Referater

29 03 2022 Konstituering af bestyrelse

Tilstede: Hans, Nina, Maria, Lars, Lone, Nikolaj og Jakob

Afbud: Ingen.

Referent: Maria

1.       Alle de nye medlemmer bydes velkommen. 

2.       Der vælges/genvælges ansvarlige til poster

Næstformand/-kvinde

Næstformand: Nina Pedersen

Kassér: Lone Kristensen

1. suppleant og ungdomsansvarlig, samt træner: Jakob Windfeldt Petersen

2. Suppleant: Nikolaj Krag

3.       Opgaver:

Tennis Øst og DTF: Herrehold skal afmeldes -Jakob henvender sig i morgen.

Vi vedtager fremadrettet at der ved generalforsamlingen skal tages stilling til om de hold, der er tilmeldt -om de skal fortsættes eller afmeldes.

Der skal laves en holdliste med holdansvarlig, som er synlig i klubben.

Lave en punktbeskrivelse af hvad det betyder at være holdansvarlig.

Facebook opslag:                                                   Maria, Nina og Jakob.

Opslag til tavlen med kontaktinfo:                   Maria

Indberetning af kampresultater til pressen: Hvem samler sammen og sender til aviserne? Lejf: Holdlederne skal sende lidt omtale og resultater til Haslev/Faxe posten og Sjællandske.

DGI netværksmøde tirs. D. 22/3 Nina og Lone: Det var et stort ønske fra alle de små klubber at det ”gamle” DGI- format mellem små lokale klubber kunne genoplives. Det er et godt sted for nye spillere at begynde.

Nina fortæller at de til mødet foreslog at man kontaktede nogle af at de lidt større klubber om de har en træner, som ikke er fuldtid og derfor kan afsætte nogle timer hos os.

 Det er godt at ringe og skrive ud personligt til folk i forhold ti at få dem løse opgaver.

 Alternativt kunne man måske finde en gæstetræner og lave enkelte dage i løbet af året på

klubaftenerne.

Man kunne også lave et fast hold med selvtræning, hvis der er interesse.

Der kunne laves træningsaftener med et tema inspireret fra oplægget fra klubaften f.eks. flugtninger, forhånd…..

 Hans fortæller at han har hyret en DGI konsulent, Lars, til at komme og instruere til øvelser, og tennissjov, så alle kan inspirere hinanden til andet en kamp og evt. være ”vikar” til begynder og voksetræning. 

.       Træning:

Ungdom og voksen begyndertræning:  Jakob og ?? Jakob spørger et par stykker personligt.

Nina fortæller at de til mødet foreslog at man kontaktede nogle af at de lidt større klubber om de har en træner, som ikke er fuldtid og derfor kan afsætte nogle timer hos os.

 Det er godt at ringe og skrive ud personligt til folk i forhold ti at få dem løse opgaver.

 Alternativt kunne man måske finde en gæstetræner og lave enkelte dage i løbet af året på

klubaftenerne.

Man kunne også lave et fast hold med selvtræning, hvis der er interesse.

Der kunne laves træningsaftener med et tema f.eks. flugtninger, forhånd…..

Hans fortæller at han har hyret en DGI konsulent, Lars, til at komme og instruere til lege og øvelser, så alle kan være ”vikar” til begynder og voksetræning.

Maria vil gerne være med på sidelinjen, lægge program og varme op med dem 20 min før træningsstart. Lære dem 2 forskellige opvarmningslege som de selv kan gå i gang med.

 Maria har skrevet til Kasper Kofoed - ingen tilbagemelding og det må betragtes, som at vi skal finde en anden træner.

5.       Priser mm.:

Nye priser:

Sodavand 6 kr. pr. stk. og øl 10 kr.

Bolde: Hans har bestilt 5 kasser hos Hans Henrik - han opbevarer dem i butikken. Sælges til 60 kr. pr. rør.

”Overskuddet” går til at dække lidt af boldforbruget ved turneringer, som klubben giver medlemmerne -der er altid underskud på boldsalg i sidste ende.

2021: Boldindkøb revurderes årligt. Der købes omkring 3 kasser bolde af 18 rør årligt.

DIF/DGI sponsorat indkøb af diverse -Maria indkøber når pengene er kommet ind på kontoen. Maria har talt med Lejf i dag og han har kontaktet banken, så det burde være i orden. Maria har i dag skrevet til DIF/DGI om de har fået af vide, at det er i orden.

Klubbens bidrag til turneringskampe: Betaler for tilmelding, baner og bolde (ca. 900 kr.)

Nøgler: Beholdning er i orden -Hans lægger dem i kurven.

Den skal betales via klubmodul.

I Klubmodul skal der oprettes en oversigt over klubaftenerne - tilmelding til at være grillmester.  

Pris for klubaften:  40 kr. pr. person.

  Opslag til opslagstavlen Ude/Inde:

Nye informationer -beslutninger skal sættes på opslagstavlen inde i klubhuset: Vigtige datoer; baneklargøring, standerhejsning, turnering, nye tiltag forslag, opfordringer osv.

6.       Nye medlemmer:

7.       Standerhejsning

På den første klubaften torsdag d. 5/5 er der også standerhejsning -Hans rykker H.P Tennisanlæg så det er færdigt allersenest d. 1/5.

Program for dagen:

-Velkommen til den nye sæson

-Nationalsang og hejsning af flag

-Banerne indvies med social valgturnering

8.       Kommende opgaver og tiltag:

Søge lokaletilskud og aktivitetstilskud: Lejf overdrager til Lone.

Vi skal købe en kasse til grus til bane 3.

Der skal tages et fællesbillede af bestyrelsen til hjemmesiden, infotavlen og til Thorkild ”Sjællandske, samt lidt info om tiltag i kommende sæson, træningstider osv. til avisen med tekst.

Lejf? Gartner: Slå græs, ordne bed, krukkerne vandes og gødning, skrænten til bane 3, male stakit ?? Forslag

Baneansvarlige sidste år: De sikrer at banerne får lidt grus af og til mm.

Bane 1: Kurt

Bane 2: Kim

Bane 3: Leif og Hans

9.       Nært forestående arrangementer:

Mandag d. 18/4 Baneklargøring:

Tilmeldte: Hans, Lone, Maria, Lone K., Kurt, (evt. Lars), Kim og Lejf.

Nina booker baner hele året til Klubaften og Jakob booker til træning.

Dameaften: fredag d. 27. maj Kl. 17- ? med spisning -kun for FKT damer og der skal planlægges om vi skal invitere gæster i juni -Dato?

Lørdag d. 30/4 Tennissens dag -AFLYST Grundet baneforbedring.

VI venter med dato til Hans har talt med Baneklargøringsmanden, da det er en dårlig kombination at male, mens han støver.               9.00 morgenmad - Male klubhus færdig.

Evt:

Idéer og forslag til bestyrelsen kan lægges i postkassen i klubhuset.

Lars fortæller at vi har et købekort i menu og at Lejf har det. Lars fortæller, at man bare siger, at det er fra Faxe tennisklub -vi er enige om at der skal lægges en liste hos Menu, så de beder om et navn (bestyrelsen).

Klubmesterskabet: Single, mix og double. Der er kun pokal i single.

Klubturnering: Der skal være plads til alle.

14 03 - 2022 Referat af generalforsamling

  18.00 Fælles spisning: Chili Con Carne med ris og focacciabrød

1. Valg af dirigent: Kurt

Kurt fortæller at indkaldelsen er udsendt retsmæssigt og efter bedtægterne. Der takkes for god mad v. Nina, Lone K., Hans og Maria.


2. Valg af stemmetæller: Brian Hansen
3. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formand Hans Petersen beretter:

Der er ikke voldsomt meget at berette, men der har alligevel været meget positivt at fortælle.

Siden sidst er der blevet spillet Sj- Syd -Der blev vundet mange 1. pladser i år og Faxe gør sig fortsat godt i forhold til antal deltagere, næstflest i årets vinterturnering.

Der har været et godt sammenhold i klubben på trods af div. Forhindringer. 

Der har været god tilslutning til træning for både ungdom og voksen-begyndere, som Jakob Windfeld står for.

Klubfesten overgik til historien - det var årtiets bedste klubfest, siger de garvede.

  Michael Thimgaard og samarbejdet omkring padelbanen er vi meget taknemmelige over. Det er flot at vi kan få overskuddet til Faxe tennisklub.

De penge, som klubben har fået fra padelbanen går bl.a. til at få banerne ordnet af et firma.

Der kommer vinylfliser på i køkkenet.

Tøjmanden vil gerne sponsorere nye vind-net.

 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v- Brian Bay og Menna:

I Lejfs fravær har Brian gennemgået det og ikke fundet nogle bemærkninger. Indtægterne er faldet lidt grundet sponsoraterne. Omkostningsmæssigt er der status quo på meste.

Nogle år er der et lager, som bliver solgt ud året efter, det giver lidt forskydninger i regnskabet, fordi lageret ikke bliver talt op og det er fint.

Spørgsmål til regnskabet: Hvor mange medlemmer er der i klubben?

Der er ca. 100 medlemmer.

Der er budgeret med lidt færre medlemmer og derfor lidt mindre tilskud fra kommunen.

Det er alt i alt meget pænt, hvis vi kan havne på plus 10.000 kr. i forhold til klubbens nyanskaffelser. 

Jacob spørger til aftalen med Thimgaard - VI har en aftale om at vi får 10 % af overskuddet. Pengene figurerer først i 2022-regnskabet, da de først er kommet på kontoen i 2022.  


5. Indkomne forslag:

 • Wannasport -Nina er blevet kontaktet om vi som klub er interesseret i det. Det er der ikke interesse for
 • Brian Bay har forslag om at revisorposten fremover kaldes for bilagskontrollant/bilagskontrol. Jacob P. Det bliver vedtaget.
 • Nikolaj Krag med forslag til kommende klubturnering og fortæller at det har fungeret godt i mange år, men deltagerantallet er dalende og der skal ske noget for at holde liv i turneringen.

