved Inger. Ikke den store tilgang. Klubaftener med grillarrangement indtil sommerferien forløb tilfredsstillende. Efter sommerferien fader interessen ud. Havemand Erik til stor hjælp. Klubben kunne mønstre 82 medlemmer - en nedgang på 8.

Regnskabet udviste et underskud på 826 kr og en egenkapital på godt 254.000 kr. Regnskabet godkendt.

Valg: Mikael Buse genvalgt til bestyrelsen. Jette Pommergaard nyvalgt. Som 1.suppleant genvalgtes Lone Kristensen og som 2.suppleant nyvalgtes Annette Kock. Menna Poulsen genvalgtes som revisorsuppleant. 

Ingen indkomne forslag

Budget 2018 drøftet og taget til efterretning.

Kontingentet for 2018 vedtaget uændret.

Under eventuelt blev drøftet klubbens faldende medlemstal, hvad kan gøres. Enighed om at vi mangler ildsjæle. 

Dirigenten takke de for god ro og orden og formanden lukkede forsamlingen.

Referent: Leif Nielsen

Bestyrelsesmøde 27.marts 2018

Siden sidst

 • Kasper Kofoed er ansat til at træne børn/unge i udendørs sæsonen.

Generalforsamling

 • Fastsat til onsdag, d. 14.marts kl 19.30
 • Leif N udsender indkaldelse
 • Leif Hansen og Mikael Buse på valg. Leif ønsker ikke genvalg.
 • Mikael modtager genvalg.
 • Bestyrelsen foreslår Jette Pommergaard valgt til bestyrelsen.
 • Lone Kristensen villig til genvalg som suppleant.

Årsregnskab 2017 gennemgået – udviser et underskud på godt 800 kr

Budget 2018 gennemgået og vedtaget

Kontingentet for 2018 foreslås uændret


Forårsklargøring fastsat til 13-14-15.april

Forventet åbning/standerhejsning: søndag 22.april

Næste møde: Onsdag, d. 14.marts kl 18.45 (generalforsamling)

Referent

Leif N

Bestyrelsesmøde 12.sept 2017

Afbud fra Leif Hansen og Lone Kristensen

Evaluering af klubaftener
Forløb tilfredsstillende i forsæsonen inden sommerferien. Stadig god ide med grill.
Efter sommerferien ringe tilslutning. Dog stemning for at fortsætte også til næste år af hensyn til evt nye medlemmer.

Ungdomstræning
Til træning er der omkring 8-10 stykker. Vi kan ikke tilbyde vintertræning. Til gengæld er der kræfter igang med trænerren Jesper Dahlberg om at vore unge tilbydes træning i Næstved. 

Kontingent
Det blev vedtaget at man skal være fuldtids medlem for at kunne deltage i turneringer. 
Tilrettes på hjemmesiden.

Klubfinaler og fest.
Lars udfærdiger program for finalerne, indkøber præmier og erkendtligheder.samt er tovholder på tilbygningen. Jette og Lone sørger for borddækning mv. 
Klubfesten med samme koncept som tidligere år. Man medbringer selv grillguf og drikkelsen. Dog kan øl og vand købes i klubben.

Vintertennis 
Pris 800 kr pr bane. Søndag halv pris.
Lodtrækning mandag 25.sept kl 19.00 i klubhuset. 

Nedlukning af baner: lørdag 21.okt kl 09.00

Nytårsstævne
lørdag, d. 13.jan 2018 
Leif N er eventholder

Evt
Låsen i døren til klubhuset er lidt i udu. Repareres  ifm nedlukningen

Næste møde indkaldes ved behov.

Referent: Leif Nielsen


Bestyrelsesmøde, 18.april

Afbud fra Claus, Mikael og Lars  

Mødet med børne/ungdomstræner Jesper Dahlberg forløb godt.  Fik clearet hinanden af og der blev udvekslet tlfnr og mailadr. Jesper starter torsdag, d. 4.maj. Leif N mailer ud til sidste års unge om træningen.

Evaluering af klargøring

Baner og anlæg blev gjort færdige lørdag.  Måske en god ide også at fortsætte et par timer om søndagen med finish, såsom rengøring af fliser, rense tagrender og hvad der ellers måtte mangle.

Bladbunkesagen udsat

Klubmodul og Facebook er aktive.

Der kommer annonce i Faxe Bugten i uge 17 om Åbent Hus (lørdag, d. 29.april kl 10-12) og træning for børn/unge og nybegyndere voksne.

Forslag om at der udfærdiges plakater til ophæng i butikker og skole. Leif N forsøger sig.

Åbning/Standerhejsning søndag, d. 23.apr fra kl 10. Samme koncept som tidligere år. Det samme gælder Åbningsturneringen søndag, d. 7.maj. Leif N indkøber pølser m. tilbehør.

Klubaftener med grill – start 10.maj

Grillmestrer:

 • 10.maj                    Jette og Sven-Aage
 • 17.maj                    Lone
 • 24.maj                    Leif H
 • 31.maj                    Claus
 • 07.jun                      Leif N
 • 14.jun                      Mikael el. Lars
 • 21.jun                      Mikael el. Lars

  Øl/vand indkøb                    Claus og Leif N

  Leif N kontakter havemand Erik for nye sæson.

  Referent: Leif N
Referat

Bestyrelsesmøde 21.marts 2017


Konstituering: 

Leif Hansen valgt til næstformand


Arbejdsopgaver

Kontaktperson til børn/unge: Jette

Tovholder på klubturnering: Lars Jørgen

Baner/Anlæg: Bestyrelsen


Forårsklargøring

Weekenden 8.-9. april fra kl 9.00

Leif udsender mail til alle medlemmer

  Materialeindkøb: 2 tons grus. Leif N indkøber

Leif Hansen indkøber ny pølsekoger

 

Træning gratis

Børn/unge ved Jesper Dahlberg hver torsdag kl 16-18. – start 27.apr

Nybegyndere hver onsdag kl 19-20 ved Inger Nielsen – start 3.maj

Leif N kontakter Jesper for aftale om møde – gerne til næste bestyrelsesmøde

Leif N indrykker annonce om træning og åbning

 

Brugerbetalinger

Bolde (Slazenger og Wilson) 4 stk = 50 kr

Nøgler: 60 kr/stk

Boldmaskine: Gratis

Klubturnering: 50 kr/pers/række

Øl/Vand: 5 kr stk – Claus og Leif N skaffer

Bespisning klub/grill:  30 kr

Turneringshold: Klubben betaler medlemskab og holdtilmeldinger.  Bespisning for egen regning.

  Klubaftener hver onsdag – med grill i perioden 10/5 – 21/6

 

Aktiviteter

Åbning søndag, d. 23.april kl 10.00

Åbningsturnering søndag, d. 7.maj – kl 10

Sjælland Syd: 4.-6. aug

Klubafslutning – besluttes senere

Lodtrækning vinter 17/18 –besluttes senere

 

Pige- og mandeaftener ikke fastsat, da tilslutning sidste år var ringe. Der opfordres til at medlemmer selv snakker sig frem til evt datoer eller anden form for ”events”

Facebook:  Klubben er nu på Facebook. Mikael rundmailer til alle om det nye tiltag.

 

Næste møde:  tirsdag, d 18.apr kl 19.00

Referat af Generalforsamlingen 15.marts 2017

Formand Claus bød velkommen til 20 fremmødte medlemmer


Brian Hansen valgt til dirigent.

Beretning:   Formanden aflagde en god og fyldig beretning over årets gang i klubben, herunder de traditionelle tiltag og aktiviteter. Klubben havde 2 hold i SLTU. Førsteholdet klarede sig godt, medens det for Veteranherreholdet kunne være bedre. Holdet trækkes for 2017 og i stedet tænkes tilmeldt et mixhold i veteranrækken. I DGI var tilmeldt 6 hold, som vist alle klarede sig hæderligt. Klubben har deltaget i Sjælland Syd både sommer og vinter. I DTF Cuppen var tilmeldt et damehold, et herrehold. Herreholdet røg helt til tops. Træning for voksne begyndere og ved Inger og Claus. Børnetræning kun i sommerhalvåret med Casper Kofoed. Casper kan ikke fortsætte i 2017, så ny træner bliver Jesper Dahlberg fra Næstved. Klubturnering og klubmesterskab fik en fin afvikling med efterfølgende spændende kampe på finaledagen. Klubfesten som sædvanligt med stor tilslutning. Klubaftenerne var blevet pepper op med grillarrangement hver onsdag. Et tiltag som blev taget godt imod og som må betegnes som succes. Fortsætter i 2017 som fast arrangement ved hver klubaften indtil sommerferien. Ansættelsen af havemand har været en stor hjælp ved den daglige vedligeholdelse af anlægget. Fortsætter i 2017.

Forårs- og efterårsklargøring klares fortsat af medlemmerne.

Klubben kunne mønstre 90 medlemmer – desværre en tilbagegang på 10-12 medlemmer.

Regnskabet

udviste et underskud på 19.173 kr og en egenkapital på kr 250.755  – heraf  kr 100.755 i likvide midler.

Valg   :

Genvalgt til bestyrelsen blev Claus Fnug som formand samt Sven-Aage Asmussen og Lars Jørgen Hansen. Som hhv første og anden suppleant genvalgtes Jette Pommergaard og Lone Kristensen. Revisor Brian Bay genvalgt for en 2-årig periode. Revisorsuppleant Menna Poulsen nyvalgt.

Budget 2017

blev livligt debatteret grundet underskudd et – Blev vedtaget

Kontingent  

for 2017 blev vedtaget med de af bestyrelsen foreslåede forhøjelser. Seniorkontingent forhøjes med 100 kr til 950 kr. Familiekontingentet med 200 kr til 1.900 kr. Ungdom uændret. Vintertiden i hallen forhøjes til 800 kr/bane for alle tider.

Eventuelt:  

Livlig debat og gode forslag til hvordan der kunne skaffes nye medlemmer. Desværre lider klubben under mangel på ildsjæle, der kan følge op på ideerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden lukkede generalforsamlingen.


Referent: Leif Nielsen 


   Referat bestyrelsesmøde 1.febr 2017

 Siden sidst

Nytårskuren med deltagelse af 24 medlemmer gik rigtig godt. Dog blev minitennis aflyst, da for lidt tilmeldte til denne aktivitet. Næste år prøves med almindelig tennis som valgturnering.

Klubben har 15 tilmeldt til vinterens Sjælland Syd.

 

Årsregnskab 2016

Da året viste et underskud på små 20.000 kr samt at forventningerne til de kommende år også vil give underskud, blev diskuteret forskellige løsninger til trimning af driften.

Enighed om at betaling for havemand, administrator og ungdomstræner er kommet for at blive.

Luftet forslag om at hæve kontingentet til 950 kr for seniorer. Dobbelt for familiekontingent.

Også tanker om at hæve prisen på indendørs tennis til 800 kr pr bane ved alle lodtrækninger.

Tankerne forelægges generalforsamlingen.

 

Generalforsamling 15.marts

Formand Claus, Sven-Aage og Lars Jørgen er på valg. Alle villige til genvalg. Suppleanterne Jette og Lone K også villige til genvalg.

Leif udsender indkaldelse.


 Forårsklargøring fastsat weekenden 8.-9. april

 Næste møde: onsdag, d. 15.marts kl 18.00  (generalforsamling)

 Referent: Leif N
      Bestyrelsesmøde 4.okt 2016

Siden sidst

Ser ud til at vi må tåle et underskud i år

Skyldes primært færre medlemmer, større udgifter til banevedligehold samt mindre tilskud fra kommunen. 

Evalueringer

Klubaftener med grill en succes, særligt inden sommerferien. Mindre tilslutning efter ferien.

God sæson som helhed med masser af liv på banerne. Skyldes især at mange deltager i turneringer.

Tilfredshed med havemand som ”opsiges” efter banelukningen.

Saven-Aage har fået webcam til at fungere – som App

Vinterprisen diskuteret. Enighed om at fra næste år koster alle baner 500 kr.

 Nytårsstævne: Lørdag, d. 21.jan

Samme koncept som sidste år. Leif N styrmand

Minitennis i hal fra kl 14.00

Spisning i klubhus fra kl 18.00

Klubben bestiller smørrebrød. Deltagerne betaler fuld pris.

Man medbringer selv drikkelse

Forhåbentlig musik og fællessang.

 Nedlukning af baner: søndag, d. 30. okt kl 9.00

Fjernelse af blade aftales senere


Datoer

Sjælland Syd vinter: 3-4-5.feb 2017

Sjæland Syd sommer: 4-5-6. aug 2017

 

Generalforsamling: onsdag, d. 15.marts 2017

 

Evt

Mikael undersøger muligheden for kommunikation via Face Book

 Næste møde: onsdag, d. 1.feb 2017

 Ref: Leif N


Bestyrelsesmøde 16/8 2016  

Siden sidst

Selvom klubben kun var repræsenteret med 10 deltagere ved Sjælland Syd lykkedes det alligevel at hjemføre flere gode resultater.

Bortkørsel af den store bunke blade/grene ved fortorvet er sket og regningen vil komme til at lyde på 1.950 kr + moms.

HP tennis har opgraderet alle linier.

Havemand

Stor set tilfredshed med arbejdet og anlægges udseende.

Klubfest

Claus sørger for velkomstdrik, og chips samt kul

Jette og Lone: Dessert, borddækning og deko mv

Lars: Lukning af terrasse

Leif N: Pølser m tilbehør

Minitennisbane

Al snak om fornyelse er forstummet og udsat på ubestemt tid.

Vintertennis

Lodtrækning mandag 19.sep kl 19.00 i klubhuset

Samme koncept som tidligere år. Pris: 500 kr/bane ved første lodtrækning, herefter 250 kr.

Evt:

Luftet ide om at opsætte webkamera, så man over nettet kan se om banerne er spilbare.

Sven-Aage arbejder på sagen.

Næste møde: Tirsdag, d. 4.okt kl 19.00


referent: Leif N

                                                                                 Bestyrelsesmøde torsdag, d. 2.jun 2016

Siden sidst

Taget algebehandlet – pris 1.000 kr

Overskudsgrus kørt væk – pris 600 kr

Klubaftener med grillarrangement en succes 

Opfølgning

Minibanen gjort i fin stand, men hvor længe?.

Lars Jørgen indhenter tilbud om flisebelægning.

Face Book udsat. 

Ungdomstræning:

Sommerferie 22/6 – 10/8

Jette i samarbejde med Træner arrangerer før sommerferiestævne d. 21.jun

Præstø og måske Lundby inviteres

Klubben betaler fortæring mv. 

Lars Jørgen kontakter vognmand for bortkørsel af storbunken af blade/grene affald.

Banerenovering:

Banerne opgraderes med grus. Hvis tid fjernelse af ukrudt/sprøjtning.