Vi har noget særligt her i Faxe, bl.a. en vandrepokal. Det er der ikke mange klubber der har mere og der bliver sat en ære i at vinde den.

Nikolaj har talt med flere forskellige medlemmer om turnering og der er mange holdninger og idéer. 

Tovholdere for klubturnering: Lars, Jacob P. og Nikolaj. De arbejder videre med de mange idéer og der kommer snarest en tilmelding, da den afgør hvilken turneringsform, der kan laves.

Hvor kan man melde sig ind med gode idéer?

Brian Hansen fortæller, at der kan laves arrangementer via hjemmesiden, som f.eks. kontingentbetaling, hvor man kan oprette begivenheder/arrangementer, som folk kan melde sig til. Maria Har administrator-rettigheder og er derfor med i udvalget .

6. Valg til bestyrelsen: Ulige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.

        Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer.  på valg er Maria Høiler (villig til genvalg)  og Lone Kristensen (villig til genvalg). Begge bliver genvalgt.


        Hvert år: 2 suppleanter som 1. og 2. suppleant for 1 år. Jakob Windfeld (villig  til genvalg) og Rolf Jensen (modtager ikke genvalg)

Nikolaj Krag er valgt til 2. suppleant i stedet for Rolf.


7. a. Valg af 1 revisor i ulige år for en 2-årig periode

    b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.  

Menna Poulsen (villig til genvalg) Menna bliver genvalgt.


8. a. Budget for det kommende år til drøftelse –
    b. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.

Nuværende kontingent-niveau fastholdes.


9. Eventuelt.

Til orientering og debat

 • Årshjul - Maria præsenterer: Der er nogle faste arrangementer, ifølge klubbens traditioner. Årshjulet skal give alle overblik og mulighed for at komme med nye/egne input til kommende bestyrelsesmøder og nye idéer/arrangementer. 
 • Banen skal gøres klar til at der kan lægges ny grus på.

Maria H. skal lave et event på hjemmesiden ang. Baneklargøring, så det professionelle firma kan komme til. Hans fortæller at der er lovning på at banerne stårklar til 1. maj -det betyder at der ikke kan være Tennissens dag og at der skal fastsættes ny dato til standerhejsning -Bestyrelsen tager sig af det ved næste møde.

Let baneklargøring: Mandag d. 18/4 Der skal tages brædder af mm.

 • Træning for begyndere, voksne og ungdom varetages fortsat af Jakob W.
 • Trænerkurser - dato og tid. Hvem har lyst?  Det er vedtaget, at der ikke er begrænsninger for antal, der kunne ønske sig trænerkursus. Ingen melder sig på dagen. Henvendelse til Nina ved interesse -Jakob kan godt bruge en makker og som minimum en vikar, så ikke træningen skal aflyses, når han er forhindret.
 • Klubaftener rykkes til torsdage i forlængelse af træningen for at byde de nye medlemmer velkommen i klubben og få dem ind i klubfællesskabet, samt at finde ny træningsmakkere.

Klubaftener afholdes på torsdage fra 5.maj til 30/6 -ingen klubaftener i august til nedlukning. Der laves en liste, som hænges op -meld jer 2 og 2 til at varetage en enkelt aften. Er der dage uden nogen skrevet på afholdes de uden spisning.  

 • Holdturnering: Holdet og holdlederne skal tage ansvar for at melde kampene ud og notere ændringer i programmet, så alle interesseret kan komme og være tilskuer. Listen hænges op, som sædvanlig. Det kan skrives på Facebook evt. kontakt, Maria hvis der er brug for at lave et opslag.

Jacob K. takker for støtten til 1.holdet i sidste sæson.

 • Lokale kampe - turnering a la det gamle DGI? Menna spørger om bestyrelsen har talt med DGI i forhold til om de arrangerer turnering, som tidligere. Det er der ikke.

Menna synes at der skal lægges lidt pres på DGI og spørge til om de har tænkt sig at ændre den turneringsform, som de præsenterede sidste år -den passer ikke til små klubber. Der er enighed om at den gamle form er bedre og vigtigt indslusning af nye i forhold til at spille kamp uden at blive fuldstændig overmatchet.

Hvem vil kontakte DGI? Menna mener at det er vigtigt at det er klubben, der kontakter DGI. Menna vil gerne hjælpe til med at få skrevet til de rette.  

 • Klubfest: Nikolaj og Lars sætter dato og engagerer Peter Stjernby. 
 • Dameaftener: Nina og Maria arrangerer/inviterer

Første dameaften bliver kun for Faxedamer og der kan vi tale om hvordan det efter skal være fremover, om f.eks. andre skal inviteres?

 • Herre aftener -der er enighed om at der skal være herreaftener. Hans, Kurt og Niels vil gerne arrangere. Lars vil gerne hjælpe til.
 • Mails fra klubben - nogle modtager ikke. Opdater jeres mailadresser og tjek spamfilter. Nye mailadresser skal man selv rette i sin brugerprofil- der kommer mange mails retur, fordi de ikke længere eksisterer og der er derfor folk, som ikke får besked.
 • Eventuelt: Tak for god ro og orden, samt et fint fremmøde med ”Nye” ansigter.

  Note: Al info og arrangementer skal meldes ud på både mail, facebook og hænges op i klubben, hvis alle skal informeres.

03 02 2022 Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere: Jakob, Nina, Lone, Lejf og Maria

Afbud: Rolf og Lars-Jørgen

Referent: Maria Høiler

Lejf ønsker at trappe ud af sine opgaver. Lejfs opgaver:

Sekretær -Maria

-indkaldelse og dagsorden: Nina og Maria

-Referater: Maria

Hjemmesiden: Vedligeholdelse Maria.

Facebook: Jakob, Maria og Nina (SoME Maria)

Kontaktperson i forhold til diverse mht. turnering er ikke nødvendig. Det overordnede kan sendes til klubbens mailadresse -Skal vi finde en turneringsleder? Der skal findes en holdleder på det hold man er en del af, det er holdets egen opgave. DTF - der bliver holdlederne kontaktet direkte.

Sjælland Syd: Lejf og Menna (Jakob er suppleant) 2 gange årligt.

Avis; Sjællandske og dagbladet: Man sender bare tekst og billede til deres mailadresse. Nina skriver de overordnede ting, som standerhejsning, tennissens dag, klubturnering,

Kontaktperson -hvem skal det være? Det bliver fremover være mailadressen. Idé: klubturnering mm. Presseansvarlig samler resultater og indsender 1 gang ugentligt. Der skal være en lille tekst omkring hvordan kampene er forløbet.

Kassér kan være én uden for bestyrelsen. Lone vil gerne tage over, men vil gerne have Lejf med på sidelinjen.

Indberetning af medlemmer, som betaler kontingent i klubmodul. (Claus vedligeholder Klubmodul) Lejfs opgave har været at indberette kontantbetaling, mobilpay eller over vores konto. Vi aftaler at det skal være indbetaling pr. mobilepay eller kontonummeret -hvis man vil betale kontant, må man finde én som kan overføre for dig.

Der skal også søges tilskud hos kommunen. Driftstilskud - Lejf mødes med Lone og hun laver en liste over.

Søge haltider (januar), det gør man over nettet. Lone vil gerne være kassér.

Ungdomsafdelingen - Jakob skal sørge for at de bliver registreret.

Nye spillere; Registrering - de skal have udleveret en indmeldings-”kupon”, som de skal skrive deres data på første-anden gang man er her.

Træner: tirsdag 17-20.til let øvet (Det er egenbetaling)  Trænerbørsen. Maria spørger Kasper v. Sjælland Syd. Carl Toft?

Hans spørger i DGI.

Klubaftener:

Der skal lave en liste over klubaftener inden generalforsamling. Dem, der melder sig til en klubaften, har ansvar for at bytte, hvis man bliver forhindret selv. Første klubaften er torsdag d. 5. maj. Maria laver en liste.

Gennemgang af regnskabet og godkendelse.

Gennemgang af budget: Faste sponsorater

Fondsmidler - ansøgninger

Drift -vedligehold (tilskud v. kommunen)

Nyt gulv i klubhuset: køkken og mellemgang - Vinyl, så vi undgår ridser, sprækker mm.

Varmtvandsbeholder

Blandingsbatteri til bruserum

Ikke refunderbare omkostninger

Baneudbedring

Hans har indhentet tilbud - 3 forskellige muligheder:
1) 3 baner forårsklargøring 20.900 kr. (vi vil have nye midteranker i og depotaffald skal med i prisen)

2) 2 baner m. opretning 22.000 kr.

3) 2 baner maskinopretning  og 4 Ton grus.

Vi er enige om, at vores baner grundlæggende er virkelig gode og at det vil være et sats at starte helt forfra. Det er kun 10 år, siden de er laseroprettet, så vi er enige om at

Hushold: sæbe, toiletpapir, kaffe, the, mælk, opvaskemiddel.

Træning:  mandag og torsdag kl. 16 -18 (ungdom 16-17 og voksen 17-18) Jakob vil invitere/motivere ungdommen til at spille på en bane selv i den time frem til klubaften.

Datoer til kalenderen:

Generalforsamling 14. marts 2022 kl. 18 til spisning. Chili Con carne & ris.  (Nina laver til 15 og Maria laver til 15) Hans og Lone bager Foccasia.

Søndag d. 24/4 kl. 10 er der standerhejsning.

Vi skal have en mærkedagsliste ophængt -Sanne er fyldt 60 år 2/2-2022. Klubben giver gaver ved runde fødselsdage og jubilæum - Nina hænger op. Hans køber gave til Sanne.

Præstø inviterer til 100 års jubilæum (De har jubilæum d. 21. juni - dato for afholdelse er ikke planlagt) og vil gerne lave en lille turnering for de lokale omkringliggende små klubber.