Det sker: torsdag, d. 9.jun kl 16-18 

Næste møde: tirsdag, d. 16.aug kl 19.00 

Referent: Leif N
Referat bestyrelsesmøde 31.marts 2016

Konstituering

Leif Hansen valgt til næstformand

Uddelegering af opgaver

Jette kontaktperson for børn/unge

Lars og Sonja tovholdere på klubmester/klubturnering

Vedligeholdelse af baner og anlæg: Enighed om at den daglige vedligeholdelse ”udliciteres”. Lars har kontakt til potentielt emne. Forårs- og efterårsklargøring samt selve vedligeholdelse af baner klarer vi selv.

Forårsklargøring, 8-9-10.april

fredag  kl 10

lørdag  kl 09

søndag kl 09

Leif bestiller 1½ tons grus

Leif udsender mail til samtlige medlemmer

Minitennisbane

Som opfølgning på diskussionen på generalforsamlingen blev det besluttet at indhente tilbud på en eller anden form for belægning. Lars projektansvarlig. Fonde søges om tilskud.


Kontingent nye medlemmer.

Som sidste år


Brugerbetaling

Som de forrige år, dog hæves prisen på nøgler til 60 kr/stk

Træning

Børn/unge fra 7+ på tirsdag kl 16-18.  Opstart 4.maj.   Instruktør Casper Kofoed fra Næstved.

Voksne begyndere på onsdage kl 19-20. Instruktør Inger Nielsen. Opstart 11.maj

Let øvede på onsdage kl 18-19. Instruktør Claus –

opstart 11.maj. Al træning gratis.


Klubaftener hver onsdag –  11.maj - 1.sept

Aftenerne ”styres” ifb med afvikling af spil. Styrmand er grillmesteren

Der arrangeres grillarrangement ved hver klubaften – dog ikke i sommerferien. Styrmand og grillmestre er:

11.maj       Claus

18.maj       Leif N

25.maj       Mikael

01.jun        Lars

08.jun        Leif H

15.jun        Jette

22.jun        Niels Svane

10.aug        Lone K


17.aug        Mikael


24.aug        Sven-Aage


31.aug        Claus


Aktiviteter

Åbning: søndag 17.april kl 11.00

Åbningsturnering: søndag 1.maj kl 10.00

Mandeaften:    27.maj

Pigeaften:       10.jun

Sjælland Syd:  5-6-7.aug

Klubfest:         17.sept

Lodtrækning vintertider: mandag, d. 19.sept


Evt

Mikael foreslog at vi også kommunikerer ved hjælp af FaceBook: Tovholder Jette

Ungdomstræner Kasper tilbyder individuel træning for voksne. Lægges på hjemmesiden.


Næste møde:  torsdag, d. 2.juni kl 19.00

Alle beslutninger lagt på hjemmesiden

Referent: Leif N      


     

Referat

Generalforsamlingen mandag, d. 21.marts 2016

Formand Claus bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer

Brian Hansen valgt til dirigent.

Beretning: Formanden aflagde en god og fyldig beretning over årets gang i klubben, herunder de traditionelle tiltag og aktiviteter.  Klubben havde 2 hold i SLTU, som begge rykkede op i sjællandsserien. I DGI var tilmeldt 7 hold, som vist alle klarede sig hæderligt. Klubben har deltaget i Sjælland Syd både sommer og vinter. Som altid med mange deltager og med flotte resultater. I DTF Cuppen var tilmeldt et damehold, et herrehold og et mixhold. Ingen nåede finalestævnet. Træning for voksne begyndere og ved Inger og Claus. Børnetræning kun i sommerhalvåret med Casper Kofoed. Klubturnering og klubmesterskab som kunne ønskes bedre tilslutning, fik en fin afvikling med efterfølgende spændende kampe på finaledagen. Klubfesten som sædvanligt med stor tilslutning. Klubaftenerne var blevet pepper op med grillarrangement hver anden onsdag. Et tiltag som blev taget godt imod og som må betegnes som succes. Fortsætter i 2016 som fast arrangement ved hver klubaften.

Klubben kunne mønstre 102 medlemmer – en lille tilbagegang.

Regnskabet udviste et overskud på kr 17.006 og en egenkapital på kr 269.928 – heraf    kr 119.928 i likvide midler.

Valg : Genvalgt til bestyrelsen blev Mikael Buse og Leif Hansen. Som hhv første og anden suppleant valgtes Jette Pommergaard og Lone Kristensen. Revisorsuppleant Jan Søgaard genvalgtes.

Budget 2016 drøftet og vedtaget –

Kontingent for 2016 vedtaget uændret.

Eventuelt: Igen blev diskuteret, hvad gør vi med minitennisbanen. Forslag om at søge fonde til renovering. Stemning for at banen belægges med fliser. Dorte havde et ønske om SLTU og DGI kampe lægges ind på hjemmesiden. Problemet med løbende vedligeholdelse af anlæg/baner blev livligt debatteret. Der spores en holdning til at man er villig til betale sig fra ”besværet” –evt ved ansættelse af ”havemand”.  Forårs- og efterårsklargøring må dog stadig kunne klares ved frivillig hjælp.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.


Referent: Leif NielsenReferat bestyrelsesmøde 9.febr 2016
 
Afbud fra Leif Hansen
 
Siden sidst
Nytårsstævnet med 20 deltagere en god oplevelse
Til Sj.Sydstævnet  5-7.febr var Faxe repræsenteret med 14 deltagere.
 
Generalforsamling:
Mikael og Leif Hansen villige til genvalg.
Sonja spørges om villig som 1.suppl (Claus)
 
Årsregnskabet gennemgået.
 
Budget 2016 udfærdiget
 
Forårsklargøring fastsat til weekenden 9-10.apr 
 
Åbning sæson 2016: søndag, d. 17.apr.
 
Materialeindkøb:  1 tons grus ( Leif)
 
Minitennisbanen
Ingen afklaring, Ingen gode ideer. Sparket til hjørne
 
Evt: Her blev diskuteret daglig vedligeholdelse af anlægget. Tanker om betalt hjælp.
Stemning for fortsættelse af grillaftener ved hver klubaften.
 
Næste møde: Generalforsamlingen 21.marts kl 18.30
 
Referent: Leif NBestyrelsesmøde 6.okt

Afbud fra Mikael og Henrik


Ungdomstræning vinter

Kasper Kofoed tilbyder træning i Næstved for 1.000 kr/pers.

Claus har rundsendt til ”sommerbørnene”


Gl skolehal

Jesper har repareret stolpe.

Leif N bestiller nyt net og gjord hos HP tennis


Nedlukning af baner

Baner lukkes ned søndag, d. 25.okt – fra kl 10.00


Nytårsstævne

Fastsat til lørdag, d. 30.jan 2016

Samme koncept som forrige år: Leif N styrmand

Minitennis i hallen fra kl 14.00

Spisning i klubhuset fra kl 18.00

Klubben bestiller smørebrød. Fast deltagerpris på 30 kr/pers

Man medbringer selv drikkelse.

Forhåbentlig musik og fællessang

Kendte datoer:

Nattennis i Næstved: fredagene  6.nov – 4.dec – 08.jan – 26.feb – 1.apr

Sjælland Syd:  weekenden 5-7.feb 2016

Generalforsamling: Mandag, d. 21.marts

Næste møde: Tirsdag, d. 9.feb 2016 – kl 19.00

Referent: Leif N


       Bestyrelsesmøde 8.sept 2015


Mødt: Claus, leif H, Sven-Aage, Lars Jørgen og MichaelKøkkensagen afsluttet

Det har kostet klubben selvrisikoen på 3.900 kr.


Børnetræning vinter 2015/16

Casper Kofoed kommer med et tilbud om træning i Næstved


Evalueringer

Enighed om at det kun er en form for flisebelægning der dur på minibanen. ¨Så om igen.

Klubaftener med grillarrangement en succes. Fortsættes til næste år. Også salg af øl/vand ser ud til at fungere godt.


Klubturnering/mesterskab

Lars Jørgen styrmand

Program for finaledagen udsendes pr mail til alle medlemmer

Pølser sælges i løbet af finaledagen. Claus indkøber


Klubfest

Samme koncept som sidste år

Leif udsender indbydelse + opslag i klubhuset

Opstilling af udbygning: Lars Jørgen

Borddækning: Sanne og Inger

Klubben vært ved velkomstdrik, snacks, kager til kaffen. Claus indkøber.

Præmier, erkendtligheder: Lars indkøber 72 fl rødvin

Nedbrydning: mandag kl 16.00


Baner/Anlæg

Vedligeholdelse i løbet af sæsonen ikke fungeret efter hensigten. Der skal findes en løsning til næste år.

Vindnet nedtages tirsdag 29.sept.

Alle baner lukkes ned umiddelbart efter efterårsferien.


Vintertennis

Vi har fået de samme tider som sidste år

Lodtrækning mandag 21.sept kl 19.00 i klubhuset

Pris 500 kr/bane ved første lodtrækning (doubler). Derefter 250 kr/bane ved efterfølgende salg.

Ved at betale fuldt kontingent tilbydes nybegynderne at kontingentet dækker for i vinter og hele næste sæson.


Næste møde: Tirsdag, d. 6.oktober kl 19.00


referent: Leif N
Bestyrelsesmøde 15.jun 2015

afbud fra Mikael, Dan og Henrik

 

Siden sidst

Køkken igen klar efter vandskade

Klubaftener med grill arrangement synes en succes.

Fortsætter vi med efter sommerferien - pris 20 kr/pers

Grillmestre: 12/8 - Lars.  19/8 - Claus.  26/8 - Leif N.  2/9 - Claus

 

Klubturnering/Klubmester

Ikke den store tilslutning

 

Minitennisbane

Bred enighed om at der skal ny belægning. Ude er stenmel eller andet grus.

Der kan blive tale om flisebelægning eller materiale som benyttes til Multibaner.

Claus undersøger standard og pris på "multibane"


Banevedligeholdelse

På klubaftener før "lukketid"

 

Næste møde: Mandag, d. 17.aug kl 19.00

 Referent

 Leif NBestyrelsesmøde tirsdag, d. 5.maj 


Afbud fra Leif Hansen og Henrik

 

Enighed om at give medlemmer mulighed for at betale via MobilePay/Swipp.

Claus undersøger,  hvor vi kan få det billigste mobilabonnement.  

Det blev besluttet klubben igen tilbyder salg af øl/vand. Enhedspris 5.00 kr/stk

Claus udnævnt til depotbestyrer  

Leif N bestiller ½ tons tennisgrus  (grovkornet)

Vandskade køkken:  Dan ”nedbryder”  dele af køkkenbord for at få syn for sagen  


Minitennisbanen: Lars Jørgen kontakter Hans W for levering af stenmel el.lign  


Klubliv Danmark: Vi opfordrer medlemmerne til at tilslutte sig.


Næste møde: Mandag, d. 15.jun kl 18-19
Referat bestyrelsesmøde 7.april 2015

  Afbud fra Leif Hansen og Henrik Kragh    


  Forårsklargøring:    

Weekenden 11-12.april med tyvstart fredag 10.apr kl 09.30 for de som kan og vil.


Materialeindkøb: Sven-Aage indkøber 2 x 5 liters sprøjtemaskine

Mikael anskaffer noget BN gift.

        

Bolde: Leif kontakter Hans Henrik, Sportigan om evt levering   

         

Standerhejsning

Søndag, d. 19.april kl 10

Leif N sørger for pølser mv

  Åbent hus lørdag 2.maj

 forbindelse med DTF,s Tennissportens dag   holder vi åbent hus kl 10-12. Claus er tovholder.


Åbningsturnering:

Søndag, d. 10.maj fra kl 10

Annonce indrykkes om åbent hus og træning for voksne begyndere og børn/unge.

Leif N indrykker i Faxe Bugten


  Uddelegering af opgaver

Claus er kontaktperson for børn/unge

Dan og Lars tager sig af klubmester/klubturnering

Sven-Aage, Lars og Mikael tovholdere på baner/anlæg

Vedligeholdelse forsøges praktiseret på klubaftener

Kontingent – nye medlemmer

Som sidste år

  Brugerbetaling:

Som sidste år med den ændring at klubben betaler alle holdtilmeldinger.

Holdene betaler og sørger selv for forplejning


Træning

Voksne begyndere: onsdage kl 19-20. Instruktør: Inger – opstart 6.maj

Børn/unge fra 7+ på tirsdage kl 16-17 for begyndere

og kl 16-18 for let øvede.

Al træning gratis

Aktiviteter

Drop in på tirsdage kl 10-12 – start 5.maj

Klubaftener hver onsdag fra kl 18 – opstart 6.maj

Aftenerne ”styres”   ifb med afvikling af spil:

6. og 13.maj (Leif N). 20. maj   (Mikael). 27. maj og 3. jun (Claus). 10.jun (Sven-Aage)

Nyt:   klubben vært ved grillarrangement

Værter: Mikael 20.maj.   Claus 3.juni.   Lars 17.juni.

Mandeaften: fredag, d. 29.maj

Pigeaften: fredag, d. 12.juni

Sjælland Syd: weekend 7-8-9. aug

Klubfest: lørdag, d. 19.sept  

Lodtræning vintertider: mandag, d. 21.sept

Næste møde: tirsdag, d. 5.maj kl 19.00

Referent: Leif N                                           

 

Referat

Generalforsamlingen mandag, d. 16.marts 2015

 

Formand Claus bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer.

Brian Hansen valgt til dirigent

Beretning: Formanden aflagde en god og fyldig beretning om årets gang i klubben – herunder de traditionelle tiltag og aktiviteter. Klubben havde 2 hold i SLTU – hvoraf seniorholdet vandt serien og dermed rykker op i 2015. I DGI var 6 hold tilmeldt. Klubben har deltaget i Sjælland Syd sommer og vinter. Altid med mange deltagere og med flotte resultater. DTF Cup med 2 mixhold og et herrehold. Træning for voksne begyndere og let øvede. Børnetræning kun i sommerhalvåret, da Johannes stoppede til sommerferien. Formand Claus overtog træningen for resten af sæsonen.

Der er for udendørssæsonen 2015 ansat en ny ungdomstræner.

Nævnt blev også den ringe tilslutning til onsdags   klubaftenerne.

Minitennisbanen er efterhånden umuligt at vedligeholde. Endnu ikke taget stilling til hvad kan gøres.

Klubben kan mønstre 114 medlemmer – en lille tilbagegang.

Regnskabet udviste et lille underskud på 2.460 kr og en formue på 252.923 kr – heraf 102.923 kr i likvide midler. Regnskabet enstemmigt godkendt

Valg : Genvalgt til bestyrelsen blev formand Claus, Lars Jørgen og Sven-Aage. Som suppleanter for 1 år valgte Dan Adelhorst som 1.suppl og Henrik Kragh som 2. suppl. Genvalgt blev også Brian Bay som revisor og Jan Søgård som revisorsuppleant.

Budget 2015 drøftet.   Kontingentet for 2015 vedtaget   uændret.

Eventuelt: Diskussion om hvad kan gøres ved minitennisbanen. Bedste bud er nok at belægge med stenmel. Enighed om at det ville være uheldigt om klubaften onsdag blev sløjfet. Flere forslag til ”forbedring” blev luftet.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

 

Referent: Leif N                                         


Bestyrelsesmøde 3.feb 2015
 
Til stede: Claus, Leif H, Sven-Aage, Lars, Mikael, Henrik og Leif N
 
Stine Olsen har trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikkeligt virke.
Da Mikael Buse er 1.suppleant til bestyrelsen indtræder han i bestyrelsen i stedet for Stine.
 
Siden sidst:
Nytårsstævnet 10.jan igen en succes med deltagelse af 20 medlemmer. Minitennis i hallen.
Efterfølgen spisning (smørrebrød) i klubhuset. Niels underholdt me sang o musik.
 
Ved Sjælland Syd stævnet sidste weekend i jan deltog Faxe med 26 spillere. Var repræsenteret i
6 ud af 10 finaler.
 
Årsregnskab 2014
Regnskabet udviser et underskud på kr 2.460,00. En likvid beholdning på kr 102.923,00 og en formue
på kr 252.923,00.
 
Budget 2015 gennemgået og anbefalet fremlagt på generalforsamlingen
 
Dato for generalforsamling: Mandag, d. 16.marts kl 19.00 i klubhuset
Leif N udsender indkaldelse
På valg er : formand Claus, Lars Jørgen og Sven-Aage. Alle er villige til genvalg. Henrik villig til valg som 1.suppl.
 
Forårsklargøring: weekenden 11-12.april
Åbning/Standerhejsning: søndag 19.april


 
Diskussion om minitennisbanen. Hvad gør vi ?. Besluttet at Lars kontakter HP tennis om man her har gode råd
for en renovering/omlægning.
 
Også diskussion om fremtidige klubaftener, da der sidste år var ringe tilslutning. Vi bringer spørgsmålet op
generalforsamlingen.
 
Endelig diskussion om holdturnering i SLTU. Rene Løfberg har meddelt at han ikke ønsker at fortsætte som holdkaptajn
for Veteranholdet.
Claus meddelte at man vil nedlægge holdet og i stedet danne et rent herrehold. Det vides også, at der på damesiden tænkes dannet
et rent damehold. Menna har meddelt at Serie Mix holdet bibeholdes.
Ingen ændringer for DGI holdene. Aftalt at Leif N rundmailer en "vær at vide" om mulighed for at danne/tilmelde nye  hold.
 
Næste møde: Generalforsamlingen 16/3 senest kl 18.30.
 
referent: Leif N
Bestyrelsesmøde 2.okt 2014
 
Klubfinaler og klubfest gik over al forventning.
 
Vindnet nedtaget. Bestyrelsen samles igen 6/11 for yderligere oprydning.
 
Det blev besluttet at afholde nytårsstævne lørdag, d. 10.jan 2015
minitennis kl 14. Fællesspisning i klubhuset kl 18.00. Klubben indkøber menu (gerne bøf Stroganov)
Egenbetaling 30 kr/deltager. Man medbringer selv drikkelse.
 
Leif N udsender datoer for vinterens aktiviteter:
Nattennis  31/10,  28/11,  9/1,  27/2,  27/3
Sjælland Syd:  sidste weekend i jan 2015 (30-31-01)
 
Næste "sammentræf"  6.nov kl 16.00
 
Referent: Leif N

 

Referat bestyrelsesmøde 3/9 2014

Siden sidst
Der er indkøbt en vimpel og en gasgrill
Rolloskolens valghold (8-9.klasser) har benyttet banerne 2 onsdage i deres idrætstime.
Der er installeret ekstra El-kraft.

Klubturneringen og klubmesterskaber har Claus og Lars styr på.
Leif N sørger for indkøb af præmier = rødvin

Finaledag: Claus og Lars udfærdiger program
Salg af øl/vand og pølser. Leif N sørger for indkøb

Klubfest lø. 20.sept. Fra kl 18.00
Udbygning terresse: Lars kontakter og aftaler med Frederik
Opsætning af borde og stole om fredagen fra kl 15.00
Borddækning og deko + guf til kaffen sørger Stine for.
Varme: Vi har varmeovn stående. Claus sørger for ekstra gas.
Musik: Adler har givet tilsagn
Klubben er vært ved velkomstdrik og snacks – Leif indkøber
Leif udsender indbydelse samt opslag i klubhuset.

Vintertider
De tildelte tider er lagt ind på hjemmesiden
Lodtrækning mandag 22.sept kl 19.00 i klubhuset
Samme procedure som tidligere år
Pris: 500 kr/bane ved første lodtrækning (doubler).
Herefter 250 kr ved efterfølgende trækninger.

Evt
løst og fast mest om nedtagning af vindnet, banerydning mv.
besluttes på næste møde.

Næste møde: torsdag, d. 2.okt – kl 16.00

referent: Leif NBestyrelsesmøde 13.maj 2014
afbud fra Lars

Siden sidst

  Standerhejsning og åbningsturnering forløb tilfredsstillende. 
  Ca 20 til åbningsturneringen
og lidt   mindre til   åbningen.
   Begge dage med opstart kl 10.
Enighed om at dette tidspunkt 
er 
   det rette.

 

Status klubmodul

  Systemet fungerer fsv angår booking og kontingentbetaling.
  Regnskabsdelen endnu ikke oppe
at køre.

 

Ungdomstræning.

  Claus undersøger hos DGI muligheden for at hyre ny træner, 
  da Johannes stopper

  til sommerferien.

  Claus indkøber nye Play and Stay bolde (grønne)

 

Klubturnering

  Deadline for tilmelding 7.juni. Claus og Lars tovholdere for
 turneringen

 

Minitennisbanen

  Claus kontakter Hans Windfeld om muligheden for anden
  belægning

 

Ukrudt skidt og møg.

  Claus tovholder på anskaffelse af ukrudtsmiddel og Sven-Aage
  forgifter.

 

El – ekstra fase

  Vi har brug for ekstra fase ved større arrangementer. 
  Sven-Aage  og Lars på sagen.

 

Banekursus – internt

  Afholdes onsdag, d. 21.maj kl 18.30 – 19,00. Leif N underviser.

 

Næste møde: Tirsdag, d. 12.aug kl 19.00

 

Referent: Leif N

Referat Bestyrelsesmøde 10/4 2014

 

Siden sidst

Forårsklargøring vel overstået. Desværre ikke den store tilslutning. Tordenskjolds soldater trak det store læs.

 

Uddelegering af opgaver

Claus er kontaktperson for børn/unge

Claus og Lars tager sig af klubmester/turnering

Sven-Aage og Lars tovholdere på baner/anlæg

 

Standerhejsning: Søndag, d. 13.april kl 10

Leif N sørger for pølser + tilbehør

Frit spil på baner om vejret tillader

 

Kontingent – nye medlemmer  

Nye medlemmer har første måned som prøvemåned, gratis træning og kan deltage i klubbens aktiviteter.

Efter prøvemåned betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse giver klubben en lille present (bolde)

 

Brugerbetaling

Seniorer: Betaler selv SLTU-holdgebyrer og diverse stævnegebyrer m.m.

Juniorer: Betaler selv diverse stævnegebyrer m.m., klubben afholder udgifter til holdgebyrer.

 

Træning:

Gratis for nybegyndere og let øvede ved onsdagstræning.
Ungdomstræning tirsdage - gratis

Andre træningstilbud/spot-kurser m.m. betales af deltagerne.

 

Klubturnering : Gebyr udgør kr. 30 pr. person pr. række.

 

Nøgler : 50 kr.   Henvendelse Leif   Nielsen

 

Boldmaskine :
Gratis at benytte (der henvises til særskilte regler for benyttelse af boldmaskine)

 

Gæstekontingent :

For medlemmer med gæster = 50 kr/pr bane/pr time.

                               Andre/turister = 100 kr/pr bane/pr time 

 

Tilskud   holdklampe (ved hjemmekampe)     

Hold SLTU  

Bespisning: Klubben yder tilskud kr. 350 + øl/vand  

 

Kurser:  Klubben betaler kursusafgiften

 

Kørsel for klubben: Klubben yder tilskud kr. 2 kr pr. kørt km.

 

AKTIVITETER 

6.maj    Drop In hver tirsdag formiddag kl 10-12

7.maj    Klubaften og begyndertræning hver onsdag fra kl 19.00

11.maj  Åbningsturnering - kl 10.00.  Valgturnering. Præmier 

30.maj  Mandeaften

6.juni    Pigeaften

1-2-3.aug  Sj.Syd i Næstved

22.aug   Pigeaften

20.sep   Klubfest
22.sep   Lodtrækning vintertider.

Evt: Claus kontakter Klubmodul vedr opstart af 2014.
Bestyrelsen enige om at vi ikke vil indmeldes i Faxe Turistforening blot for at få en omtale i visitfaxe.dk

Næste møde: tirsdag, d. 13.maj kl 19.00


referent: Leif N

Konstituerende møde 17.marts 2014

Leif Hansen valgt til næstformand. Leif Nielsen fortsætter som forretningsfører.
Næste møde: torsdag, d. 10.april kl 18.00
Referat
Generalforsamling mandag, d. 17.marts 2014


Formand Claus bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer

Brian Hansen valgt til dirigent.

Beretning: Formanden aflagde en god og fyldig beretning om årets gang i klubben – herunder de traditionelle tiltag og aktiviteter. Nyt for året var den omfattende renovering af banerne, en nødvendig og bekostelig affære. Nyt var også indførelsen af Online Booking (klubmodul).

Klubben havde 2 hold i SLTU (serieholdet rykkede op) og 6 hold i DGI. Klubben har deltaget i Sjælland syd og DTF Cuppen med flotte resultater. Træning for voksne begyndere og let øvede. Træning for børn og unge hele året.

118 registrerede medlemmer i 2013.

Regnskabet udviste et driftunderskud på kr 70.697 og en formue på kr 255.374 -  heraf kr 105.374 i likvide beholdninger. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ingen indkomne forslag.

Valg : Nyvalgt til bestyrelsen blev Stine Olsen. Leif Hansen genvalgt. Som hhv 1. og 2. suppleanter for et år valgtes Michael Buse og Henrik Kragh. Som revisorsuppl genvalgtes Jan Søgaard.

Budget 2014 drøftet. Kontingentet for 2014 vedtaget uændret.

Eventuelt: Karen foreslog at man indførte en ugentlig Drop In formiddag, hvor alle der havde tid og lyst kunne møde op. Kai forespurgte om der var tanker om en form for klubdragt/tøj. Findes vist allerede. Man kan henvende sig i Sporten, Faxe. Sluttelig takkede formanden afgående Jette Pommergaard for hendes store indsats gennem årene. Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

referent: Leif N

Referat af bestyrelsesmøde – mandag, d. 3.febr 2014

 

Mødt: Claus, Jette, Sven-Aage, Leif H og Lars Jørgen

 

 

Siden sidst

Nytårsstævnet en succes. 14 til minitennis om eftermiddagen. 23 til spisning og hygge/sang i klubhuset.

 

Ved Sjælland Syd stævnet i Næstved sidste weekend i januar var Faxe repræsenteret i 8 ud af 12 finaler.

 

Dato for generalforsamling :  Mandag, d. 17.marts kl 19.30.

Leif N indkalder. Jette sørger for forplejning.

På valg er Jette og Leif Hansen samt suppl Stine og Rene.

Jette ønsker ikke at fortsætte. Leif Hansen villig til genvalg.

 

Årsregnskabet 2013 gennemgået. Viser et underskud på godt 70.000 kr, som primært skyldes den omfattende banerenovering sidste år.

 

Budget 2014 gennemgået og vedtaget. Viser et driftresultat på kr 0

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014

 

Forårsklargøring : weekenden 5-6.april

 

Dato for åbning udendørs : Søndag, d. 13.april

 

Materialeindkøb : Bestilles af Leif N hos HP Tennis

2 gjorder til net

2 tons grus.

Tællekugler

 

Næste møde : Mandag, d. 3.marts kl 19.30

 

Referent: Leif N

 
Bestyrelsesmøde 21.okt 2013

Siden sidst
Klubfesten gik godt, god tilslutning.
Sven-Aage har repareret lukke/låsetøjet på indgangsdøren til banerne.

 

Klubmodul
Det blev besluttet, at udnytte regnskabs- og betalingsfaciliteten fra næste år. Claus tovholder på betalingsdelen og Leif N regnskabsdelen.

Nytårsstævne
sidste års succes gentages. Fastsat til lørdag 11.jan 2014
start kl 14 med minitennis. Undervejs pauser med kaffe, kage mv
kl 18.00 fællesspisning i klubhuset. Klubben er vært.
Man medbringer selv drikkelse.
Leif N tovholder på stævnet. Jette på spisningen.

Nedlukning:
søndag, d. 10.nov fra kl 10.00

Evt
Claus ser sig gerne fritaget for ungdomstræning fra næste sæson.

Næste møde
Mandag, d. 3.feb 2014

referent: Leif N
Bestyrelsesmøde 4/9 2013

Status klubmodul    
   Ingen problemer. Medlemmerne har taget godt imod og systemet   virker.
    Sven-Aage nedtager PC og skærm for vinteren.

Klubmesterskab     
   Afvikles søndag 8.sept.
    
   Leif N udfærdiger program og udsender pr mail til deltagerne.

Klubturnering og finaler     
    lørdag 14.sept.
    
   Leif N udfærdiger program. Opsættes i klubben
    
   Der serveres gratis pølser/brød. Leif N indkøber.

Klubfest     
    Frederik og Sven-Aage sørger for "inddækning" af terrassen
    
    Sven-Aage forsøger at få terrassevarmeren til at virke. 
    
    Leif N prøver at skaffe en yderligere gasvarmer 
   (Hans W spørges).
 Jette & Jakob stiller ekstra grill til rådighed     
   Jette er tovholder på borddækning, indkøb af dessert, 
   service,  snacks osv.
    
   Leif N indkøber vin til præmier og erkendtligheder    
   samt velkomstdrik

    Flemming Adler givet tilsagn om musik og "underholdning"

Boldpriser vinter     
Fra vintersæsonen hæves priser til 50 kr pr rør, da vi er overgået til lidt dyrere bolde

Evt

    Løst og fast

Næste møde: mandag 21.okt kl 19.30

referent

Leif N

Bestyrelsesmøde 8/8 2013

 

Status Klubmodul

Systemet sættes igang

Claus har indgået aftale med Full Rate  om internetforbindelse

Og vil undersøge om muligheden for en prøvemåned = en ”stift”

Claus kreerer også en mail til medlemmerne om iværksættelsen samt

indbyder til introduktion i systemet en klubaften.

Sven-Aage opsætter PC i klubhuset.

 

Nattennis 30/8

Aflyst, da det formodes, at alle har nok at se til med div turneringer  

både ”ude og inde”. Der henvises i stedet til nattennis i Næstved samme dato.

 

Klubfest 14/9

Claus er tovholder på udbygning af terrassen.

Evt  indkøbes materialer.

Klubben sponsorerer pølser mv under dagens kampe.

 

Præmier

Klubmesterskab: Vandrepokal til vinder af dame og herre singler

Klubturnering:  Som foregående år vin til vindere og nr 2.