Haslev damer vil gerne spiller træningskampe - Maria og Jens (Haslev) aftaler videre.

Hvilke damer er interesseret i Faxe tennis?

Generalforsamlingen:

·         Samle holdlederne efter generalforsamlingen og bede om en presseansvarlig: Brian Bay - Jakob spørger før generalforsamlingen.

Avis; Sjællandske og dagbladet: Man sender bare tekst og billede til deres mailadresse. Nina skriver de overordnede ting, som standerhejsning, tennissens dag, klubturnering mm. Presseansvarlig samler resultater og indsender 1 gang ugentligt. Der skal være en lille tekst omkring hvordan kampene er forløbet.

Haveansvarlig: Lejf.

April: Nyhedbrev ang. Baneåbningsdag og træning; begynder, junior på mandag og torsdage, samt klubaften og tirsdage 17-20 selvbetalt træning for øvet voksen (træner) Nina og Maria

Opslagstavlerne skal aktiveres ude og inde. Lyskæder og nyheder i flot farver. Nina og Maria

18 10 2021 Referat af bestyrelsesmøde FTK

Deltagere: Jakob, Nina, Lejf, Hans, Maria, Lone og Lars-Jørgen.

Afbud: Rolf.

1)      Status på året der er gået og plan for næste sæson:

·         Vind-net ml. bane 3 og padelbanen: Hans har talt med den nye Meny købmand, Fie Blume og Allan SJEB i forhold til at få nye bannere på bane 1 og 2 og flytte de gamle ned ml. bane 3 og Padel.

·         Nyt køkkengulv skal lægges i efteråret og er første prioritet i forhold til de midler, som Padelbanen har indtjent til Faxe tennisklub.

Lars spørger Per om han vil måle op og bestille slidstærkt laminat/pergo. Lars, Per og Hans lægger nyt gulv i efteråret, som planlagt. Lars er tovholder for dette punkt.

Forårsopgaver -hvordan skal de prioriteres?:

·         Male klubhus færdigt

·         Planering af banerne; skal der et firma til? Hans undersøger pris.

·         Vanding af banerne: Hvis det er et automatisk anlæg, så skal der være en ansvarlig til at vedligeholde det. Det giver bedre mening at få et pumpehus, som kan øge trykket på vandet.

·         Banelys - Lars har pris på lys til bane 3, så der skal som næste trin søges fonde. Kurt og Hans Jørgen ansøger fonde, når det bliver aktuelt, da nogle fondsmidler først frigives, når ”projektet er i gang.

·         Tilgang til bane 3 er problematisk ved turneringskampe -der skal ikke være ”trafik” midt i kampene mellem bane 1 og 2. Hans taler omen fast kode til Padeldøren,  som holdlederne får. Alternativet er at få lavet en låge fra stien til bane 3 (den idé kommer til, da der tales om baneudbedring og den smalle tilgang til bane 3, men også en unødig udgift hvis vi kan få en kode)

2)      Træning i kommende sæson

·         Hvem: Jakob vil meget gerne være ungdomstræner. Rolf?

·         Klubben vil gerne uddanne flere trænere -hvem kan være interesseret? Vi vil gerne sende 2-4 afsted på trænerkursus, som kan være en del af trænerteamet og indgå i ungdomstræningen. (Dorthe!)

·         Dag og tid: Det bliver mandag og torsdag kl. 16-17 ungdom og 17-18 voksne. Torsdag er også klubaften fremover.

·         Ungdommen skal kun betale kontingent.

·         Voksne på 2. års træning, skal de betale et symbolsk beløb for træning?

Der er enighed om at træningen skal forblive gratis for at fastholde medlemmerne. De skal inviteres ind i klubben og spille med andre ved at træningen ligger lige før klubaften.

·         Booking af bane: Jakob booker selv bane

·         Hvordan gør man når der skal bookes baner til kamp og de er optaget? Turneringsholdets kampe har fortrinsret til banerne og hvis banerne er booket. Alle bookninger til klubkampe, holdkampe, DGI-kampe skal skrives i noterne, som kamp, så der ikke er tvivl. Herreraften/dameaften. 

·         Ungdomsansvarlig: Jakob skal stå på som ansvarlig på hjemmesiden. Maria vil gerne bakke op om ungdom og lave forskellige slags turneringskamp internt eller invitere nogle til at spille med.

·         Kasper Kofoed: Nina skriver til ham med tilbud om at kunne træne i Faxe tirsdag kl. 17-20 Hvis han ikke svarer retur inden d. 1/12 så arbejder vi for at finde en anden træner. Maria laver et opslag til klubbens opslagstavle ang. Træning, når Nina har en tilbagemelding, så det ikke kun er dem Kasper tidligere har trænet, som får tilbuddet.

3)

Tennissens dag -rekruttering af nye medlemmer. Det er lørdag d. 30/4-2022 kl. 10-13 frokosthygge som afslutning. Nina er tovholder på den -Brian Bay, Dorthe og de ”Nye” Susanne, Lone, Cecilie, Jesper og Camilla til at være med på dagen og fortælle om hvordan det fungerer, når man er ny. Maria tager kontakt til dem og spørger.

4)      TennisCamp? Jakob vil gerne afholde tennisskole igen til næste sommer, men reducere til: Mandag til torsdag i tidsrummet 10-14. Vil gerne afholde det i uge 26, den første uge af skolernes sommerferie og ugen før fodboldskolen.

5)      Klubaftener næste år:

·         Torsdage kl. 18 til vi ikke gider længere. Vi har valgt at lægge klubaften i forlængelse af træningen torsdag, fordi vi rigtig gerne vil skabe en hyggelig og god klubkultur, hvor gamle tager imod nye og alle spiller med hinanden. 

·         Der skal sætte ansvarlige på alle datoerne fra en start: én fra bestyrelsen og 1 anden. Hvis ikke der er andre end bestyrelsen, som skriver sig på listen, så må man som klubmeldlem forvente at man kan blive spurgt. Vi håber, at der vil være flere, der har lyst til at give en hånd med. Er der ikke andre end bestyrelsen, som melder sig ind på dagene, så gennemføres klubaften alligevel, men uden mad.

Der vil kun være klubaftener i forårsperioden. Erfaringen viser, at der er travlt med afvikling af diverse turneringer og derfor hverken tid eller overskud til at deltage i klubaften august-oktober.

6)      Diverse praktiske opgaver:

·         Rengøring: Lone Pedersen vil fortsat gerne, men har brug for en makker. Er der nogen som vil byde ind på rengøring 1 gang om ugen sammen med Lone?

·         Indkøb af sodavand og øl; Hans.

·         Indkøb af toiletpapir, kaffe, håndsæbe, opvaskemiddel, servietter, paptallerkner mm.: Nina

·         Oprydning: Alle - ryd op efter dig selv, som du plejer.

·         Havemand/dame: 150 kr. i timen, hvem kan tænkes at løse den opgave?  Er der nogen, som kender nogen? Maria spørger mor og søn.

7)      Banelukning:

Nu på lørdag d. 30/10 Vel mødt alle sammen, håber at mange giver en hånd med -det kan klares på en formiddag. Vi starter kl. 9.00 med kaffe og morgenbrød. Maria.

Maria skriver mail rundt til alle med anvisning til referat på hjemmesiden og datoer for nedlukning mm. Maria

8)      Årshjul: Maria og Nina laver et visuelt årshjul, som skal give alle et overblik over klubbens opgaver og arrangementer henover året.

Brian Bay sidder for 2 år og blev genvalgt 2021. Menna er suppleant og skal spørges hvert år.

Jakob og Rolf er suppleant -Jakob modtager gerne genvalg. Nina laver indkaldelse slut februar

9)      Evt.

·         Indtægt fra Padelbanen 35.000 kr. hvad skal de prioriteres til?

·         Beskæring af træerne omkring banerne har kommunen ikke taget sig af endnu.

·         SoMe skal der lægges noget op i tråd med årshjulet? Holdlederne skal kobles på Facebook, så de selv kan lægge billeder og resultater op eller via Maria -det er et stort ønske, at klubkampe datoer bliver meldt ud på facebook, så andre kan komme og heppe. Hvis ikke du selv kan/vil eller ved hvordan er du velkommen til at sende dato og tid, når en kamp er planlagt, til Maria Høiler på 24201889 og så vil jeg lave et opslag.

·         Der er meget ekstraarbejde i forhold til nedfaldsblade, kastanjer osv. På bane 3. Hans er i dialog med kommunen.

·         Der skal købes flere, måske dobbelt op på de bolde, som bliver turneringsbold næste år. De blev lidt for hurtigt udsolgt i år -Hans taler med Allan fra SJEB om en god pris og nyt vind-net med flot tryk.

·         Hans fortæller, at der i morgen kommer en repræsentant fra DGI og evaluerer på Tennissens dag tirsdag d. 19/10 kl. 19.00 Alle er velkomne til at deltage. Lige p.t. er det Hans og Jakob der deltager.

·         Generalforsamling d. 14. marts 2022:

Genvalg eller ikke genvalg: (Man svælges ind for 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år og formanden i ulige år). Hans, Lars og Nina er ikke på valg. Lone og Maria er på valg.

Næste bestyrelsesmøde: slut januar -planlægning af generalforsamlingen i marts.

Vi håber på at se rigtig mange af jer først ved klub nedlukningen på lørdag kl. 9-13 og dernæst ved generalforsamlingen 

29 06 - 2021 Referat af bestyrelsesmøde

Tilstede: Hans, Lejf, Nina, Jakob, Lars-Jørgen og Maria

Referent: Maria

Dagsorden:

1.       Padelbanen -overskud for dette år er estimeret til 30-50.000 kr. Det er virkelig fornemt. Vi skal dog nok ikke planlægge ud fra det beløb, men være lidt afventende i forhold til kommende sæsoner og muligt overskud, da der popper mange nye padelbaner op rundt omkring lige nu.

2.       Træning: Hvordan funger det?

Jakob synes det fungerer fint. Der er 4-6 til begynder voksentræning. Ungdom ml. 6-10 elever. Tiderne fungerer rigtig fint mandag 16-17 ungdom og 17-18 voksen, samt torsdag 17-18 ungdom og 18-19 voksen.

Jakob tager lige en snak med Rolf, hvordan det ser ud i forhold til det nye job, som han har fået. Fordeling af træneransvaret mellem dem på de 2 dage, så der altid er én med en plan. Hvilken dag de hver skal have med primært ansvar og hvad de gør ved ”afbud” fra én af dem.

Vi taler om, at det er en god idé at sende flere afsted på trænerkursus, så vi kan få et ”team”, så ansvaret kan deles over flere endnu og der er nogle at sparre med i klubben.

Hvem der vil på hjælpetrænerkursus eller trænerkursus? Når man melder sig, forpligter det at indgå i Faxe tennis trænerteam.

Folk skal selvfølgelig selv melde sig, men der kunne jo godt prikkes til nogen. Der er flere gode forslag: Frederikke, Dorthe, Thea, Tobias.

Maria fortæller at Thea allerede har været på hjælpetrænerkursus her i foråret.

Ungdom -Hvordan fastholder man interessen hos de dygtigste? Det er en udfordring at være én træner til 3 niveauer, selvom det kun er fordelt på en 6-8 unge. Der er altid nogen, som ikke helt bliver mødt på eget niveau.

En mulighed kunne være at der laves samarbejde og f.eks. nogle miniturneringer med f.eks. Haslev. Jens, som er ungdomsansvarlig har selv kontaktet Maria i forhold til samarbejde og der er aftale om at tale sammen til august.  

3.       Tenniscamp:

Hans hjælper Jakob og fortæller, at der er fart over feltet. Der er behov for at være 2 voksne/trænere, selvom der få deltagere. Det er sjovt, men det er en lang dag -måske der skal tænkes i at reducere dagen til f.eks. 9/10-14, hvis der skal være Camp igen næste år. Niveauet er meget spredt, så hvis der skal være tennisskole næste år, så er det en god idé at samarbejde med en anden klub (Haslev-Vordingborg).

Jakob har fået en faktura fra DGI, som han sender til Lejf.

Klubaftener: De første 4 var der godt gang i den og så faldt deltagerantallet.

Sidste klubaften aflyses og der afholdes ikke klubaftner efter sommerferien.

Der har tidligere været tradition for at det er bestyrelsen, der tager sig af maden på klubaftner - det vil det ikke være fremover. Bestyrelsen sætter rammen for klubaften, men det er ALLE klubbens medlemmers ansvar at afholde klubaften. Der er ca. 10 klubaftner på et år - det er 10 personer som skal melde sig!

Der sættes en ansvarlig på fra bestyrelsen, som har det overordnede ansvar på dagen og deler opgaven med et klubmedlem. Dagene fordeles mellem bestyrelsen og det forventes at andre medlemmer selv byder ind på en dato sammen med et bestyrelsesmedlem -ellers tager opgaven på sig, hvis der spørges.

Der skal også lukkes og slukkes - det er en fælles opgave for alle deltagere på klubaften!

Mange i bestyrelsen har været ophængt på onsdag og har derfor heller ikke kunnet være med på klubaften, som ønsket og tankerne for klubaften, som et socialt arrangement, hvor ny og gamle medlemmer mødes og spiller på tværs -lærer hinanden at kende og får måske endda lavet aftaler om spil på andre tidspunkter.

Det er derfor besluttet at Klubaften rykkes til torsdag i næste sæson i forlængelse af ungdoms- og voksentræningen, så de bliver og er en del af klubaften.

Når vi starter klubaften op igen, bliver den flyttet klubaften til torsdag kl. 18 i forlængelse af voksentræningen, så ungdom og begynder voksne bliver hængende og er med.

Boldmaskinen: Der bliver brugt forkerte bolde til boldmaskinen - STOP venligst at at bruge alle mulige bolde, maskinen går i stykker. Der må KUN bruges Academy og bold med GRØN prik. Der er købt en ny spand bolde til boldmaskinen, som ankommer i weekenden.

Turneringer: Der er ingen der ved noget om klubben, da der ikke er sendt noget ud. Der mangler en PR -mand/kvinde. Der mangler noget omtale i lokalavisen.

Holdlederne skal sende info videre til Rolf og så han kan samle sammen turneringsresultater sammen for en uge og sende resultaterne ind til avisen. Holdlederne skal skrive resultatet og hvem der har spillet for Faxe og hvem der blev spillet mod.

Lars-Jørgen synes ikke, at vi skal være med i TennisØst igen. Der er meget langt at køre til de fleste kampe og der er mange kampe at afvikle på én dag.  Eller måske skal der kun være et hold.

Anlæg/baner opgradering:

Der er lagt en plan for, hvad vi skal investere i på sigt, som vi skal forholde os til, inden der lægges nye planer, men derfor kan pris osv. godt undersøges. Det skal være på plads inden en fondssøgning f.eks.

Lys på banerne er første prioritet!

Køkkenet skal ordnes i efterår.

Der er opstået nye behov, som vi ikke har kunnet forudse i forhold til at der er kommet en padelbane-både lyd og visuelt. Der er også gener fra

Visuel afskærmning med vind-net i kommende uge.

Forslag om ny investering i indgangsdør til bane 3, da det er en udfordring at komme ind på bane 3, når der spilles kampe. Lars undersøger pris osv.

Vandingsanlæg -Præstø er et godt eksempel. Lars undersøger prisen.

Der er nok behov for at vide hvad der skal gøres -det skal beskrives. Banerne har ikke set så godt ud grundet sygdom hos gartneren.

Der skal måske være en baneklargøring midt på sæsonen. Hvis man beslutter sig for at tage en tørn -

1)      Vand

2)      Grus på som planeres

3)      Tromle

4)      Vand igen

Der skal en gruskasse ned på bane 3 - Hans køber én.

Klubturnering -afslutning/klubfest:

Der er næsten ingen tilmeldte -hvorfor? Skal ranglisten genoplives?

Dato for klubfest er lørdag d. 18/9-2021. Fra klokken 9 er der afvikling af finalekampe.

Adler sørger for underholdning -”Pianoman”.

Velkomst og drinks v. klubben -resten står folk selv for. Fadølsanlæg lejes eller lånes af Maria.

Evt:

Adler har 30 års jubilæum 15. juli 2021 - det fejrer vi til klubfesten.

Det besluttes, at der skal købes en ny grill -den gamle er slidt op, men den skal gemmes til klubfesten, så vi har to til den dag. Der købes også en kasse til grus til banen 3

Der skal findes en dato til at male klubhuset færdig - fredag d. 10/9 kl. ?  (Maria og Lars-Jørgen kommer efter kl. 15) og evt. lørdag d. 11/9 kl. 10.

Der afholdes næste bestyrelsesmøde, når vi alligevel samles til at male klubhus.

14 04 -2021 Konstituering af ny bestyrelse

Tilstede: Hans, Leif, Nina, Lone K., Rolf og Maria.

Afbud: Jakob og Lars Jørgen.

Referent: Maria

Der er en fast dagsorden til dette møde, som Leif har rundsendt.

1.        Alle de nye medlemmer bydes velkommen.

 2.

Der vælges nye ansvarlige til poster

Næstformand/-kvinde, sekretær og ansvarlig for ungdomsafdelingen i samarbejde med trænerne; Rolf og Jakob

Næstformand: Nina Pedersen

sekretær: Maria Høiler.

Ungdomsafdeling: Maria Høiler 

3.       Opgaver:

Tennis Øst og DTF: Brian Bay Indberetter spillere osv. Holdlederen videregiveroplysningerne til Brian ved sæsonstart.

Facebook opslag: Maria, Nina og Jakob -vi vil meget gerne have bidrag til siden (I må meget gerne selv lægge op -kontakt Jakob W.)

Opslag til tavlen med kontaktinfo: Maria

Indberetning af kampresultater til pressen: Rolf - Holdlederne skal sende lidt omtale og resultater til Haslev/Faxe posten og Sjællandske.

4.       Træning:

Ungdom og voksen begyndertræning: Rolf og Jakob.

Træner kursusdeltagelse betaltes af klubben og der ansøges efterfølgende tilskud hos kommunen.

Træning v. ???   -Der er egenbetaling. Klubben lægger bolde og baner til ved holdtræning.

Der er en forhåbning om at Kasper Kofoed vil blive træner i Faxe Tennisklub igen i år dvs. tilbyde brugerbetalt privat- og holdtræning, men vi mangler etendeligt tilsagn fra ham.

5.       Priser mm.:

Øl og vand: Vi er enige om at prisen forbliver 5 kr. pr. stk.

Bolde: Head DTF. Pris hos Hans Henrik -han kan sælge 1 rør m. 4 bolde for 52 kr. Vi er enige om at købe af Sportigan (Hans Henrik) i år og sælge den til 60 kr. pr. rør.

”Overskuddet” går til at dække lidt af boldforbruget ved turneringer, som klubben giver medlemmerne (-der er altid underskud)

Boldindkøb revurderes årligt. Der købes omkring 3 kasser bolde af 18 rør årligt.

Boldene er lidt dyrere end sædvanlig, men vi har besluttet at støtte lokalmiljøet og Sportigan, som vi har modtaget 3000 kr. i sponsorat fra og Hans Henrik bakker også op om klubben med f.eks. flag, som han sætter op ved tennissens dag osv.

Klubbens bidrag til turneringskampe: Betaler for tilmelding, baner og bolde (ca. 900 kr.)

Nøgler: Der er ikke flere klubnøgler. Hans bestiller 20 nøgler. Èn nøgle koster 60 kr. -kun for medlemmer.