Erkendtligheder: Vin

Leif N indkøber

 

Lodtrækning vintertider, mandag 16.sep

Samme koncept og priser som sidste år.

 

Evt

Charlotte & Claus iværksætter ”klubaftener”  de næste fredage kl 16-18 forungdom, der går til træning hos Johannes.

 

Næste møde:  onsdag, d. 4.sep kl 19.30

 

Referent

Leif N

Bestyrelsesmøde, d. 3/6 2013

Siden sidst
Der har været afholdt juniorstævne lø. 1/6 med 12 deltagere
fra 6 fra Faxe, 5 fra Næstved og 1 fra Vordingborg
Forløb rigtig godt i herligt vejr. Ingen problemer
Et enkelt fravær uden afbud fra Næstved.

Klubmodul
Modulet "kører"
Claus og Sven-Aage opsætter system
Claus kontakter Full Rate om telefonskift
Claus og Leif N opretter profiler

Klubmesterskab
Det "rigtige" klubmesterskab genoplives i singler
til afholdelse i weekenden 7-8.sept
Leif N udfærdiger opslag og tilmelding

Sven-Aage udnævnt til "giftfoged"
sørger for at udsatte områder forgiftes.

Næste møde: torsdag, d. 8.augkl 19.30

Referent: Leif N

Bestyrelsesmøde 10.04. 2013

 

Alle mødt

  

Siden sidst

Claus deltager på K1 og K2

Claus forhørt sig om mulighederne for Online Booking. Præstø og Haslev har et system som lyder meget tiltalende.
Bestyrelsen åben for indførelse af online booking.
Claus arbejder videre på sagen.

 

Forårsklargøring

Den lange vinter har forsinket tidspunktet for klargøring af banerne v/HP Tennis, og derfor også selve standerhejsningen.

Klargøring af klubhus og området mv: Lørdag, d. 20.april –  kl 09

Standerhejsning udsat til søndag 28.april – kl 10

 

Klubturnering udbydes efter samme koncept som tidligere år. Sidste frist for tilmelding: 24.maj

Lars udfærdiger indbydelse til opslag. Evt afvikling af et decideret klubmesterskab besluttes senere.

 

Indkøb

Der indkøbes 2 stk boldkurve (til træning)

 

Juniorstævnet i Faxe afholdes lø. 1.juni

 

Næste møde: mandag, d. 27.maj kl 19.00 

referent: Leif N

Bestyrelsesmøde onsdag, d. 20.marts 2013

 

Til stede: Claus, Lars Jørgen, Leif H, Sven-Aage, Rene, Stine, Leif N

Afbud fra Jette.

 

Materialeindkøb

Der indkøbes 6 nye liniekoste + en blød for at prøve af.  Leif indkøber

 

Brugerbetaling

 • DGI: Klubben betaler tilmeldingsgebyret. Holdene afholder selv udgifter til bespisning ved hjemmekampe
 • SLTU: Holdene betaler tilmeldingsgebyret. Klubben yder tilskud til bespisning med 250 kr pr hjemmekamp + øl/vand
 • Nøgler: Der opkræves 50 kr pr udleveret nøgle (depositum fravalgt)
 • Boldmaskine: Gratis
 • Gæstespil: 50 kr pr bane/time for medlemmer med gæster.  100 kr for andre/turister.
 • Deltagerbetaling for øvrige aktiviteter betales af  deltagerne selv.

 Online Booking:  Claus arbejder på sagen.

 

Koncept for klubturnering/klubmesterskab

Der er stemning at fortsætte med den kendte klubturnering. Som nyt forsøges at afvikle et decideret klubmesterskab i singler. Claus og Lars er tovholdere.

 

Aktivitetskalender:

 • Lø. 13.apr                 Forårsklargøring
 • Sø.  21.apr                Standerhejsning kl 10
 • Ti.  02.maj                Juniortræning starter
 • Ons 8.maj                 Klubaftener + træning begyndere + let øvede
 • Sø. 12.maj                Åbningsturnering – kl 10
 • Fr. 31.maj                 Mandeaften
 • Sø. 02.jun                Juniorstævne
 • Fr. 07.jun                 Pigeaften
 • 2-3-4.aug                 Sjælland Syd i Næstved
 • Fr. 23.aug                Pigeaften
 • Fr. 30.aug                Nattennis
 • Sep                         evt weekend med klubmesterskaber
 • Lø. 14.sep                 Klubfest
 • Ma. 16.sep                Lodtrækning vintertider

 Ansvarsområder

Turnering/træning:              Claus og Lars

Baner og anlæg                    Sven-Aage og Lars

Ungdom:                               Claus

 

Næste møde:               onsdag, d. 10.april – kl 19.15

                                       Kagekone: Stine

 Referent: Leif N

Referat
Generalforsamling mandag, d. 4.marts 201

 

 

Formand Lone bød velkommen til de 29 fremmødte medlemmer.

Brian Hansen valgt til dirigent.

Beretning:Lones fyldige og informative beretning om årets gang i klubben blev enstemmigt taget til efterretning.

Regnskabetudviste et driftoverskud på  14.445 kr og en formue på 326.070kr - heraf 175.170 i likvidder.  Regnskabet enstemmigt godkendt.  116 registrerede medlemmer i 2012.  

Der var ikke indkomne forslag.

Valget: Som ny formand valgtes Claus Munksgaard. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Lars Jørgen Hansen. Sven-Aage Asmussen blev genvalgt. Som første og anden suppleant valgtes Stine Olsen og Rene Løfberg. Brian Bay genvalgtes som revisor for 2 år. Revisorsuppleant: Jan Søgaard.

Budgettet for 2012 gennemgået og drøftet.  

Kontingentet for 2013vedtaget uændret.

Under eventuel blev afgående formand Lone og Frederik behørigt hyldet for deres indsats.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

 

Refgerent: Leif Nielsen


 

 

Bestyrelsesmøde 4.marts 2013

 

Konstituerende møde

 

Leif Hansen fortsætter som næstformand

Leif Nielsen fortsætter som forretningsfører.

Leif Nielsen indkøber ny kaffemaskine.

 

Næste møde: onsdag, d. 20.marts kl 19.15

 

Referent: Leif N

Referat af bestyrelsesmøde  22. januar  2013.

 

Referent: Lone Petersen

 

Bestyrelsen fuldtallig

 

Siden sidst:Nytårstævnet var en succes med mange deltagere, dog flest ”ældre”. Banerne er i gang med en renovering af HP (tenniskyndig i baneanlæg og vedligehold) Der er afrettet baner  og fjernet lines. Nyt grus pålagt.  Færdiggøres til foråret.

Ungdomsafdelingen er rigtig godt kørende med ca. 20 medlemmer.

 

Kontingent 2013:  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 

Budget 2013: Leif laver budget for 2013 og rundsender

 

Forårsklargøring: Dato udmeldes senere.

 

Evt: Claus foreslog, at der indsættes træner til de spillere som har været ”begyndere” året før, Claus vil gerne påtage sig opgaven. Oplysninger om dette tiltag sendes ud sammen med folder inden sæsonstart.

Claus foreslog at udsende information om DGI- hold og holdledere, sammen med medlemsliste til alle medlemmer, Leif N. løser opgaven.

Claus og Leif N deltager i DGI fællesmøde om tennis 26.februar.

 

Generalforsamling 2013: Bestyrelsen besluttede at vi flytter generalforsamlingen fra en søndag eftermiddag til en hverdagsaften.

Generalforsamling:  Mandag, d. 4.marts 2013 – kl 19.15.  Leif N indkalder.

På valg er formand Lone og Frederik, som begge har valgt at stoppe.

Bestyrelsen foreslår Claus Munksgaard til ny formand og Lars J Hansen til nyt bestyrelsesmedlem. Som suppleanter for 1 år foreslås Stine Olsen og Rene Løfberg. Alle har sagt ja til opstilling.

 

Dato for næste møde: 4.marts. Den nye bestyrelse mødes umiddelbart efter generalforsamlingen til  konstituering.
Referat bedstyrelsesmøde 18.okt 2012


Afbud : Claus & Frederik

   

Siden sidst:  Ikke det  store, sæsonen er ved at gå på hæld.

Der er bevilget et tilskud fra kommune på godt 4.000 kr til indkøbet af den nye tromle mv.

 

Nedlukning af anlæg: Det er aftalt at vindnettene tages ned, så snart de er ”tørre” . De ikke-arbejdsramte sørger for det. Den endelige nedlukning venter lidt endnu og det blev vedtaget at Leif N. sender en mail rundt, når der bliver brug for frivillige til endelig lukning af sæsonen. Så hold endelig øje med mailen.

 

Evt. reperation af tenisbaner: Leif N.kontakter HP for et møde på banerne for at vurdere om banerne trænger til mere end vi selv vil forestå,  Lars deltager i mødet m.HP.

 

Evt.: Vi talte lidt om at lave et ”Nytårsstævne”  måske 12.januar, med efterfølgende spisning i klubhuset. Mer herom senere, følg også med på hjemmesiden.


Næste møde: Ikke fastsat

SIDSTE: Nedlukning af baner har fundet sted 

Referent: Lone


 


Referat af bestyrelsesmøde d.13. september 2012.

 

Referent:  Lone Petersen

 

 

Fremmøde: Alle fremødt

 

   

Siden sidst: 

Ungdomsstævner i Vordingborg, Møn og Faxe er afholdt henover sommeren med god deltagelse. Nattennis i vores egne rammer var en succes.

 

Status klubturnering:

Der mangler fortsat at blive afviklet en del kampe, men det plejer jo at lykkes til sidst. Klubfesten afholdes d.22.09.2012 kl.18. Leif N. mailer indbydelsen rundt. Frederik og Sven- Aage klare det praktiske med afskærmning, Jette og Lone for borddækning og velkomstdrinks, Claus og Lars udarbejder program for finaledagen.. Underholdning v. Flemming Adler

 

Vintertider:

Lodtrækning i klubhuset, mandad.24.09.2012.kl.19.00. Priser som vanligt. Se hjemmeside.

 

 

Vedligehold af tenisbaner:

Leif N. kontakter HP for overslag og overblik.

 

 

Evt.:

Frederik og Lone ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen og er derfor ikke på genvalg til næste år.

  

Dato for næste møde:

torsdag d.18.10.2012.  kl.19.00  

 

Kagekone:  Lone

Referat bestyrelsesmøde 9.maj 2012

Siden sidst
Ungdom er startet. 4 stk nye bænke + 1 tromle fra HP modtaget
Inger tager sig af begyndertræningen.

Åbningsturnering/Tennissportens dag:
åbningsturnering (valgturnering) fra kl 10-
tennissportens dag kl 11-14
Som sædvanligt øl/vand, pølser.

DGI ungdomsstævne i Faxe 3/6
Claus tilretter indbydelse og udlevere.
Besluttet at klubbens egne juniorer kan tilmelde sig gratis når hjemme.
Lone sørger for spiseligt.

Klubturnering 2012
Leif H producere indbydelse
Den samlede bestyrelse lægger det færdige program

Der blev diskuteret "daglig" vedligeholdese af bane og anlæg.
Ingen faste ritualer kunne vedtages.

Evt

Næste møde: mandag, d. 18.juni (programlægning)

referent: Leif N

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 14/4 2012

til stede: Lone, Sven-Aage, Frecderik, Jette.

Det blev besluttet at indkøbe 4 stk grønne tennisbænke + 1 stk 2-valset tromle.
Pris ca godt 10.000 kr. Budget 2012 tilrettes. Leif N på sagen.

referent: Leif N
Referat af bestyrelsesmøde d.11.april  2012.

 

 

Afbud fra:

Leif Hansen, Frederik Marckmann

 

Siden sidst:

Påbegyndt klargøring af baner, brædder fjernet, indkøb af nye lette havemøbler. Sensor til udelampe fungerer ikke.  Lars har lovet at reparere .

 

Brugerbetaling/tilskud:

Det blev vedtaget at klubben betaler tilmeldingsgebyr til DGI og holdene  afholder selv udgifterne til bespisning  incl. vand.  SLTU-regler uændret.

 

Datoer for arrangementer: 

Klubfinaler og fest er fastsat  til d.22.september 2012

 

Opstart af ungdomstræning: 

Tirsdage, med start 1.maj 2012  v.Johannes

 

Klubaften med begyndertræning for voksne:

Opstart onsdag d.2.maj.2012

 

Tennissportens dag 12.maj.2012: 

Vi vil lave en kombination af vores egen ”Åbningsturnering”  og ”Tennissportens dag”. Opslag og annoncering følger.

 

Indkøb af materialer: Leif N. har indkøbt grus og bolde.

 

Klargøring af baner:

 Finder sted  i weekenden 14.-15.april 2012, mail med tid og sted er rundsendt af Leif N.

                               

Standerhejsning: 

Søndag d.22.april kl.10.00 v. næstformand Leif Hansen,  Leif N. sørger for øl, vand og pølser.

 

Evt.: Det blev aftalt at vi alle går på udkig efter nye bænke til banerne. Der er ønske om at klubben skal informere bredere med hensyn til arrangementer,  eksempelvis Sjælland Syd, og mulighederne for at komme på hold i DGI, eller selv lave hold til DGI. Ligeledes skal der skiltes med, at der kan købes bolde i klubben.  Klubben skal blive bedre til at informere nye medlemmer om hvordan de tilmelder sig klubturnering, og hvordan det bestemmes hvilken kategori de skal spille i. Kort og godt, vi skal være bedre til at informere om de skrevne og ikke mindst uskrevne regler i Faxe Tennisklub.

 

Næste møde: Onsdag d.9.maj 2012 kl.19.00

 

Referent: Lone

Referat
Generalforsamling søndag, d. 25/3 2012

Formand Lone bød velkommen til de 19 mødte medlemmer.

Brian Bay valgt til dirigent.

Lones fyldige og informative beretning om årets gang i klubben blev enstemmigt taget til efterretning.

Regnskabet udviste et driftoverskud på 8.744 kr og en formue på 311.625 kr - heraf 161.625 i likvidder. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkomne forslag.

Valget: Jette Pommergaard og Leif Hansen genvalgtes. Som 1.suppleant valgtes Lars Jørgen Hansen og som 2.suppleant valgtes Claus Munksgaard.  Jan Søgård genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Budgettet for 2012 gennemgået og drøftet. Diskussion om kontingentes størrelse. Afstemning om nedsættelse af voksenkontingent til 750 kr og familiekontingentet til 1.500 kr. Kontingentet blev dog vedtaget uændret.

Under punktet eventuelt blev drøftet mulige tiltag for at tiltrække nye medlemmer.