Der er p.t. kun 4 nøgler til det blå skab (Leif, Rolf, Hans og Lone), hvor nye bolde låses ind. Det vedtages at alle i bestyrelsen skal have en nøgle, så alle kan sælge bolde.  Hans får lavet 3 nøgler til Lars Jørgen, Maria og Nina

 Medlemmer kan tage gæst med til 50 kr. Turister o.l. kan leje en bane for 100 kr. for en time -hvordan skal det arrangeres? Hvem skal booke for dem?

Hans skal stå, som kontakt i forhold til hvis turister vil leje banen på timebasis.    Pris 100 kr. i timen.

Pris for klubaften (med grillguf) fastholdes på 30 kr. pr. person.

Leje af boldmaskinen: gratis for medlemmer. Introduktion på søndag v. standerhejsning kl. 10.00

Boldene til boldmaskinen - Tennispoint: Leif bestiller.

Opslag til opslagstavlen Ude/Inde:

Nye informationer -beslutninger skal sættes på opslagstavlen inde i klubhuset: Vigtige datoer; baneklargøring, standerhejsning, turnering, nye tiltag forslag, opfordringer osv.

Bolde 1 Head DTF: 4 bolde pr. rør 60 kr. stk. Mobilepay: 101846. Maria (Husk at laminere.) -Maria

Kontaktinfo: Klubbens mailadresse og Hans TLF. -Maria

Billede og navn på bestyrelsesmedlemmer. -Maria

Info om årets arrangementer og de ugentlige begivenheder. -Maria

6.       Nye medlemmer:

Leif fortæller at der engang var: Onkler og tanter -nogen der tager sig af de nye, opfordrer dem til at komme til det forskellige, finde makkere og træningsmakkere. Vi skal alle være opmærksomme på nye ansigt og hjælpe dem ind i klubben.

7.       Standerhejsning søndag d. 18/4 kl. 10

Der bliver serveret pølser og brød mm. traditionen tro -Leif sørger for indkøb.

Program for dagen:

-Velkommen til den nye sæson

-Nationalsang og hejsning af flag

-Banerne indvies med social valgturnering

8.       Kommende opgaver og tiltag:

Hans er i dialog med kommunen i forhold til beskæring af træer omkring bane 3 og toppen af Tujaerne ved bane 1 -Der skal ”barberes” 1 m. af og samtidig er Hans i dialog med kommunen om at få en gammel saltkasse, som der kan være grus i placeret ved bane 3.

Der skal tages et fællesbillede af bestyrelsen til hjemmesiden, infotavlen og til Thorkild ”Sjællandske, samt lidt info om tiltag i kommende sæson, træningstider osv. til avisen med tekst. Forslag til at Maria og Nina forfatter teksten.

Gartnerne: Slå græs, ordne bed, krukkerne vandes og gødning, skrænten til bane 3, male stakit - Havefolket (Britta Johansen og Adam Høiler) har accepteret opgaverne.

Skrald skal selv transporteres til skraldespandende ude ved indgangen og sorteres. På forhånd tak.

Baneansvarlige: Vi søger medlemmer, som vil tage det overordnede ansvar for at hold 1 bane ukrudtsfri og velplejet -alle skal selvfølgelig bidrage, som hidtil. Vi mangler én eller to til at have et øje på bane 2 -tak til jer der allerede har meldt jer.

Bane 1: ?

Bane 2: Kurt

Bane 3: Leif og Hans

9.       Nært forestående  arrangementer:

Onsdag d. 21/4 er der første klubaften kl. 18-? Vi håber at mange vil støtte op om årets første klubaften, Husk tilmelding til spisning.

Hans er Grill-mester.

Maria køber ind til grill - Klubaften d. 21/4-2021.

Nina booker baner hele året til Klubaften og laver en seddel med alle onsdage, som Grillmestre kan skrive sig på -kom frisk og tag ansvar for en aften eller 2 henover året. Grillmesteren bestemmer menu.

Lørdag d. 8. maj Tennissens dag -meld jer gerne på banen til at være med på dagen.

Lørdag d. 15. maj fra kl. 9 - (morgenmad) bliver der malet klubhus. Hvem vil komme og give en hånd, selv en time er en hjælp? Hans køber maling, pensler og afdækning.

Evt:

Mail til klubbens medlemmer i forhold til + 40 turneringen (4. division) sendes ud og der er brug for hurtig tilbagemelding til www.tennisfaxe@gmail.com  HUSK gerne CC til  Lone Kristensen, Emne: turnering

Idéer og forslag til bestyrelsen kan lægges i postkassen i klubhuset.

Båstad dametur i det tidlige efterår arrangeres af Nina og Maria.

Swedish open i 5-7. juli i Båstad? 

Referat

Generalforsamlingen lørdag, d. 4.april 2021

Der var et meget fint fremmøde til generalforsamlingen ca. 20 personer.

Morgenbrød og kaffe til alle.

Dirigent: Brian Bay

Konstatering: Generalforsamling er lovligt indvarslet 14 dage før.

Normalt er der krav om afholdelse inden 31. marts, men grundet forsamlingsbegrænsningen tidligere, forventes det, at der ses igennem fingre med dette år.

Pkt. 1 Valg af stemmetællere, tages hvis behovet opstår.

Pkt. 2 Formandens beretning:

Der er ikke sket så meget, som man kunne ønske grundet nuværende forsamlingsforbud mv.: Ingen klubfester, klubdage o.l. det har været lidt trist, men er godt at se frem mod

Der er dog kommet en del nye medlemmer i bestyrelsen, som kommer med ny energi, det er dejligt.

Der har været hold i både DTF og DGI. Lone fortæller om kommende sæsons turneringers nye rammer og meddeler at der er tilmeldt er to +40 hold. Der bliver sendt mail rundt, så man kan tilmelde sig.

Padelbanen trækker rigtig mange kunder og når indkomsten er på 60.000 kr. tilfalder øvrige beløb Faxe tennisklub -det tyder på, at der allerede i år begynder at komme en indkomst. Banen er næsten altid i brug.

Fornyelser i klubhuset gulv og evt. bliver først i efteråret, da der er prioriteret at få sæsonen skudt i gang.

Tiltag i kommende sæson: Der er tilmeldt 2 medlemmer; Jakob W. og Rolf til instruktørkursus, som dog er blevet udsat, men de vil fortsat gerne varetage træning af ungdom og begyndervoksne (mandag og torsdag kl. 16-18), Tennissens dag d. 8. maj og Tenniscamp i uge 26. 

Sven-Aage og Jette fratræder bestyrelsen, men vil fortsat gerne løfte mange af de opgaver, som de har gjort hidtil. Jette frasiger sig ungdomshold og bestyrelsespost, men vil gerne fortsat varetage de praktiske opgaver i klubben, som hidtil: rengøring og opfyldning af diverse til den daglige drift. Sven-Aage frasiger sig også bestyrelsespost, men varetager fortsat it.

Menna fortæller, at hun er i dialog med Pia fra Hyllinge Tennis  om at lave egen turnering i Sjælland Syd regi grundet de ændringer, der er i den kommende Tennis Øst/ DGI-turnering, som ikke tilgodeser alle de små klubber, heller ikke nye spillere der vil prøve at spille kamp og i det hele taget er foreningslivet ikke taget i betragtning og tilgodeset i den nye turneringsform. Menna er ved at undersøge, hvorfor det er blevet ændret og af hvem -hun har svært ved at finde svar. 

Nina fortæller om plakater og postkort til tennissens dag, som alle gerne må tage ansvar for at dele rundt -Man kan skrive på listen, hvor man hænger op, så ikke alle går til den samme mht. plakaten. Postkortene er tænkt til omdeling i nabolagets postkasser eller til at lægge i en butik eller lign. Frisører har mange besøgende lige p.t. og Marianne foreslår at hænge op nede i corona-testcenteret -alle kommer der mere eller mindre jævnligt.

Beretningen taget til efterretning

Årsregnskabet der udviser et underskud på 3.931 kr og en egenkapital på 271.781 kr: Der er investeret f.eks. hegn v. bane 3 og boldmaskinen. Der takkes for, at der er betalt vinterkontingent uden brok, selvom der har været en meget begrænset mulighed for at benytte tilbuddet.

De 17.000 kr. på elregningen er for etableringen af el ved Padelbanen. Hertil er der givet tilskud i form af sponsorater; 15.000 kr. fra Michael Thimgaard og 5.000 kr. fra elektrikeren.

Der er tilskud fra kommunen til omkostninger. Tilskuddet tilfalder i forhold til hvor mange aktive unge under 25 år, der er i klubben. 

Spørgsmål: Hvis udgifterne til el nedbringes ved f.eks. et solcelleanlæg, så vil tilskuddet fra kommunen tilsvarende falde- det er korrekt.

Det er forslag til at investere i lysanlæg på alle 3 baner og det fremgår ikke af budgettet, da det er de kommende investeringstanker og det skal finansieres via fonde og sponsorer. Menna påpeger at 50 års jubilæum hos Faxe kondi, måske kan betyde muligheden for at hente tilskud hos dem.

Der spørges til udgiften på Småanskaffelser, som er maling til klubhus og træværk, gulv i klubhuset evt. nye fronter på køkkenet.

Regnskabet godkendt

Pkt. 3 Valg til bestyrelsen:

Formand Hans Genvalgt 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Lars Jørgen og Nina Pedersen er valgt (Sven-Aages fratræden)      Jette Pommergaard afgår: Lone Kristensen tager hendes plads (1 år og er så på valg igen)

2. suppleanter: Jakob Windfeldt og Rolf Jensen er valgt.

Revisor: Brian Bay er genvalgt. Og Menna genvalgt som suppleant.

Budget 2021 gennemgået og godkendt. Bestyrelsen foreslår, at kontingent skal være uændret, da der er god balance i økonomien -det er vedtaget.

Evt:

Peter har været i kontakt med Haslev, som gerne vil spille på grus og de har til gengæld bygget en indendørs hal. Hans har talt med Flemming (Haslev formand). 