Der er igen i år indkøbt bolde i England til turneringer, træning og salg til medlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent: Leif Nielsen


 

 Bestyrelsesmøde 25/3 2012

 

Konstituering:

Formand: Lone Petersen

Næstformand: Leif Hansen

Ungdom: Claus Munksgaard

Alt muligmand: Sven-Aage Asmussen
Baner/Anlæg: Frederik Marckmann

Eventmager: Jette Pommergaard

 

Næste møde onsdag, d. 11/4 12 – kl 19.00

Bestyrelsesmøde, mandag, d. 12/3 2012
Tilstede: Lone, Leif H, Svend Aage, Leif N

Siden sidst
Leif og Leif har været til DGI ternnismøde i Vordingborg
vedr evaluering og tanker/ønsker for den kommende sæson
Der afholdes bl.a 3-4 juniorstævner. Faxe starter op i Maj -
Endelig dato for stævnet , når vi kender hjemmekampene
for SLTU holdene.
Der er bestilt 3 tons grus

Generalforsamling
Brian Hansen vil gerne påtage sig dirigentrollen igen i år.
Dog med forbehold, idet han måske skal spille om mesterskab i serie 1 for Køge. Brian Bay villig til at træde ind istedet.
Lone undersøger hvorfra, hvad og pris på mad samt sidste frist
for tilmelding. Leif N mailer reminder til alle medlemmer.

Klargøring
"Forpremiere" lørdag 31.marts kl 10-12 hvor vi fjerner brædder mv
Stor klargøringsdage er fortsat weekenden 14-15.april
Evt. Ønsker om udskiftning af borde/stole på terrassen.

Næste møde

I forlængelse af generalforsamling (konstituering)

referent: Leif NReferat

Bestyrelsesmøde 23/1 2012

Siden sidst
Vintertennis godt i gang. Ungdomstræningen med Johannes forløber som planlagt.
Gardiner i hallen lovet fjernet og i stedet overmales lysindtagene.

Generalforsamling:
Fastsat til søndag, d. 25/3 2012
Kl 13.00 fællesspisning (Lone og Jette finder på)
Kl 14.00 generalforsamling

På valg er Jette og Lef H. Begge villige til genvalg men også villige til at vige for nye interesserede.
På valg er også suppl Bo og Menna samt Jan Søgaard som revisorsuppl

Kontingent  Foreslås uændret

Budget 2012.  Leif N udfærdiger til næste møde.

Træning sommer   Som 2011

Materialeindkøb.
Stemning for at bane 1 og 2 trænger til proffessionel renovering. Leif N undersøger muligheder og priser samt bedste tidspunkt. Hvis egenklargøring indkøbes 3 tons grus.
Ene banelys + lys/sensor ved indgang repareres. Frederik på sagen.

Baneklargøring mv. Brædder fjernes om vejret tillader, lø. 31/1. Storklar: weekenden 14-15/4

Standerhejsning: søndag, d. 22.april kl 11.00

Næste møde: mandag, d. 12.marts kl 19.00


Bestyrelsesmøde 12.sep 2011

Siden sidst
Der er opsat reklameskilt fra elfirmaet AskTeq
Nye Wilson bolde indkøbt
Nye softbolde indkøbt til børnetennis - vinter
Kobling til vandspreder indkøbt.

Status klubturnering
Som vanligt mangler nogle kampe at blive spillet
Leif H og Sven-Aage frinder ud af lørdag (finaledag) hvad resultatet er blevet.
Præmier klubturnering: 2 fl rødvin til vindere og 1 fl til nr 2.
Erkendtligheder: 2 fl rødvin til SLTU og DGI holdledere 

Klubfesten
Frederik sørger for at rammerne er i orden. Lone indkøber velkomsdrik og snacks.

Lodtrækning vintertider
Samme koncept som tidligere år:
1. doubler - pris 500 kr/bane
2. singler  - pris 250 kr/bane 
3. frit       - pris 250 kr/bane

Børnetræning vinter 2011/12
hver tirsdag kl 14.30-16.30 - opstart 27/9 11
Pris: 500 kr for medlemmer og 300 kr for nye
Træner: Johs Hemmingsen

Næstge møde: fastsættes senere
Bestyrelsesmøde 12/5 2011

Afbud fra Frederik Marckmann

Sæsonen er kommet godt igang.  Mange nye juniorer (pt 10) samt en del nye begyndere voksne.

Leif Hansen og Svend-Aage står for klubturneringen. Indbydelse udfærdiges snarest.

Mandeaften: fredag, d. 27.maj
Pigeaften: fredag, d. 3.juni

Næste møde: mandag 8.aug - kl 19.00 (kagemand: Leif H)

referent: Leif NBestyrelsesmøde 7/4 2011

Afbud fra Lone og Bo

Siden sidst
Forårsklargøringen er vel overstået
Manglende grus (1 tons) bliver leveret i løbet af ugen.

Lys på terrasse og redskabsrum
Frederik kontakter elektriker
 
Standerhejsning søndag 17.april kl 10.00
Formanden byder velkommen. Flaget hejses
Spil på banerne
Pølser, øl og vand til de sædvanlige rimelige priser (Leif N indkøber)
 
Åbningsturnering søndag 8.maj: fra kl 10.00
Som vi plejer med Valgturnering 
 
Annonce om træning børn og bygyndere.
Leif N indrykker annonce i Faxe Bugten - udkommer i uge 17
 
Klubaften
Samme koncept som tidligere år med begyndertræning kl 19-20 på bane 3 og for let øvede
på bane 2. Banerne til rådighed for alle fra kl 20.
  

Brugerbetaling  

Seniorer: Betaler selv SLTU- og DGI-holdgebyrer og diverse stævnegebyrer m.m.

Juniorer: Betaler selv diverse stævnegebyrer m.m., klubben afholder udgifter til holdgebyrer.

Træning:

Gratis for nybegyndere for onsdagstræning.
Ungdomstræning mandage - gratis

Andre træningstilbud/spot-kurser m.m. betales af deltagerne.

Klubturnering: Gebyr udgør kr. 30 pr. person pr. række.

   

Nøgler: Depositum 40 kr.   Henvendelse til Frederik eller Leif

Boldmaskine:

Gratis at benytte (der henvises til særskilte regler for benyttelse af boldmaskine)

Gæstekontingent:

For medlemmer med gæster = 50 kr/pr bane/pr time.

                          Andre/turister = 100 kr/pr bane/pr time 

Tilskud

Hold (SLTU/DGI): Klubben yder tilskud kr. 5 pr. spiller pr. kamp til øl/vand.

Bespisning: Klubben yder tilskud kr. 250 (SLTU senior og SLTU OB/OG)

Kurser:  Klubben betaler kursusafgiften

Kørsel for klubben: Klubben yder tilskud kr. 2 kr pr. kørt km.

referent: Leif N
Bestyrelsesmøde 6/3 2011

Konstituering.
Næstformand:  Leif Hansen
Baner/Anlæg:   Frederik
Ungdom:          Jette
alt muligmand: Sven-Aage

DGI ungdomsstævne 24/7 2011

Forårsklargøring lø/sø 2-3.april kl 09.00 sub: 9-10/4

Næste møde: torsdag, d. 7.april kl 19.00
Generalforsamling søndag, d. 6/3 20

Formand Lone bød velkommen til de 25 mødte medlemmer. Brian Hansen valgt til dirigent.

Lones fyldige og informative beretning om årets gang i klubben blev enstemmigt taget til efterretning.

Regnskabet udviste et driftoverskud på godt 26.167 kr og en formue på 307.881,09 kr - heraf 156.781,09 i likvidder. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkomne forslag.

Valget: Lone Petersen genvalgt til formand. Frederik og Sven-Aage Asmussen genvalgtes. Som 1.suppleant valgtes Bo Aagaard og som 2.suppleant valgtes Menna Poulsen. Til revisor genvalgtes Brian Bay for 2 år. Jan Søgård genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Budgettet for 2011 gennemgået og drøftet. Bestyrelsens forslag acepteret.

Kontingentet blev vedtaget uændret.

Under punktet eventuelt fortalte Menna om det nye koncept for Sjælland Syd.
Der er igen i å rindkøbt bolde i England til turneringer, træning og salg til medlemmer. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent: Leif Nielsen
 

 Referat af bestyrelsesmøde d.02. februar 2011.

 

Referent: Lone Petersen

 

Afbud fra: Leif Hansen, Bo Ågaard.

  

 Siden sidst:  Der er ikke sket det store siden sidst, det er jo vinter.

 

Budget 2011:gennemgået og vedtaget

 

Haltider:  Leif søger om haltider for vintersæsonen 2011/12 – frist  21.02.2011

 

Lukning af hal i ferier:  Hallen vil ikke kunne benyttes i ferieperioderne

 

Indkøb af materialer: Leif N. sørger for at bestille 3,5 tons grus og 2 x 12 dus. bolde.

 

Sjælland Syd:Her er der kommet nyt koncept som der kan læses om på hjemmesiden.

                          

 

Datoer for kommende sæson:  Vil blive lagt ind på hjemmesiden, her kan vi holde os orienteret om alt i klubben fra sæsonstart til slut. 

 

Nytårsstævne:  Det blev aflyst grundet manglende tilmelding.

 

Lys på terassen: Der arbejdes på at få sat lys op på terrassen,  Frederik og Svend- Åge vil løse opgaven.

 

Dato for næste møde: onsdag d.02.03.2011.  kl.19.00
Referat af bestyrelsesmøde d. 10.nov 2010.

Siden sidst:  
Der er kommet glas i det øverste under halvtaget. En stor tak til Frederik og??.

 Der arbejdes  på at gøre Sjælland Syd mere attraktiv: Når der sker nyt,

 vil det være tilgængeligt på hjemmesiden.                             

.

Nedlukning af baner:

Lørdag d.13.11.2010  nedlukning af udendørsbanerne.

(Tak til Kai Schmidt som hjalp til).

 

Tennisbolde: 

Leif har købt tennisbolde (Head) og har fået grønt lys til at indkøbe flere til den rigtige pris

 

Nytårsstævne:  Det påtænkes at arrangere et ”Nytårsstævne” hvor der spilles minitennis, mere om dette ved udsendelse pr mail, opslag og hjemmeside.

 

Næste møde:  Er ikke fastsat endnu

                       

Referent: Lone

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. september 2010.

 

Siden sidst:  
 
Mandag d.6.september blev der afviklet ungomsklubturnering hvor Johannes havde inddelt ungdommen i passende hold, en hyggelig eftermiddag hvor ungdommen var ”hårdtslående” og en masse forældre lagde vejen forbi, dagen sluttede med lidt guf og frugt og så selvfølgelig medaljeoverrækkelse. Ungdommen startede indendørs mandag d. 13.september og der er fin tilslutning.
                            

.

Klubfinaler og fest:
Finaler afvikles lørdag d.18.september fra kl.9.30 og frem til kl.15.30. Efterfølgende fest om aftenen med medbragt mad.  

 

Haltider  vintertennis:

Mandag d.20.september er der lodtrækning i klubhuset kl.19.00 præcis.

 

Tennisbolde: 

Leif undersøger muligheder for de mest fordelagtige indkøb af tennisbolde

 

Gæstespil:  

Forbliver indtil videre som vanligt, ved henvendelse til klubben og betaling:100 kr. for leje af bane i en time (uden medlemskab) og 50 kr.pr.bane med et medlem

 

Herre/Pigeaften:

Afprøvet men det er ikke evalueret endnu.

 

Drop in:

Forslaget ligger lige så stille og venter på en foregangsmand.

 

Næste møde:

Onsdag d.10 november 2010 kl.19.00 

Referent: Lone

10/8 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 09. august 2010.

 

Afbud fra Frederik grundet DGI kamp.

  

 

Siden sidst:

Sommeren har været dejlig varm og tennisundervisningen (for voksne) har kørt igennem med hjælp fra Steen Mortensen, som har været ferieafløser for Inger. Bo Aagaard har forestået  træningen for de let øvede(voksne) og fortsætter til han skal påbegynde uddannelse i september.

 

.

Ungdomsturnering:  

Det påtænkes at lave en ”klubturnering” for ungdomsspillerne d. 6.september som er afslutning for deres sommertræning med Johannes & Bo.
Jette Pommergaard sørger for præmier (medaljer) til alle. Leif N laver diplomer til de yngste.

Klubfinaler og fest

Pølser/øl/vand på finaledagen. Leif tovholder.
Klubfest fra KL 18.30. Der indkøbes velkomsdrik og snacks mv
Lone og Jette tovholdere på indkøb og borddækning. Frederik sørger for de fysiske rammer.

Præmier og erkendtligheder
Som sidste år med rødvin. Leif N på sagen.
 
Haltider vinter 2010/11
Fået tildelt stort set de samme tider som sidste år.
Lodtrækning: Mandag, d. 20.sept kl 19.00
Priser som sidste år: 500 kr/bane/1,5 time for doubler og 225 kr for singler.

 

Haltider (vinter) for ungdom i klubhuset

Nu har vi mulighed for at tilbyde træning indendørs for ungdommen og der arbejdes i øjeblikket på at få de tildelte tider fordelt så alle bliver tilgodeset.  Det er fortsat Johannes, som skal undervise, han må desværre undvære sin hjælpertræner Bo, da han skal starte uddannelse i september.

 

Vandingsanlæg:  

Vi afventer en tilbagemelding fra smeden ang. evt.pumpe, Frederik er tovholder og informerer når der sker nyt.

 

Gæstespil: 

Leif har lavet et opslag om mulighed for gæstespil (leje af 1 bane / 1time for 100 kr). Opslaget vil være at finde på vandrerhjemmet med henvisning til Leif Nielsen ang. yderligere information.

 

Klubturnering:

Der er tilmeldt 28 til klubturnering d.18september.

 

Herre/Pigeaften:

Som noget helt nyt  vil vi forsøge en” sammenlægning” det er jo moderne, nej sandheden er at de 2 respektive aftener lider af mangel på fremmøde, så derfor denne ”fællesaften” som finder sted

d. 20.august 2010.

 

Drop in:

Nyt forslag om drop in tennis er fremkommet fra Jette Pommergaard, det er tanken at det kunne være en lørdag formiddag, hvor vi lige mødtes på tennisbanen og efterfølgende blev til lidt hygge, mere herom senere.

 

Næste møde:

Mandag d.13. september 2010 kl.19.00

referent: Lone Petersen

 


Referat Bestyrelsesmøde, d. 31/5 2010


Referant Lone Petersen.

 

Siden sidst:                               

Frederik har ordnet brusere.

Sv.Aage rep. pølsekoger

XL Byg har sponseret en terassevarmer (Frederiks fortjeneste).

.

 Materialer: Leif Nielsen har indkøbt 150 kg grus

 

 Maling:  Frederik køber træbeskyttelse så vi kan få plankeværket malet færdigt.

  

Nøgler: Prisen for en nøgle er  40 kr. som tilbagebetales ved aflevering.

  

Klubturnering /Liga:  Det blev besluttet at prøve at indføre ”Liga” til næste sæson, da det er for sent at få det til at fungere fra i år.

 

Vandingsanlæg:  Frederik vil kontakte en smed/vvsèr for at undersøge om det er muligt at få noget mere tryk på vandet. Mere herom efter næste møde.

 

Ungdomsturnering: Jette Pommergaard har meldt nogle ungdomsspillere til i Holmegaard lørdag d.5 juni 2010

 

Ungdomstræning:Sidste træningsdag inden sommerferien bliver d. 21juni 2010

 

Klubturnering:  Der bliver hængt tilmeldingseddel op med tilmeldingsfrist 13.juni.2010.