Skal man kunne booke hinandens baner? Eller hvordan skal det samarbejde etableres. Det er godt at kunne samarbejde - vi skal bare tænke på kapaciteten. Der er tiltage, som tager tider. Vi kan ikke tilbyde det til f.eks. deres turneringer. 

Hvilke tiltag er der i kommende sæson, når man igen må mødes på normal vis? Det er egentlig de samme aktiviteter, som der var førhen, som skal genoptages: dame-/herreaften, klubaften, tilkøb af træning privat eller på hold, klubfest og klubmester-kampene. I forlængelse af tennissens dag d. 8/5 og tenniscamp i uge 26 kan det være en god idé at arrangeres nogle familieaftener eller formiddage i weekenderne, som kan samle op på en evt. interesse fra de, som er blevet inspireret og som giver hele familien mulighed for at være sammen om tennis. Nyt tiltag er en dametur til Båstad i det tidlige efterår (luksus, velvære, hygge og masser af tennis), som der vil blive reklameret for pr. mail og ved opslag i klubben. 

Alle er velkomne til at komme med gode forslag eller tage initiativ til en aktivitet eller tiltag.  Forslag til arrangementer, som kunne genoptages: Nattennis

Peter fortæller, at han har været i kontakt med Haslev tennisklub, som ønsker at samarbejde - de vil gerne spille på grus og vi er interesseret i deres indendørshal til vinter og evt. deres kunstbaner ved meget vådt vejr. 

Hvis man skal have fri adgang til booking hos hinanden, er der i forhold til de mange træningstiltag og forhåbentlig mulighed for at vende tilbage til normalen en bekymring for kø til baner. Peter fortæller, at det mener han er ubegrundet, da de i Haslev ikke har særlig mange bookinger på egne baner. Der blvier talt om gunstige tidspunkter, hvor egne baner ikke benyttes så ofte -fredag aften og lørdag efter kl. 15 -kan det være en mulighed, at tilbyde Haslev de tider? Der er enighed om, at der er en god idé, at spørge Haslev tennis, hvad deres ønsker og tanker i forhold til et samarbejde er. Hans vil gå videre med det, da han allerede er i kontakt med formanden, Flemming. Peter ved at Haslevs medlemmer får en sms, det synes han kunne være smart -kan vi få det? Det er  brugerbetaling på den service og det vil betyde opkrævning af højere kontingent.

Der ytres ønske om en single B-række i klubturneringen. Der har været én tidligere, men ikke nok tilmeldte.

I singlerækken har der været cup-principper hidtil. Der er enighed om, at det er en god idé at indføre en B-række fremover, så alle har mulighed for at være med i turneringen og se om der kommer tilmeldte nok.

Sven-Aage får en gavekurv og tak for hans i bestyrelsen gennem årene. Sven-Aage takker og går af med god tiltro til nye kræfter. Lone Petersen giver Jette hendes gavekurv, da hun ikke kunne være tilstede i dag.

Leif får en erkendtlighed fra Hans, som tak for støtten i hans formandskab. Leif fortæller, at det får han egentlig løn for, da han er ansat til opgaver (midlertidigt  -gennem de sidste 10 år), som der ikke har været andre til at tage over. Han forventer langsom at overgive sine opgaver til andre og fratræde sine opgaver  ved næste generalforsamlingen.

Dirigenten takker for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen.

Referent: Maria Høiler

28 03 2021   Bestyrelsesmøde -viderebehandling af punkterne; 9, 10 og 11 fra  07 03 - 2021

9. Fondsansøgninger: 

Hans har talt med Kurt, som gerne vil hjælpe til med at søge. Han vil spørge om Hans Jørgen, om han vil hjælpe. Der er mange regler for midler fra fondssøgning -dem skal der lige være OBS på inden der søges.

Hvad skal vi søge om? Vi skal have lavet en plan i forhold til hvad, det er vi gerne vil have både nu og på sigt. En prioriteret rækkefølge, så folk kan byde ind, hvis der er noget, som de har kompetencer indenfor.

Leif foreslår at søge til: Lys og vandingsanlæg

Lyset, bør være en fælles ansøgning til alle 3 baner. Ekstra lys på bane 1 og 2, samt lys på bane 3.

Bestyrelsen beslutter:

Lys på alle 3 baner. Hans iværksætter processen.

Vandingen skal optimeres, så vi kan vande på alle 3 baner på én gang. 

Vi taler om at det vigtigste er at der er tryk på slangen.

Hvis det er et selvvandingsanlæg, så skal der være én der sørger for at vedligeholde det, som har ansvaret og passer det. 

Forslag: Man kan tale med de forskellige klubber; Præstø -selvvanding. Hårlev har noget vandingsanlæg siddende på hegnet. 

Lars fortæller, at man også kan sætte en almindlige havevander ud på banen, som alternativ til alt det, som vil kræve penge og ekstra vedligeholdelse.

Der var sidst tale om både kunstgræsbaner og en indendørs hal. Der nogle hensyn at tage i forhold til f.eks. at etablere en hal og vedligeholdelsen - hvis det kommer på tale, skal det være i samarbejde med kommunen.  Det kunne evt. være en god idé, at lave et samarbejde med f.eks. Haslev i stedeet for at bygge egen hal.

Kunstgræsbane på bane 3 Leif mener at der bliver for fugtigt på bane 3 til kunstgræs. Og i forhold til den nye turneringsform, så er der enighed om, at man ikke kan spille på flere forskellige slags underlag. 

10.  Arbejdsopgave-oversigt med ansvarlige eller ledige opgaver. Alle opgaver samles. 

Vil Jette og Sven-Aage fortsætte med nogle opgaver?

Sven-Aage: Fortsætter med at styre computeren, men ønsker ikke andre opgaver. Claus Fnug sørger for klub-modulet.

Jette: Hun vil fortsat gerne hjælpe til, men har ikke sagt noget specifikt. 

Vi skal have listet opgaverne op, så folk kan melde sig ind på nogle småopgaver. 

Når formanden takker ved generalforsamlingen, kan det måske være kærkomment at nævne, at der nævnes de mange opgaver Jette har løst, som bliver udliciteret (fælles) nu. 

11. Hjemmeside 

Hjemmeside -lige p.t. er det Leif, der laver opslag og presse. Den skal være oplysende -ikke det samme som facebooksiden. Det skal være fakta, som er nemme at komme til. 

Facebook (Jakob Windfeld), der er god response på siden. 1200 har set opslaget om tennissens dag.

11. Tennissens dag:

Plan for ophængning af plakater;  3 uger til  14 dage før d. 08 05 Husk at skrive mailadressen på plakaterne til tennissens dag: Tennisfaxe@mail.com

Plakaterne til ophængning:

Lars vil gerne have en 3-4 plakater til hans arbejdsplads.

Sporten, kommunen, butikker, frisører, bryggeri, kalkbrud, 

Rulletavlen ude ved rundkørslen -hvem skal man kontakte?? Nina undersøger det.  Skal vi investere i nogle flag, der kan stå ude ved vejen? DGI -de koster 1100 kr. det er der ikke stemning for, at bruge penge på. Lars spørger Hans Henrik, han har nogle ved butikken, som måske kan lånes -de skal bare stå og være blikfang.

12. Generalforsamlingen

Vi er enige om at kontingentet ikke bør hæves - der har været en fin sammenhæng mellem indtægter og udgifter på trods af, at der er investeret i meget i år.

Valg af dirigent -Leif finder én.

Praktisk omkring generalforsamling/baneklargøring d. 10/4:

Lone køber morgenbrød og pålæg osv. 

Nina køber kaffe, nescafé, 2 x juice, paptallerkner, køkkenrulle og toiletpapir. 

Maria og Lars tager håndsprit med.

Formandens beretning -Sidste nyt:

Klubturnering 2020:

4 hold med i DGI

Og 2 hold med i tennis øst. 

Året hvor padelbanen blev en realitet - det tegner til indkomst fra padelbanen allerede nu. Dejligt, at der næsten altid er nogen, der spiller på banen.

Der er blevet ryddet træer omkring banerne -det er dejligt at folk kan kigge ind.

Ny turneringspuljer - Lone er holdleder og informerer om den nye måde der er arrangeret turneringer på.

Der er planlagt standerhejsning søndag d. 18. kl. 10 - så åbnes der for spil på banerne. 

Der bliver lavet gulv i klubhuset til efteråret. 

Der uddannes trænere: Jacob og Rolf.  

Der afholdes tennissens dag d. 8/5 og tenniscamp i uge 26 hvor Tobias, Thea og William er hjælpetrænere. Der mangler minimum 1-2 voksne pr. dag til at være i klubben omkring frokost, samt indkøb af frugt, saft og lidt snacks f.eks. nødder, saltstænger, kiks osv.

Fredag inviteres forældrene med til tennis og grill, derfor vil det være rart med en grillmester eller 2.

Den nye bestyrelse samles lige efter generalforsamlingen og der skal efterfølgende indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde forholdsvis hurtigt. 

Hvornår skal der sendes info ud om tenniscamp? Vi er enige om, at det er en god idé at gøre det nu, da der er mange aktiviteter, som de unge tilbydes og forældrene begynder at planlægge. Der er begrænset pladser(25).

Jakob bør lægge det op på F.B. og hjemmesiden. 

Maria laver flyer med al info omkring div. Aktiviteter og priser klar til tennissens dag, så folk kan tage en med hjem.

Ny turneringspuljer - Lone informerer. 

Turnering - skal vi lave vores egen? 

Der bør laves en skrivelse til Kurt Søndergaard. Puljesammensætninger og afstand til klubberne.  2 mix, 2 DD og 3 HD. Der er for krævende tidsmæssigt og det udelukker nye spillere fra at kunne træde forsigtigt ind i at spille kampe, som i den tidligere måde at arrangere puljer på (serier)

Voksentræning: Kasper Kofoed er på tale, han har henvendt sig - vi taler om at det skal koordineres i forhold til den anden træning, så ikke alt for mange dage bookes fast af træning. 