 

 

Næste møde:  Mandag d.2 august 2010 kl.19.00 


   

Refeerat af bestyrelsesmøde d. 19.april 2010.

 

Afbud fra Jette Pommergaard.  Referant Lone Petersen.

 

Siden sidst:                               

Standerhejsning  søndag d.18.april kl.10.00 i flot solskinsvejr med ca 30 fremmødte og efter velkomst og sang, blev der spillet på tværs af alt og alle. En dejlig og hyggelig start på en ny tennissæson.

.

Materialer:

Der skal indkøbes lidt mere grus, dette sørger Leif N. for. Der er indgået aftale med Fladså tennis.

 

Maling:  Rækværket ud mod Østervej skal males, det er aftalt at begynde torsdag, d.29.april efter fyraften, og så fortsætte fredag, hvis det bliver nødvendigt.

 

Terassevarmer:

Frederik vil se på muligheder for anskaffelse af sådanne, måske med lidt sponsorhjælp.

 

Pølsekoger:  

Vi undersøger hvad nyprisen er, da den ”gamle” ikke er meget værd. Lone ser på priser.

 

Vandhaner:   Der skal renses filtre og bruserne i baderummene skal efterses og ordnes så de hænger fast. Skal måske udskiftes med nye. Tovholder er bestyrelsens ”handymand” = Frederik.

 

 Næste møde: Mandag, d. 31.maj 2010 - kl 19.00 (Leif)

Bestyrelsesmøde 31/3 2010

 

 

Alle i bestyrelsen fremmødt. Referant Lone Petersen.

 

Siden sidst:

Bo har gennemgået K2 og synes han har fået gode indput som han vil formidle videre i undervisningsøjemed.

 

Baneklargøring:

Fastsat til 10/11 april kl.9.00. hvor vi starter med kaffe,der vil også være en bid brød til frokost. Hvert bestyrelsesmedlem sørger for at informere netværket om baneklargøring. Dem der har mulighed for at komme fredag d. 9.april kl.15.00 til tyvstart er velkomne.

 

Klubhus:

Inger sørger for dette, hvornår og hvordan afgøres af Inger.

 

Ansvarlig for anlægget:

Frederik er kaptajn på denne post.

 

Standerhejsning:

Fastsat til d.18.maj 2010 kl.10.00. Der bliver mulighed for at købe pølser,øl og vand.

Klubben giver en kop kaffe.

 

Åbningsturnering:

Fastsat til d.2.maj 2010 kl.10.00 hvor der spilles valgturnering. Leif Nielsen foreslog at klubben skulle prøve et nyt system(”Ligaregler”) dette viste sig dog at være for omfattende for en enkelt dag. Det blev aftalt at prøve det over sæsonen og til klubturneringen. Leif N og Sv. Aage vil være tovholdere på dette.

 

Annoncering af træning:

Leif Nielsen står for annoncering af træningsmuligheder for ungdommen med Johannes og Bo som trænere.Tiderne er fastlagt til mandage fra kl.14.30-15.30 og fra 15.30-16.30 . med start d.3.maj 2010.Alderstrin 10-12 år og 13-16 år. Jette Pommergaard er kontaktperson. I samme annonce sørger Leif N. også for at informere om muligheden for træning af nybegyndere v. Inger og let øvede v. Bo onsdag aften kl.19.00.Træningen vil være fra 5.maj-30 juni (juli sommerferie) og igen fra 11.august -15.september.

 

Træning/undervisning  for voksne:

Der vil være mulighed for undervisning/træning v.Johannes, tre lørdage i maj,  se opslag i klubhuset.Der er som vanligt brugerbetaling for denne undervisning/træning, 50kr. pr.person for 1time.Tiderne er fra kl.12.30-13.30 og fra 13.30-14.30. max 6 personer pr.time.Først til mølle princippet.

 

Klubaftenkoncept:

Kl.19.00-20.00: Bane 1: slagtræning/boldmaskine for ca.4-5medlemmer ad gangen som roterer med bane 2(som bruges af let øvede v. Bo).Bane 2: tennislege m.m. for alle seniorer. 

Bane 3: begyndertræning v.Inger.

Minibane og slagmur forbeholdt juniorer.

 

Kl.20-20.20: Bane/anlæg renovering for alle.

 

Kl.20.30-??: Bane 1,hvirvelvind,tennislege m.m for alle juniorer/seniorer.Bane 2 + 3,doubler kun for seniorer.

Dette koncept er en prøve og kan ændres afhængig af antal nye medlemmer og evalueres når sæsonen er i gang.

 

Brugerbetaling/tilskud til holdkampe:

Uændret.

 

Klubturnering med efterfølgende fest:

Fastsat til d.18.september.

 

Herreaften:

Fastsat til 4.juni 2010 v. Bo /Frederik.

 

Pigeaften:

Fastsat til d.11.juni v.Jette P./Lone.

 

Næste møde:

Fastsat til d. 19.april  2010 kl.19.00 med  Frederik som kagemand.

 

 

                          

 

                          

 

                                                   

Bestyrelsesmøde 7.marts 2010

Bestyrelsen konstituerede sig med Leif Hansen som næstformand.
1.suppl Bo Ågård indbydes til at deltage i alle møder - dog uden stemmeret.
Det blev besluttet at sige ja tak til Johannes om seniortræning 3 gange i maj måned. Lørdagene 8.-15.-22.
Næste møde: onsdag 31.marts 2010 kl 19.00

referent: Leif N

Referat Generalforsamling 7.marts 2010

Formand Lone bød velkommen til de 25 mødte medlemmer.
Brian Hansen valgt til dirigent.

Lones fyldige og informative beretning om årets gang i klubben blev enstemmigt taget til efterretning.

Regnskabet udviste et driftoverskud på 13.153 kr og en formue på lidt over 286.714 kr - heraf 136.714 kr i likvidder.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkomne forslag.

Valget: Nyvalgt til bestyrelsen blev Jette Pommergård. Leif Hansen genvalgtes. Som 1.suppleant valgtes Bo Ågård og som 2.suppleant valgtes Menna Poulsen.  Jan Søgård genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Budgettet for 2010 gennemgået og drøftet. Bestyrelsens forslag accepteret.

Kontingentet blev vedtaget uændret.

Under eventuelt blev drøftet vandingsproblemet. Især 3.bane mangler tryk
på vandet. Generelt er der for lidt tryk på alle baner. Bestyrelsen opfordres til at undersøger mulighederne for en væsentlig forbedring.
Diskussion om antal spillere og reserver på DGI holdene. Stemning for at der på hvert hold tilknyttes 6 spillere. Dette for at ungå tvivl om hvem der er reserver.
Debat om banevedligeholdelse. Betaling eller frivillig. Mundede ud i at man fortsat bør klare opgaven ad frivillighedens vej.
Formanden takkede afgåede Helle for indsatsen i  bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukke generalforsamlingen.

referent: Leif N

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.03.03.2010.

Leif Nielsen orienterede om at Bo Ågård har været på DGI,s K1, og  også gerne vil på K2.  Ingen havde indsigelser imod dette. Bo mangler noget praktisk erfaring og har derfor allieret sig med Johannes om at være med til at træne ungdommen, Leif N. kontakter Johannes for at høre hans vurdering af forløbet.

Generalforsamlingen: Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Helle. Flere er blevet spurgt. Jette og Bo har givet positivt tilsagn. Bestyrelsen indstiller Jette til bestyrelsen og Bo som 1.suppl.  Der er 20 tilmeldte til spisningen, Jeg laver en gryde mad og Helle og Sven-Aage dækker bord, Leif N. køber øl, vin og vand.

Regnskab: Ser fornuftigt ud og vi bestemte at ungdomstræningen skal fortsætte uændret, selv om det er en udgift for klubben.

Kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2010

Boldkøb: Leif N. havde forskellige tilbud på bolde og vi valgte Wilson og Leif sørger for indkøbet, Det blev besluttet, at købe ekstra så klubben kan sælge til medlemmerne. Der indkøbes 3 x 12 dusin hos Millet Sport i England.

Under EVT: Der var enighed om at begyndertræning fortsætter i 2010, evt også for let øvede (primært sidste års begyndere). Inger og Sten spørges, om de er villige til at påtage sig opgaven mod at blive kontingentfrie.   Det samme tilbud gør sig gældende for Bo Ågaard  hvis han vil være hjælpetræner hos Johannes, når udendørssæsonen skydes igang.

Johannes: tilbyder seniortræning i maj måned: lørdag d. 8/5, lørdag d. 15/5 og søndag 22/5 – alle dage kl 12.30-14.30

referent: Lone

Bestyrelsesmøde 11.jan 2010

Siden sidst
var et hurtigt emne,da vi stort set kun har oplevet at være gået ind i det nye år.
Vintertennis, herunder ungdom:
Leif fortalte lidt om hvordan det går med ungdomstræningen. Det går jo forrygende godt og Johannes er fortsat en "super træner" for de unge. Vi er alle enige om at klubben fortsat vil tilbyde ungdomstræning både sommer og vinter.
Tanker for det kommende år: Vi fortsætter som sidste år.
Dato for generalforsamling blev fastsat til søndag d.7marts 2010 kl.13.00 til spisning og møde kl.14.00.
På valg er Helle Gudmandsen og Leif Hansen. Leif modtager genvalg. Helle modtager ikke genvalg. Lone kontakter potentielle emner.
Leif N laver indkaldelse til generalforsamlingen
Næste møde: Onsdag d.24.02.2010 kl.19.00 Lone bager.

Referent: LoneBestyrelsesmøde 14.sept 09

Træning for ungdommen, med Johannes sluttede mandag d.7.09.09.

Forløbet har været fint, de unge ca.10-12 stk. har været mødestabile og glade for klubben.

Der er nogle af de unge som gerne vil fortsætte i vinter, så vi arbejder på at undersøge denne mulighed. Vi har tilsagn fra Johannes som instruktør og vi har en ledig haltid,

så nu er der tilbage at se, hvor mange der kan og vil.

Lone ringer til dem der har været her i sommer. Vi besluttede at prisen for vintertennis for de unge skal være 500kr (kontingent/undervisning) for nye og 300kr (undervisning) for dem, som er medlem.

Klubfinalerne er fastlagt. Svend Aage, Leif H. og Leif N. har strikket
en finaledag sammen,
som vil blive hængt op på den udvendige tavle i klubben.

Vi fik sat hoveder på de praktiske opgaver til klubfesten, Helle og Lone sørger for indkøb til borddækning, snack og velkomstdrinks, som klubben spenderer. Frederik sørger for ”udestue” og grillkul. Helle spørger Per Henriksen om lån af grill. Frederik og Lone medbringer hver en gasovn. Leif N. sørger for vin til præmier og erkendtligheder, som Leif H. og Lone vil uddele på den store dag. Adler kommer og spiller lidt musik. Oprydning søndag kl.10 hvor alle i bestyrelsen deltager.

Lodtrækning til vintertider er fastsat til tirsdag d.22.09.09 kl.19.00, samme fremgangsmåde som vanligt.

Leif N. mailer rundt angående dato for nyt møde. 
 

Referent: Lone


Bestyrelsesmøde 13.aug 09

Lidt om opstart af ungdomstræning, De samme som startede før ferien troppede op igen-herligt. Der er et par stykker af de unge der gerne vil spille kampe,men vi kan på klubbasis ikke tilbyde noget i år. Vi ser hvordan interessen er til næste sæcon. Vi vil orientere samme om muligheden for at spille indendørs i vinter. Leif vil udsende opkrævninger til de unge.
Sj.Syd er vel overstået med største deltagelse fra Faxe og med en pæn portion sejre- godt klaret Faxe.
Klubturnering bliver afholdt som sidste år, Leif N. & Sv. Åge laver plan over finaledagen og hænger op. Leif N. laver invitationer til klubfesten og hænger op den bliver også lagt på hjemmesiden og mailet rundt. Samme koncept som tidligere. Vi medbringer selv mad og drikkevarer, klubben giver en velkomstdrinks og lidt snack. Vi blev enige om, at holde fast i at præmierne igen i år skal være vingaver og ligeledes vin som erkendtligheder til dem der nu må have fortjent sådanne. (Vi er enige om det er Inger&Steen for Deres indsats som trænere,og Agner for indsatsen som lys og toiletmand.Leif H.& Lone står for uddeling af vinen.
Lodtrækningen til indendørstider blev fastsat til d.22/9.09 kl.19.00, banepris som sidste år .
Vi aftalte at male rækværk lørdag d.15/8.09 kl.10.00 samt kigge på sortering af bolde.
Leif N.& Lone deltager i "Temamøde" i Vordinborg d.25/8.09.
Næste møde mandag d.14.9.09 kl.19.00 Kagemand: Frederiks kone Jette,(uhm).
 
referent
Lone
Bestyrelsesmøde 13.maj 2009

Siden sidst
Der er indkøbt et køleskab. Opsat i skuret. Til brug for nedkøling af medbragt drikkelse samt ved turneringer
 
Klubturnering
Leif Hansen udfærdiger indbydelse og er tovholder
Samme koncept som sidste år.
Deltagerpris: 30 kr/pers/række
Tilmeldingsfrist: 11/609
 
Sjælland Syd
Formand Lone forhører Sonja og Menna om de stadig vil væree klubbens repræsentanter.
 
Toilet
Toilettet er godt og grundigt tilkalket og trænger til udskiftning.
Det blev besluttet at anskaffe et nyt.
Leif Nielsen på sagen.
 
Dato for klubfinaler og fest
Datoen ændret til lørdag 19.sept
 
Evt
Bestyrelsen mødes til bane/anlæg vedligehold mandag 18/5 kl 18.00
Lone fremsender takkeskriv til SparLolland v/ Jan Søgård for de sponsorerede vindnet.
Sten Mortensen har lovet af afløse Inger et par gange med træning af begyndere under hendes ferie.
 
Næste møde
mandag 8.jun kl 19.00 - kagemand Leif H.
24/3 09

Bestyrelselsmøde 22/3 09

Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Gudmandsen som næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer up.

Takster, gebyrer og brugerbetalinger vedtaget uændret.  Konceptet for klubaftener også uændret. Ingen salg af øl/vand i klubregi. Informationer om nye sæson udsendes til medlemmer inden 1/4. Annonce i Faxe Bugten om træning for nye og børn/unge indrykkes lige efter påske. Lille køleskab til placering i udhuset indkøbes. Frederik ansvarlig. Nye lamelhegn om opslagspladsen indkøbes. Frederik ansvarlig.

Næste møde: onsdag 15/4 09 - kl 19.00  (kagemand Sven-Aage)

referent Leif N


24/3 09

Generalforsamling 22.marts 2009

Formand Lone bød velkommen til de 22 mødte medlemmer. Brian Hansen valgt til dirigent.

Lones fyldige og informative beretning om årets gang i klubben blev enstemmigt taget til efterretning.

Regnskabet udviste et driftoverskud på godt 77.000 kr og en formue på lidt over 263.000 kr - heraf 128.560 i likvidder. Regnskabet enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkomne forslag.

Valget: Lone Petersen genvalgt til formand. Frederik og Sven-Aage Asmussen genvalgtes. Som 1.suppleant valgtes Menna Poulsen og som 2.suppleant valgtes Brian Hansen. Til revisor genvalgtes Brian Bay for 2 år. Jan Søgård genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Budgettet for 2009 gennemgået og drøftet. Bestyrelsens forslag acepteret.

Kontingentet blev vedtaget uændret, dog med den ændring at der under familiekontingent indføres et halvt familiekontingent for en husstand bestående af en enlig forsørger med børn/unge under 25 år.

Under punktet eventuelt blev der udtrykt tilfredshed med det nye ledelseskoncept.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

 

referent: Leif Nielsen21.marts 09


Referat bestyrelsesmøde 19/3 09

Bestilte materialer hjemkommet fra  HP Tennis

Bolde fra England endnu ikke kommet.

Småopgaver/Projekter udloddes blandt medlemmer.

Frederik kontakter Jan Søgård angående logo på vindskærme

Frederik måler op og anskaffer brædder til udskiftning ved banehegn.

Al træhegn sprøjtemales

Leif N indrykker annonce om opstart og ungdomstræning

Information om sæsonstart mv udmeldes til medlemmer via mail/infohæfte.

Næste møde umiddelbart efter generalforsamlingen

referent

Leif NBestyrelsesmødet 25/2 2009

Siden Sidst

Lone og Helle har været til brugermøde med folkeroplysningsudvalget
God tilslutning og god udbytte med hjem

Leif N har været til temamøde i DGI Storstrøm.
Da det ikke har været muligt at få valgt et tennisudvalg,
indkalder kontoret til nogle brugermøder i løbet af året.
Aftenen forløb over al forventning. Kontoret (konsulenter) er meget villige til at servicere os efter ønske.

Spilledatoer for SLTU kampe er fastlagt - se SLTU hjemmeside

Ingen fra Faxe Tennis deltager i generalforsamlingerne i DTF og SLTU.

Materialeindkøb: Hos HP Tennis bestilles 3 tons tennisgrus. Et tennisnet, skokost og midtergjort. Leif N bestiller

Ungdomstræning
Johs Hemmingsen, Næstved har tilbudt at træne børn/unge en gang (2 timer) ugentlig på mandage fra primo maj.
Bestyrelsen har besluttet at sige ja tak, samt at træningen betales af klubben. De unge skal betale det almindelige medlemskontinget. Bestyrelsen forestiller sig aldergruppen 11-17 år. Lone er tovholder. Leif N kontakter Johannes for nærmere aftale.

Budget 2009 er udfærdiget.

Leif N indkalder til generalforsamlig via mail/post

Evt

Klubben fylder 110 år d. 31/5 09.

Lone undersøger muligheder for bespisning til generalforsamligen sø. 22.marts.

Næste møde: torsdag 19/3 kl 19.00 (Frederik kagemand)

referent: Leif Nielsen
15.jan 2009

Referat
Bestyrelsesmødet - 14.jan 2009
 
Evaluering 2008
Årets gang i 2008 blev endevendt.
Konceptet med en 5-mands bestyrelse og en forretningsfører virkede tilfredsstillende
Frivilligt arbejde, klubaftener forløb også godt. Da vi desværre manglede instruktører til børn/unge og begynder voksne løstes problemet ved at Inger, Agner og Asger forestod instruktionen på klubaftnerne. Kan også blive aktuelt for 2009.
Selv om regnskabet viser et pænt overskud, som måske kunne tale for en kontingennedsættelse, vil bestyrelsen foreslå samme kontingent for 2009. Dette set i lyset af, at tilskudsreglerne i den nye kommune er ændret i forhold til gammel Faxe kommune. Det er usikket, hvad vi kan forvente os i lokale- og aktivitetstimetilskud - formentlig mindre end vi plejer.
 
Regnskab 2008
Regnskabet udviser et overskud på godt 77.000 kr og en gæld på kun 15.000 kr (DGI lån)
Det store overskud skyldes bl.a  en erstatning for automaten på godt 33.000 kr.
 
Træning/instruktion
Ønskeligt med fast ugentlig træning til børn og unge, gerne med instruktør udefra.
Desværre ingen instruktører på bedding. Johs Hemmingsen, Næstved forespurgt, men kan kun tilbyde træning som sidste år over nogle weekends.
 
Løst og fast
Lone og Helle deltager i brugermøde 27.januar - indbudt af folkeoplysningsudvalget i Faxe kommune.
Leif og Leif deltager i et DGI Tema-møde om tennis - 3.februar
 
Sjælland Syd indbydelse er udsendt pr mail og ophængt i hallen
 
Datoer:
Generalforsamling: søndag 22.marts
Formand Lone, Frederik og Sven-Aage er på valg (villige til genvalg)
 
Baneklargøring: 4-5.april
Standerhejsning: 19.april
 
Næste møde: Onsdag 25.feb kl 19.00  (Helle kagekone)
 
referent
Leif Nielsen


Klubfinaler- og fest
Leif Hansen udfærdiger finaleprogram

Ophænges i klubhuset og lægges på hjemmesiden

Der er ”kun” tilmeldt  26 til klubfesten. Formentlig ikke nødvendigt med udbygning af festlokale. Frederik vurderer.

Flemming Adler desværre forhindret i at underholde. Skal på arbejde.

Øl/vand kan købes. Pølsekoger i gang under finalekampene – Leif N sørger for pølser mv.


 

Lodtrækningsdag 23/9 08
Kl 19.00 i klubhuset.

Hele bestyrelsen møder.


 

Rækværk råber på Gori
Frederik på sagen. Mulighed for at låne en sprøjte. Males i år.


 

Næste møde
Aftales 23/9

 

Bestyrelsesmøde 12.aug 08

Til orientering
Leif har indkøbt en græsslåmaskine

Kloak: Gennemløbsbrønden i fortorvet ud for klubhuset er fyldt op. Leif har kontaktet kommunen.

 

Træning med Johannes

Lone er tovholder og har aftaler på plads


 

Klubturnering
Der har indtil nu ikke været megen aktivitet, men det går vel som det plejer. Nogle får mere travlt end andre, men alle er sikkert klar på finaledagen.

Medaljer er fravalgt i år. Vindere  begaves med 2 flasker rødvin – 1 flaske til nr 2.


 

Klubfesten
Frederik ansvarlig for opbygning af fest/spiserum samt nedtagning. Sørger også for varme.

Helle og Lone ansvarlig for borddækning, indkøb af velkomstdrik, snacks mv. Skaffer hver en grill.

Bestyrelsen møder søndag kl 10 for oprydning.

Leif N kontakter Flemming Adlers musikforsyning

Deltagelse i festen er gratis

Spisning: Klubben giver en velkomstdrik, snacks.

Ingen tilbud på menu udefra. Man medbringer selv grillguf, tilbehør og drikkelse. Klubben sørger for 2 udendørs grill.

 

Erkendtligheder
Inger, Agner og Asger for træning af begyndere

Per for rep af boldmaskine

Holdledere for SLTU og DGI

 

Vintertider 08/09
Samme tider som sidste år

Salg af timer efter samme regler som sidste år

Pris: 500 kr/bane (1.5 time) for doubler og 250 kr/bane for singler.

Store Lodtrækningsdag: tirsdag 23/9 kl 19.00 i klubhuset

 

Evt
Den gamle automat fjernes 19/8 af Frederik, Sv-Aage, Hans og Leif N.

Væggene i baderummene løsner sig. Frederik på sagen


 

Næste møde
Tirsdag 9.sep kl 19.00

 

Bestyrelsesmøde 27.maj 08

Dagsorden

Beslutninger

 

Opfølgning på sidste møde

 

intet

Siden sidst

 

 

 

    

 

  

Medlemsliste på hjemmesiden

 

 

 

Træningskoncept interne (onsdage)

 

 
 
  

 Seniortræning med Johs Hemmingsen

  

Førstehjælpskursus

 

 


Kontingentbetaling

 

 

 

Ferie

 

 


Evt

 

 

  

Næste møde (kun om klubturnering)

 

Lone og Helle har været til fyraftenmøde i DGI regi om bestyrelsesorganisering i Sinding.

Et koncept som lignede vores fra sidste år.

I Sinding virkede det.  God inspiration.

 

Frederik har foranlediget at vores lysanlæg nu er fuldt funktionsdygtigt igen. Lånt lift af TJS, tak for det.

 

Iflg persondataloven er det ikke tilladt. Der skal  så fald positivt gives tilsagn fra hver enkelt medlem.  Vi dropper tanken.

 

Der bliver ingen formaliseret træning for børn/unge. I stedet er nye børn/unge velkomne til at træne med på begynderholdet om onsdagen kl 19-20. Instruktør er Inger og i hendes fravær har Agner lovet at afløse.

 

 

Det ser ud til at der bliver tilslutning nok, måske en enkelt gang kun et hold.

 

Det undersøges om interesse for afholdelse i klubregi. Per Larsen forespørges om betingelser.

 

Det blev besluttet at fastholde den ene termin pr 1/5.  Det er op til kassereren at indrømme afdragsordninger ved forespørgsler.

 

Leif Nielsen holder ferie fra 12/6 og 3 uger frem.

Leif Hansen afløser.

 

Lone forespurgte om muligheden for køb af 10-turskort (gæstespil).

Kan evt tages op senere. Nuværende ordning med reservation, kuvert/postkasse synes tilstrækkelig.

 

 

Tirsdag 17/6 kl 19.00

 

 

 

Bestyrelsesmøde 22.apr 08
                                                                                                 03/08

Dagsorden

Beslutninger

 

Træning ungdom

 

 

 

 

 

Åbningsturnering

 

 

 

Åbent Hus

 

 


Pigeaften

 

Mandeaften

 

Klubturnering

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubfinaler og klubfest

 

Banelys

 


Næste møde

 

 

 

Referent: Leif Nielsen

 

Per Henriksen er foreløbig den eneste som positivt har givet tilsagn om træne børn/unge

Lone og Sven-Aage er villige til at agerer hjælpere når behov.

Det aftales med Per om hvordan og hvornår. Indbydelse udsendes til sidste års unge.

 

Søndag 4.maj – fra kl 10.00

Valgturnering .- alle kan være med

Øl/vand, pølser til de sædvanlige lave priser

 

Bestyrelsen vurderede ihukommende sidste års anstrengelse, at et sådant arrangement ikke giver tilstrækkeligt udbytte. Skrottes i år.

 

6.juni – tovholder: Annette Koch

 

30.maj – tovholder: Frederik

 

Koncept som tidligere år med puljekampe

Hver enkelt spiller kan tilmelde sig i single, double og mixdouble.

Man tilmelder sig uden angivelse af række

Bestyrelsen kategoriserer de tilmeldte deltagere og inddeler i puljer

efter styrkeforhold. Det drejer sig om at få så ligeværdige kampe som muligt.

Turneringen opstartes medio juni

Tilmelding i klubhuset – frist  1.juni

Deltagerpris: 30 kr/pers/række. Betales ved tilmelding

 

Lørdag 13.sept

 

En af lamperne ”er gået”. Et andet mangler underglas. Frederik på sagen.

 

Tirsdag 27.maj kl 19.00

 

 

 

Referat 2/08

 

Bestyrelsesmøde 17/3 2008

 

Dagsorden

Beslutninger

 

Bestyrelsens opgaver/Rolle

 


   

Forretningsførerens opgaver

 


 
 

Brugerbetaling, tilskud mv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Informationsniveau

 

 

 


 

Hjemmeside


 


Holdlederes opgaver

 

 


Øl/vand automat

 

 

 

 


  Træning

 

 

 

 


 

Klubaften indhold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


Eventuelt

 

 

 

   Næste møde

 

 

 

 

 

 

Referent: Leif Nielsen

 

Bestyrelsen har ansvaret for klubbens drift og virke, fastlægger rammer og politikker og uddelegerer ansvarsområder.

 

 

Administrative daglige leder med ansvar for kasse, regnskab, budget, kontingentopkrævning, medlemslister, information til medlemmer, idrætsorganisationer, myndigheder og presse.

Vedligeholdelse af hjemmeside


 

Brugerbetaling

Seniorer: Betaler selv SLTU- og DGI- holdgebyrer og diverse stævnegebyrer m.m.

Juniorer: Betaler selv diverse stævnegebyrer m.m., klubben afholder udgifter til holdgebyrer.

 

Træning:

Gratis for nybegyndere og let øvede m.fl. for onsdagstræning.

Andre træningstilbud/spot-kurser m.m. betales af deltagerne.

 

Klubmesterskab: Gebyr udgør kr. 30 pr. person pr. række.

 

Rykkergebyr: Gebyr udgør kr. 25 pr. udsendelse.

 

Nøgler: Gebyr udgør kr. 25.   Henvendelse til Frederik eller Leif

 

Boldmaskine: Gratis at benytte (der henvises til særskilte regler for benyttelse af boldmaskine)

 

Gæstekontingent: For medlemmer med gæster = 50 kr/pr time/pr bane.

                          Andre/turister = 100 kr/time/bane

 

Tilskud

Hold (SLTU/DGI): Klubben yder tilskud kr. 5 pr. spiller pr. kamp til øl/vand.

 

Bespisning: Klubben yder tilskud kr. 250 (SLTU senior og SLTU OB/OG)

 

Kurser:  Klubben betaler kursusafgiften

 

Kørsel for klubben: Klubben yder tilskud kr. 2 kr pr. kørt km.

 

Gratister

Bestyrelse og æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

 

Information til medlemmer sker via hjemmeside, mail og opslag.

Infohæfte produceres i begrænset oplag til udlevering fra klubhuset.


 

Det vedtoges at klubben fremover benytter 123hjemmeside

Hjemmesiden hedder: www.faxetennisklub.dk

 

 

Ingen ændringer ift tidligere år. Alle holdledere vil blive indkaldt til orienteringsmøde inden turneringerne starter.

 

 

Grundet risiko for tyveri bliver der ikke anskaffet anden automat.

Ordningen om køb af øl og vand i klubben ophører.

Dog vil der forefindes øl/vand ved arrangementer.

 

 

Ungdom:  Der forsøges med interne instruktører. Leif  N påsagen

 

Seniores:  Der vil kunne tilbydes lørdagssamlinger som sidste   år med Johs Hemmingsen, Næstved. Leif N på sagen

 

Programmet er følgende (kan ændres afhængig af antal nye medlemmer og evalueres når sæsonen er i gang):

Kl. 19:00-20:00:

-            Bane 1: Slagtræning/boldmaskine for ca. 4-5 medlemmer ad gangen, som roterer med bane 2 (henvender sig til gruppen efter nybegyndere, dvs. let øvede m.fl.).

-            Bane 2: Tennisleje m.m. for alle seniorer.

-            Bane 3: Træning for nybegyndere.

-            Minitennisbane og slåmur: Forbeholdt juniorer.

Kl. 20:00 og resten af aftenen:

-            Bane 1: Hvirvelvind, tennisleje m.m. for alle (juniorer og seniorer).

-            Bane 2+3: Doubler - kun for seniorer .