Årlig dametur til Båstad i efteråret.

Instruktion til boldmaskinen for bestyrelsen og klubbens medlemmer - hvornår skal der laves en dag?

Næste bestyrelsesmøde: kort efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde Faxe Tennisklub 07 03 2021

Tilstede: Lars Jørgen, Sven Aage, Lone, Nina, Hans, Leif og Maria (Jakob deltog kortvarigt ang. træning og tenniscamp).

Referent: Maria

Dagsorden og referat:

1. Generalforsamlingen er altid slut marts, såfremt det er en mulighed (corona).

Der aftales generalforsamling til lørdag d. 10/4 kl. 9.00, hvor der inviteres til morgenmad (efterfølgende åbningsarbejde på banerne)

 På valg er: Formand Hans og Lars Jørgen. (Sven- Aage og Jette ønsker at træde ud af bestyrelsen) Lone og Nina træder ind i bestyrelsen i stedet for at være suppleanter. Der skal findes 2 nye suppleanter. Forslag: Jakob Windfeld og Rolf.

2. Bane klargøring:

Fredag d. 9/4 kl. 9-12 og lørdag efter generalforsamlingen.

Lars laver en tjekliste, så man kan se hvilke opgaver der er og tjekke af, når opgaven er klaret.

Tidligere udtrykt ønske om professionel assistance i forhold til udjævning af baner og linjer, er umiddelbart ikke relevant. Vi håber, at denne opgave kan løftes i samlet flok. NOTE: medlemmerne skal have kort forklaring af hvordan det gøres bedst - at vande af, køre grus på og tromle.

Forslag til baneansvarlige: Der bliver sat navn på hver bane, som har det overordnede ansvar for banens beskaffenhed og sørger for hjælp til vedligeholdelse. Der skal også være en generel appel til at alle tager

ansvar og giver en hånd på banerne f.eks. før/efter spil ved behov.

3. Økonomi:

Gennemgang af regnskab: Overordnet har det været et fint år. Et lille overskud, hvilket er tilfredsstillende med henblik på årets store investeringer.

Der har været 114 medlemmer sæson 2020 - og en derfor en betydelig højere kontingent indtægt. Der har være dobbelt op på det kommunale tilskud: Aktivitetstime-tilskud til unge under 25. Leif har tydeliggjort, hvorfor det ikke er muligt at opgive timeforbrug for de unge og det er accepteret.

 Leif søger fortsat kommunale tilskud. Kommende sæson forventes et betydeligt fald i kommunalt tilskud, da det er beregnet på ungdomstræning henover vinteren (ikke muligt i år) og grundet en uventet pose penge fra kommunen -en sum penge, som kommunen havde til overs og fordelte ud på foreninger.

 Boldindkøb: Der er forhandlinger med Hans Henrik. Head/Winston

 Padelbanen er umiddelbart ikke en del af FaxeTennisklub, men der er flere interesser i spil: økonomisk og potentielle ny medlemmer?

Der er interesse for padelbanens indtjening bl.a. fordi indtjeningen tilfalder Faxe tennisklub, når beløbet har rundet 60.000 kr. Hvad er status? Hans taler med Michael Thimgaard.

Kan vi tiltrække nogle af de mange brugere af banen til tennisklubben? Og hvordan?

4. Budget og kontingent 2021

 Udearealer:

Havedame og nevø vil gerne fortsætte og tilbyder også at påtage sig, at male plankeværket ud mod vejen.

Der er stor taknemmelighed over den måde arealerne blev holdt på i år og bestyrelsen vil meget gerne forlænge ”kontrakten”.

5. Sponsorer og fondsansøgninger:

 Projektering og målsætning:

Hvad vil vi gerne skaffe midler til? Det foreslås, at der laves en prioriteret liste. Langsigtende og kortsigtede projekter.

 Sponsorater 2020:

Ab-elko el-installatør fra Ringsted: ca. 5000 kr.

Michael Thimgaard 15.000 kr.

SJEB 3000 kr. mangler indbetaling.

Lars har talt med Annette ang. Bannere (1400 kr. årligt)

Det aftales at dette punkt fortsættes ved næste møde.

 Anskaffelser: Boldmaskine 9.000 kr.

6. Kommende udgifter:

 Nyt gulv i klubhus: Hans har forhørt sig hos Per Henriksen, som mener det kan gøres på én dag med 3-4 mand. Prisoverslag: ca. 5-6000 kr.

Lone spørger til elementerne i køkkenet -  de er ikke tænkt med ind i renoveringsprojektet i første omgang. Skal de udskiftes på sigt?

 Maling til Klubhuset. Det skal males evt. ved baneåbning?

 Grus: der skal indkøbes 500 kg.

Ovenstående vedligeholdelsesudgifter anslås til ca. 15.000 kr.

Kommende ønsker: lysanlæg 80.000 kr -fondssøgning. Forslag om at der skal kunststof på bane 1 og 2.

Vi aftaler at fremtidsplanerne diskuteres ved generalforsamling.

Hvad med ansøgning hos kommunen til at få bygget en indendørshal?

7. Arrangementer: Jakob Windfeld fortæller om hans idéer og tiltag.

Trænerkursus - Rolf og Jakob skal deltage midt april. Idé: kan Jacob Grønkær være interesseret? Jakob spørger og Jacob Grønkær ang. DGI trænerkursus.

Hvad med Frederikke? (Lars spørger hende)

Jakob og Rolf træner mandag og torsdag kl. 16-18.

Hans fremviser DGI-kataloget, her er masser af gode idéer til spil, lege og boldøvelser. De forskellige boldtyper og øvelser, som styrker tennisforståelsen.

 TennisCAMP i sommerferien uge 26. kl. 9-15 mandag til fredag. Der er også tænkt i aktiviteter ind i området omkring tennisklubben. Det er også muligt at låne svømmehallen en dag.

DGI laver indbydelser. Alle materialer lånes via DGI. Det koster 60 kr. pr. deltager

Jakob er lidt i tvivl om hvor mange deltagere vi kan ”bære”.

Vi taler om, at det kan være en god idé at sætte et lille max. På det vi kan være med restriktioner og hjælpere osv.

Det vil være godt at få lov til at have rådighed over padelbanen -aftale skal lave med Michael.

 Hvad skal det koste? 800 kr -hvad indeholder prisen?

 Hvornår er der sidste tilmelding?

 Jakob har et telefonisk møde med DGI-konsulent i morgen mandag d. 8/3 og forventer at få input i forhold til de ovenstående spørgsmål.

 Jakob kræver ingen løn for sit arbejde, men gratis kontingent for sæson 20/21 for at være træner og afholde TennisCAMP. Der er behov for hjælpetrænere -1 voksen og 2-3 unge mennesker, samt nogle til at styre logistikken og praktiske gøremål.

Idé: det kunne være smart at invitere forældrene til at være med på en af dagene, når de alligevel skal hente børnene. En konkurrence voksne mod børn og efterfølgende spisning - fredag aften f.eks.

 Tennissens dag 8. maj -Er der bestilt markedsføringsmateriale?

Plakat fremvises -men det viser sig at DGI har fremsendt plakater og kort.

Tilmelding til mail? Forslag om egen mail til klubben vedtages. Nina opretter en gmail. Alle i bestyrelsen eller andre relevante personer, kan få password til mailen.

8. Træning:

 Begyndere og ungdom: man/torsdag kl. 16-18 Jakob, Rolf og Jacob.

 Voksne øvet: Træner fra trænerbørsen? En kompetent træner -hvilken aftale kan der laves? Lars kontakter

DGI-konsulenten. Der kan ikke tages beslutning på disse områder endnu: Hvilken ugedag og tidsrum? -

Samarbejde med Hyllinge og Fladså?

Punkt 9, 10 og 11 viderebehandles ved næste møde.

9. Kommunikation og profilering:

 Facebook (Jakob Windfeld), hjemmeside, opslag og presse.

10. Årshjul til ophængning i klubben

11. Arbejdsopgave-oversigt med ansvarlige eller ledige opgaver. Alle opgaver samles.

12. Eventuelt:

 Jette har bedt om at fratræde bestyrelsen grundet sygdom. Lone tager Jettes plads året ud og er på valg

næste år?

 Nina kan tiltræde i Sven-Aages plads fra næste generalforsamling.

 Leif vil gerne langsomt udfases i de opgaver han varetager, nu hvor der er nye kræfter på vej ind i bestyrelsesarbejdet. Det betyder at der skal findes en kasser, Revisor/Regnskab, sekretær, søgning af tilskud fra kommunen osv.

 Opsamling frasidste møde: Hjertestarter. Den koster 4-7.000 kr. som klubben selv skal betale og vedligeholde. Der er en hjertestarter til offentlig benyttelse ved vandrehjemmet. Der bør laves et skilt i tennisklubben, som henviser til det.

 Ændringer fra DGI, som der skal tages stilling til fra holdledere. 

 Lone fortæller at DGI holdturnering og Sjælland Øst er slået sammen, hvilket betyder at der er nye rækker og konstellationer, som der skal tages beslutning om i næste uge. Leif og Nina (som holdledere), vil være opsøgende og sætte sig ind i

hvad det betyder.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

 Den 28/3 kl. 10.00. i udearealerne ved klubben

Punkter fra sidste møde, som ikke blev færdigbehandlet:

 Fondsansøgninger

 Vil Jette og Sven Aage beholde nogle opgaver -hvilke?

 Langsigtede ønsker for Faxe Tennisklub

-Lysanlæg 80.000 kr -fondssøgning.

-Forslag om at der skal kunststof på bane 1 og 2.

-Hvad med ansøgning hos kommunen til at få bygget en indendørshal?

Skal der både være hal og kunststofbaner??

 Vedr tenniscamp: bookning af padelbane hele uge i tidsintervallet ?-? Hvem booker?