 

 

Leif undersøger om vi er forsvarligt forsikret

Og ja det er vi. Hus og indbo er forsikret i Nykredit

Gennem DIF og DGI er vi forsikret ved skader som bestyrelse og medlemmer måtte komme ud for ved udførelse af opgaver for klubben (ej tilskadekomst under spil)

 

Tirsdag 22.april kl 19.00

 

 

 
Bestyrelsesmøde den 16. marts 2008

 

Tilstedeværende:              Hele bestyrelsen (Lone Petersen, Leif Hansen, Helle Gudmandsen, Frederik Marckmann, og Svend-Aage Asmussen), suppleanterne Brian Hansen og Menna Poulsen) samt forretningsfører Lejf Nielsen.

Afbud:                            Ingen.

 

 

1. Velkommen til de nye ansigter

 

Brian og Menna ”fra den gamle bestyrelse” bød velkommen til hele den nye bestyrelse samt ønskede held og lykke.

 

 

2. Bestyrelsens konstituering

 

I henhold til vedtægternes § 9 vælges formand af generalforsamlingen (Lone Petersen) og umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær, jf. § 15:

 

Bestyrelsen besluttede følgende konstituering:

 

§          Næstformand: Helle Gudmandsen.

§          Sekretær: Leif Hansen.

 

I henhold til vedtægternes § 16 er bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen bemyndiget til at nedsætte udvalg efter eget behov og vælge kasserer:

 

§          Udvalg (udvalg og arbejdsfordeling m.m. drøftes på kommende bestyrelsesmøde)

§          Forretningsfører (kasserer): Lejf Nielsen blev valgt som forretningsfører (kasserer). På kommende bestyrelsesmøde drøftes honorar herfor samt det nærmere arbejdsomfang, der bl.a. omfatter:

o         Økonomi: Regnskab, budget, kontingentopkrævning og medlemslister m.m.

o         Information: Løbende kontakt til medlemmer, medier og offentlige myndigheder m.m.

 


 

Generalforsamling 16/3 2008

Tilstedeværende (i alt 26 stemmeberettigede medlemmer):

 

-          Brian Hansen, Menna Poulsen, Cresta Thorsen, Sonja Bay, Frederik Marckmann, Jakob Pommergaard, Jette Pommergaard, Inger Nielsen, Lejf Nielsen, Mirja Nielsen, Allan Bay Nielsen, Lone Petersen, Brian Bay, Allis Langkjær, Svend-Aage Asmussen, Dorte Kejlskov, Per Henriksen, Lene Henriksen, Helle Gudmandsen, Karen Hauge, Leif Hansen, Kirsten Poulsen, Susanne Mortensen, Rune Schlag, Annette Kock, Jesper Michelsen og Niels Erik Hansen (samt Tobias Bay).

 

 

På vegne bestyrelsen bød Sonja Bay velkommen til generalforsamlingen.  

 

1. Valg af dirigent

Brian Hansen blev valgt til dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Ingen medlemmer havde indvendinger imod dette.  

 

2. Valg af 2 stemmetællere

Karen Hauge og Annette Kock blev valgt til stemmetællere.  

 

3. Beretninger

På vegne klubbens bestyrelse aflagde Brian Hansen beretning om forløbet fra de ekstraordinære generalforsamlinger i 2007 til ordinær generalforsamling 2008.

 

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.  

 

4. Regnskab for 2007

Kasserer Menna Poulsen fremlagde på bestyrelsens vegne regnskab for 2007, udvisende følgende hovedposter:

 

-          Resultatopgørelse

o        Indtægter i alt 99.242 kr. (budget 2007: 92.000 kr.), udgifter i alt 66.907 kr. (budget 2007: 92.000 kr.) = overskud 32.335 kr. (budget 2007: 0 kr.)

o        Årets resultat kan bl.a. henføres til besparelser vedrørende drift af anlægget samt besparelser vedrørende aktiviteter.

-          Balance:

o        Aktiver: Klubhus 150.000 kr., tilgodehavender 26.324 kr. og likvide beholdninger 29.254 kr., i alt aktiver 205.578 kr.

o        Passiver: Foreningskapital 185.578 kr., DGI-lån 20.000 kr. og anden gæld 0 kr., i alt passiver 205.578 kr.

 

Revisor Leif Hansen havde forsynet regnskabet med en påtegning uden forbehold. Revisor Leif Hansen havde dog noteret sig, at ejendommen var indregnet til kr. 150.000 i regnskabet – men at den offentlige vurdering var steget til kr. 190.000. Bestyrelsen havde vurderet, at den reelle værdi nok nærmere fortsat var kr. 150.000.

 

Regnskab for 2007 blev taget til efterretning og godkendt.  

 

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.  

 

6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen:

-          Lone Petersen blev enstemmigt valgt som formand for en 1-årig periode (jf. vedtægterne vælges formand i ulige år for en 2-årig periode).

-          Leif Hansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

-          Helle Gudmandsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

-          Svend-Aage Asmussen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for en 1-årig periode (jf. vedtægterne vælges alene 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode).

-          (Frederik Marckmann er sidste bestyrelsesmedlem, er først på valg i 2009).

 

Suppleanter:

-          Brian Hansen blev enstemmigt valgt som 1. suppleant for en 1-årig periode.

-          Menna Poulsen blev enstemmigt valgt som 2. suppleant for en 1-årig periode.  

 

7. Valg af revisorsuppleant

Brian Bay blev enstemmigt valgt som revisor for en 1-årig periode (jf. vedtægterne vælges revisor i ulige år for en 2-årig periode).

 

Jan Søgaard blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

8. Budget for 2008 og fastsættelse af kontingent

Kasserer Menna Poulsen og Brian Hansen fremlagde på bestyrelsens vegne budgetforslag for 2008. Budgettet var baseret på omkostningsniveau for 2007 og under forudsætning af uændret kontingent.

 

De gældende tilskudsregler fra og med 1. januar 2008 blev drøftet og debatteret. Budgettet for 2008 var baseret på disse nye regler.

 

Budgettet blev forelagt generalforsamlingen uden bemærkninger.   

 

Fastsættelse af kontingent:

 

-          Klubbens bestyrelse foreslog uændret kontingent, hvilket generalforsamlingen kunne tilslutte sig.

-          Det blev besluttet, at familiekontingent fremadrettet omfatter 2 voksne samt børn under 25 år.

 

 

9. Eventuelt

Under punktet eventuelt var en bred drøftelse af klubbens organisation, aktiviteter og fremtid m.m. Der henvises til særskilt referat af medlemsmødet.

 

Sonja Bay kvitterede Brian Hansens indsats for klubben gennem årene ved, med generalforsamlingens accept, at udnævne Brian Hansen til æresmedlem af Fakse Tennisklub.

 

Brian Hansen takkede den afgående bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år og takkede afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.

 

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

 

Referent: Susanne Mortensen

 

Således passeret, dirigent Brian Hansen

 

 

 

Medlemsmøde 16/3 2008

Generelt

Nærværende referat af medlemsmøde omfatter forhold, som blev drøftet inden samt under punktet ”Eventuelt” på den ordinære generalforsamling, den 16. marts 2008.

 

Referatet indeholder forslag og drøftelser m.m., som alene er til brug for bestyrelsens videre arbejde.

 

 

1. Klubbens organisering

Brian Hansen indledte med en kort redegørelse af konceptet drøftet og vedtaget på generalforsamlinger i 2007. Bestyrelsen har i 2007 bestået af følgende:

 

·          Brian Hansen (økonomi og administration)

·          Sonja Bay (aktiviteter, træning m.m.)

·          Frederik Marckmann (anlæg og faciliteter)

·          Jørgen Nielsen (ungdom)

·          Cresta Thorsen, indtrådt som suppleant i bestyrelsesarbejdet (aktiviteter, træning m.m.)

·          Menna Poulsen har fungeret som kasserer (ej valgt på generalforsamling, valgt af bestyrelsen i henhold til vedtægterne).

 

På vegne den gamle bestyrelse blev følgende bolde kastet i luften:

 

·          Bestyrelsen skal fortsat bestå af 5 medlemmer, der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer?

·          Skal konceptet vedtaget i 2007 fortsætte (dvs. aktiv deltagelse af medlemmer i udvalgsarbejdet) eller er der andre forslag?

 

Lejf Nielsen har været stor tilhænger af konceptet. Men konceptet har ikke fungeret helt tilfredsstillende, idet uddelegering og medlemmernes involvering ikke har været tilstrækkelig.

 

Lejf foreslår en ”Plan B”, hvor bestyrelsen uddelegerer arbejdsopgaverne til en ansat forretningsfører. Forretningsføreren aflønnes i henhold til de skattefrie satser for administration, telefon, kørsel m.m., dvs. ca. kr. 5.000.

 

Forretningsføreren er ansvarlig for økonomi, budget, kontingentopkrævning, medlemslister m.m. samt information/kommunikation med medlemmer, medier og offentlige myndigheder m.m. Lejf er evt. villig til at påtage sig opgaven som forretningsfører.

 

Bestyrelsen udstikker retningslinjerne for forretningsføreren og medlemmerne skal fortsat inddrages aktivt ved planlægning og afvikling af aktiviteter m.m.

 

Der var en bred tilslutning til dette koncept.

 

 

 

2. Aktiviteter

Medlemmerne er fortsat interesseret i at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, dvs.:

 

·          Onsdagsaftener

·          Mande- og pigeaften

·          Wimbledon

·          Nattennis

 

 

3. Træning

Der var stadig et stort ønske fra medlemmerne om træningstilbud. Dette kan fortsat ske i forbindelse med onsdagsaftener eller i weekends.

 

Johannes Hemmingsen fra Næstved er interesseret i træningsseancer, som skal foregå på lørdage. Eventuelt kunne egne medlemmer måske tilbyde træning enkelte søndage.

 

Cresta Thorsen oplyste endvidere, at hun har kontaktinformationer på andre potentielle trænere.

 

 

4. Medlemmers deltagelse

Flere medlemmer har allerede tilkendegivet at ville deltage som baneformænd:

Svend Åge m/ crew tager bane 3, Frederik Marckmann m/ crew bane 1 og ”alter-holdet” søndag kl. 08:00 tager bane 2.

 

Sonja Bay og Menna Poulsen vil fortsat gerne være kontaktperson vedrørende Sjælland Syd.

 

Mirja Nielsen har påtaget sig opgaven for koordinering af tilmelding af DGI-hold.

 

Annette Kock vil gerne assistere ved afvikling af pigeaften.

 

 

5. Andet

Klubbens øl/vand-automat blev ødelagt i forbindelse med indbrud. Bestyrelsen har netop modtaget information omkring reparation af maskinen kontra køb af ny maskine.

 

Bestyrelsen skal nu i dialog med forsikringsselskab omkring erstatning.

 

Der var fortsat en ønske fra medlemmer om at kunne købe kolde øl/vand af klubben. Den nye bestyrelse blev pålagt at vurdere mulighederne og behovet herfor.

 

 

6. Datoer

Standerhejsning: 13. april 2008.

Baneklargøring: I perioden 29.-30. marts og 5-6.april 08.

 

 

 

 

 Referat Medlemsmøde den 4. november 2007

- Brian Hansen, Frederik Marckmann, Cresta Thorsen, Annie Nielsen, Agner Nielsen, Lejf Nielsen, Inger Nielsen, Per Henriksen, Lene Henriksen, Annette Kock, Dorte Kejlskov, Sofie Sørensen, Allis Langkjær og Leif Hansen.

Generelt

Annie Nielsen havde tilberedt en lækker frokost, som blev indtaget af medlemmerne inden mødet. En stor tak til Annie. Medlemsmøde Følgende punkter (jf. mødeindkaldelse pr. e-mail af 28. oktober 2007) blev debatteret på medlemsmødet: Evaluering af sommersæsonen 2007, det nye koncept – godt/skidt

   

 • Generelt: Koncept med struktur er godt
 • Igangsætning/løbende styring har været svær / ikke optimal

  Hvordan får vi flere nye medlemmer

    

 • Vi er p.t. ikke attraktive nok
 • Vi skal have fat i de unge/forældre
 • Mere synliggørelse – annoncer om klubben samt artikler/indlæg om resultater

  Nye medlemmer til bestyrelsen, herunder formand

    

 • P.t. skal næsten hele bestyrelsen udskiftes på generalforsamling i marts 2008
 • Nye til bestyrelsen kommer automatisk ved mange nye medlemmer

  Økonomi/kontingent

    

 • Kontingent har nået maksimalt niveau
 • Faste omkostninger kan reduceres en del, hvis "nedskæring" af klubbens aktivitetsniveau m.m.
 • Fremtidige tilskudsmuligheder kendes p.t. ikke

  Klubbens fremtid – strategi/visioner

    

 • Klubben er inde i en nedgangsperiode
 • Måske skal klubben de kommende år undergå en total nedtrapning, hvor kontingentet udgør et minimum, og hvor der reelt ikke er en bestyrelse (kun en bestyrelse på papiret af hensyn til myndigheder m.m. – bestyrelsen har dog ikke et reelt ansvar for klubbens ve og vel)

  Træning

    

 • Igen en bred drøftelse af træning, deltagelse og betaling m.m.

  Faxe Tennisklub - www.faxetennis.dk Referat Medlemsmøde den 4. november 2007 Faxe Tennisklub, Østervej 1, 4640 Fakse, Tlf. 56 71 56 76 Side 2/2

  1. Formentlig er løsningen at entrere med en professionel træner, som kommer en gang om ugen og instruerer både ungdom og senior mod brugerbetaling (klubbens stiller hjælpetræner til rådighed)

  Klubbens anlæg/faciliteter

    

 • Løbende vedligeholdelse, kvalitet af baner og udenomsarealer m.m. har været tilfredsstillende
 • Samarbejdet omkring anlægget har fungeret tilfredsstillende

  Ungdom

    

 • Træning har fungeret tilfredsstillende
 • Der har alene været begrænset aktivitet i udvalget

  Information/kommunikation

    

 • Har ikke fungeret tilfredsstillende
 • Informationsniveauet både via infohæfter, e-mails og hjemmeside skal være højere/bedre

  Arrangementer

    

 • Arrangementer, planlægning m.m. har fungeret tilfredsstillende
 • Der har generelt været en pæn tilslutning

  Banenedlukning

    

 • Bane 3 + vindnet – kan nedlukkes nu
 • Bane 1 + 2 – nedlukning klares af udvalget med kort varsel inden nattefrosten indtræder

  Nattennis (invitation fra DGI)

    

 • DGI har udsendt invitation med datoer

  Punkter fra medlemmerne

    

 • Deltagelse på SLTU/DGI-hold blev drøftet
 • Medlemskab af SLTU blev drøftet

  LØSNING PÅ MEDLEMSMØDET:

  Der afholdes nyt medlemsmøde den 6. januar 2008 kl. 10:00 i klubben under overskriften "KLUBBENS FREMTID" – skal der ske en total nedtrapning af klubben? Alle medlemmer opfordres til at komme og deltage. Indkaldelse sker pr. mail/brev.