 Tennissens dag 8. maj -Er der bestilt markedsføringsmateriale? 

Klub mailadresse skal skrives på plakaten!

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 5/11-20

Tilstede: Hans W Petersen (formand), Lone Kristensen, Maria Høiler, Jette Pommergaard (Næstformand),

Sven-Aage Asmussen, Lars J Hansen, Nina Pedersen (suppleant) og Leif Nielsen (Administrator/kasser)

Referent: Nina Pedersen

1. Nedsætning af div. udvalg. Der blev talt om at få identificeret og prioriteret de tiltag som klubben vil fokusere på i den kommende tid samt visioner/ønsker for fremtiden.

Vores første og største prioritet er at forsøge at øge medlemstallet i klubben. For at kunne vækste er det nødvendigt at skaffe flere medlemmer som er lig med en forbedring af klubbens økonomiske

råderum som igen på sigt kan betyde forbedring af klubbens faciliteter

For at få nye medlemmer godt integreret i klubben er det bestyrelsens holdning at der skal kunne tilbydes god introduktion til det at spille tennis. Dette indebærer at få lavet nogle begynderhold med en fast træner som vil stå for den grundlæggende træning. Som mange af jer ved er vores faste træner Kasper stoppet og det er derfor nødvendigt at vi kan få lavet en aftale med en ny træner. Maria foreslår, at vi kontakter klubberne i vores nærområde (Præstø, Haslev mv) for at høre om de har interesse i at indgå i en træneralliance således at de også får mulighed for at udbyde træning til deres medlemmer. Dette gøres for at kunne tilbyde en evt. ny træner flere træningsdage (og hermed en større økonomisk gevinst) i vores område. Der skal også være mulighed for at bestille enkelte træningstimer for de medlemmer som har behov for personlig træning. Det er bestyrelsen ønske at den faste træningsdag lægges mandag, tirsdag eller torsdag.

Med ungdomstræning først og efterfølgende voksentræning. Det aftales at Maria og Nina afsøger mulighederne for af få ny træner i klubben.

Lars foreslår at vi via DGI inviterer en konsulent ud her i løbet af januar som med ideer, råd og vejledning kan hjælpe os med at skaffe og fastholde evt. nye medlemmer (Lars er tovholder på dette)

Leif fortæller at man på DGI’s hjemmeside kan finde megen inspiration til hvordan man kan øge og fastholde et rigt klubliv – hvilket vi i bestyrelsen er meget interesseret i. Vi ønsker at fastholde vores klubaftner som evt. også suppleres med rene pige-, mande- og familie aftner. Dette også for at kunne tage imod nye medlemmer som således bliver inviteret ind i klubben og lærer os andre

klubmedlemmer at kende og måske får mulighed for at få lavet tennisaftaler med andre end dem de er på hold med – en slags makkerbørs. Det er bestyrelsen ønske at man gennem klubaftner kan få blandet nye og ”gamle” spillere (dette planlægges når vi nærmere os sæsonstart og vi ved hvordan Corona situationen udvikler sig). Det er også et ønske at klubben afholder ”tennissens

dag” hvor der afholdes åbent hus for alle der kunne være interesseret i at spille tennis. Derudover blev det foreslået om vi i klubben evt. kunne tilbyde at holde tennis camp for ungdomsspillerne en uge i skolesommerferien. Dette punkt tages op igen på et senere møde

2. Trænere for ungdom og seniorer 2021

Se ovenstående.

Det er bestyrelsens ønske at tilbyde at betale for DGI trænerkursus til 2 af klubbens egne medlemmer med ønsket om at de 2 personer der kommer på kursus, efterfølgende vil bruge dette til gavn for klubbens medlemmer. Dvs. (når det kan lade sig gøre) deltager i evt. fastlagte klubaftner med begyndere og børn.

Det aftales at Leif sender mail ud til alle klubbens medlemmer hvori det fremgår at det udbydes 2 pladser på DGI trænerkursus og disse 2 vælges efter først til mølle-princippet.

3. Lysanlæg til klubben

Nyt lys til bane 1 + 2 koster 80.000 eksklusiv moms (dvs. ca. 100.000 kr.) Det aftales at klubben vil forsøge at skaffe penge til dette eller dele af det gennem fondsansøgninger. Maria er tovholder på dette.

Lokale sponsoraftaler er Hans W. P tovholder på

4. Det er på tidligere bestyrelsesmøde besluttet at der skal laves nyt gulv i klubhuset. Dette bliver gjort engang i januar.

5. Klubben har investeret i en ny boldmaskine. Der vil engang i januar blive inviteret til introduktion og

prøvning af boldmaskinen i hallen. Datoen vil blive lagt ud på hjemmesiden.

6. Model til herre/dame aftener. Se under pkt. 1.

7. Klubaften. Se unde pkt. 1

8. Nye medlemmer. Se under pkt. 1

9. Maling af klubhuset bliver til foråret (muligvis omkring påske) før sæsonstart. Hans skriver ud til alle medlemmer og bestyrelsen opfordrer alle der har mulighed for at hjælpe til at deltage. Efter maling og forårsklargøring byder klubben på smørrebrød som tak for hjælpen.

10. Vores havedame som holder vores grønne område samt potter og krukker omkring klubben så fint har sagt ja til at fortsætte. Tak for det. Derudover er det klubbens ansvar at holde området omkring

padel-banen pæn og fri for blade. Derfor er det et ønske at klubben anskaffer sig en løvblæser/suger til dette formål hvilket godkendes

11. Sponsorer. Skal tilbydes bannerreklame/skilte rundt omkring banerne. Derudover foreslås det at  sponsoraftaler også fremgår på hjemmesiden såfremt dette kan lade sig gøre. Formand Hans er tovholder på dette

12. Baneklargøring. Det ønskes at der til foråret indhentes tilbud omkring maskinel tromling og klargøring af bane 1 + 2. Derudover aftales det at der indhentes tilbud på lys samt etablering af kunststofbane (helårsbane) på bane 3. (evt. mht. Også at søge fondsmidler til etablering af denne)

13. EVT

Fokus på klubben på sociale medier. Der laves ny facebookside ”Faxe Tennisklub” hvor vi vil reklamere for klubben og vores arrangementer. Nina overtager administratorposten på denne.

Derudover er det et ønske at der laves en ide kasse i klubben hvor alle medlemmer har mulighed for at ønske eller foreslå ting til bestyrelsen som vi kan arbejde videre med. Dette kunne eksempelvis være ønsker til forbedringer, arrangementer, turneringer, tennisrejser mm.

Vi skal være bedre til at informerer medlemmerne omkring de ting der foregår i klubben enten via opslagstavlen og vhj. af vores glasindrammede infotavler der hænger på endevæggen mod skuret.

Derudover er vi pt. ved at undersøge om og vi evt. skal have en hjertestarter op i klubben og hvor den skal hænge hvad kommer til at koste og om der skal tilbydes 1. hjælps kurser mv. mv. (Nina er tovholder på dette)  

ALLE er velkomne til at byde ind med forslag og gode ideer til forbedringer mv i klubben. Har i forslag, kommentarer eller ting i synes at der skal drøftes i bestyrelsen er i velkomne til at sende en mail til klubben på vores hjemmeside www.faxetennisklub.dk du kan finde beskedfeltet i venstre side under kontakt.

referent: Nina Pedersen

Referrat

Generalforsamling Faxe Tennisklub

Tid: Søndag den 25. oktober 2020, kl. 11.00

Sted: Gl. Sportshal, Præstøvej

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af stemmetællere.

3.  Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelsen: Ulige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år: 2 suppleanter som 1. og 2. suppleant for 1 år.

7.  a. Valg af 1 revisor i ulige år for en 2-årig periode b.
    Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

8.  a. Budget for det kommende år til drøftelse –
b. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.

9.  Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er Jette Pommergaard (villig til genvalg) og Mikael Buse (modtager ikke genvalg) .

Suppleanterne Lone Kristensen og Annete Kock villige til genvalg .

Revisorsuppleant er Menna O. Poulsen

_______________________________________________________________________________

Formand Hans W. Petersen bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer.

(Heraf fra bestyrelsen: Hans W. Petersen, Lars Jørgen Hansen, Svend-Aage Asmussen, Suppleant: Lone Kristensen og Annette Kock.)

Ad 1 Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Kjeld Sørensen.

Ad 2 Valg af stemmetæller

Der blev ikke valgt stemmetæller, 

Ad3 Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløben år

Formanden aflagde en beskeden beretning om årets gang i klubben.

Klubben havde 7 hold tilmeldt DGI, 5 hold i DTF og 1 hold i SLTU.

Hans formand har lavet et stort forarbejde i forbindelse med Padel-banen.

Klubben har købt en boldmaskine, som pt. er opbevaret hos Claus Fnug. 

Der blev talt om at afholde et ”kursus” i hallen, så man kan lære boldmaskinen af kende - evt. en søndag eftermiddag.

Boldmaskinen har et par sponsorer: 5.000 kr. fra AB-Elco i Ringsted og 3.000 kr. fra SJEB.

Endvidere er der sponsoreret 15.000 kr. fra Michael Thimgaard til etablering af strøm og hegn til Padelbanen.

Ad 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev spurgt ind til posterne: Bane og anlæg, kontorhold, forsikringer, ungdom og it.

Hvad blev der afholdt af sociale arrangementer: Klubaften m. mad.?

Der blev nævnt, at man kan søge tilskud til gebyr ved MobilePay.

Ad 5 Indkomne forslag: Ingen.

Ad 6 Valg til bestyrelsen

I bestyrelsen er Mikael Buse stoppet og i stedet valgtes Maria Høiler. Jette Pommergaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Som 1. suppleant genvalgtes Lone Kristensen, og som 2. suppleant er Annette Kock stoppet og i stedet valgtes Nina Pedersen.

Bestyrelsen er nu bestående af:

Formand Hans W. Petersen

Jette Pommergaard

Lars Jørgen Hansen